Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad

Vill du starta ett samarbete för att korta ner livsmedelskedjan och öka försäljningen på den lokala marknaden? Då kan du söka det här projektstödet.

Från den 9 april 2020 kan du inte söka det här stödet

Om du redan har fått ett beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning.

Mer om varför du inte kan söka stödet hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Projektstöd för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad finns till för att underlätta samarbeten mellan olika aktörer. Syftet är att genom samarbete korta livsmedelskedjan från producent till konsument, och att öka försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Stödet ska också främja samarbete för lokal förädling av jordbruksprodukter.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting/regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

I Västra Götalands län söks stödet löpande under hela året.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödetPDF

Utlysningar i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland utlyser 12 540 000 kronor för samarbetsprojekt på landsbygden som är kopplade till livsmedelsstrategin. Utlysningen är en del i det regionala arbetet med livsmedelsstrategin. Syftet är att genom samarbete förkorta kedjan mellan konsument och jordbruks-, och trädgårdsföretag. Syftet är också att kunna sälja flera livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Stödet är till för samarbeten som leder till en högre förädlingsgrad av svenska råvaror, vilket bidrar till ett högre mervärde för produkten.

Projekten ska bidra till ett eller flera av nedanstående områden:

 • Samverkanslösningar som leder till kortare leveranskedjor mellan producent och konsument. Erfarenhetsutbyte och samverkan mellan livsmedelsföretagen kan medföra att konsumenterna erbjuds paketlösningar och ett bredare sortiment. Projekt kan till exempel handla om marknadsföring och försäljning av naturbeteskött.
 • Projekt som verkar för hållbara livsmedelssystem. Till exempel minskat matsvinn, smarta förpackningssystem och/eller cirkulära system.
 • Projekt som stöttar företag i att använda sig av aktuell forskning för produktutveckling.
 • Insatser för ökad transparens och kvalitet i livsmedelskedjan. Projektet kan arbeta för att säkerställa att de produkter som erbjuds har en god kvalitet, där hela produktionskedjan är synliggjord och kvalitetssäkrad.

Projektansökningarna ska koppla till de regionala prioriteringar som finns i vår handlingsplan.

Ett ökat intresse för lokalproducerat har lett till att den småskaliga livsmedelsförädlingen har utvecklats i vårt län. Fler lantbruksföretag ser behovet av att öka inkomsterna från sin verksamhet genom att själva förädla det som produceras, främja samverkan för försäljning på lokala marknaden och få en kortare väg mellan konsument och producent. Att utveckla lokal förädling och lokala samarbeten inom livsmedelsförädling leder till fler jobb, kortare livsmedelskedja och konkurrenskraftiga företag i Västra Götaland.

En ansökan kan omfatta hela Västra Götalands län och gärna förstärka andra insatser i länet. Med kort livsmedelskedja menas att det endast får vara en mellanhand mellan jordbrukare och konsument. Med lokal marknad avses Västra Götalands län eller angränsande län. Minst tre jordbruksföretag bör ingå i det aktuella samarbetet.

Styrdokument för implementering av den nationella Livsmedelsstrategin i Västra GötalandPDF

Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringarlänk till annan webbplats

Du kan få stöd till projekt som bidrar till att uppnå målen i livsmedelsstrategin om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där livsmedelsproduktionen ökar. Du kan även få stöd till samarbeten och pilotprojekt som bidrar till att stärka landsbygdens näringsliv, som exempelvis:

 • hållbar mat
 • utveckla förädlingsmetoder
 • nya produkter
 • arbetsprocesser
 • verktyg för att hitta nya marknadskanaler och nya marknader.

Projekten får inte rikta sig direkt till primärproduktion men kan ha primärproducenter som en samarbetande part.

Under vilken period ska jag genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till och med 31 oktober 2022, då ska projektet vara slutredovisat klart. Du måste skicka in din ansökan innan du påbörjar projektet och innan du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Ansökan

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Du gör ansökan på ”Mina Sidor”. Sista dag för att söka stöden är 31 maj 2020. Beslut kommer att fattas löpande. Länsstyrelsen kommer löpande att utvärdera inkomna ansökningar för att säkerställa en utveckling i hela länet, både i staden och på landsbygden. Beviljade medel fördelas där de gör mest nytta.

Stödnivå

Sökande

Privat medfinans

Stöd i Landsbygdsprogrammet

Samtliga

10 %

90 %

Hur stort är stödet?

Du kan få 90 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Samarbeten och kompetensutveckling (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt