BioGov

I projekt BioGov arbetar vi för att nå miljömålet ett rikt växt- och djurliv. Vi utbyter erfarenheter med sju andra länder om hur vi kan stärka grön infrastruktur.

BIOGOV är ett samarbetsprojekt mellan deltagare från åtta olika länder i Europa. Dessa länder ska arbeta med olika typer av naturvårdsfrågor på ett liknande sätt. Varje land samlar olika aktörer i ett område och arbetar för att skapa ett fungerande samarbete kring bevarande av naturvärden. Samtliga länder kommer att använda sig av speciella dialog-verktyg enligt en metod som kallas flerpartssamarbete.

Vi arbetar med Valletrakten

Det område som Sverige och Västra Götaland deltar med är Valletrakten. Valletrakten är ett fantastiskt område som är välkänt för sitt vackra landskap med höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Området ligger mellan Skara och Skövde. Här finns en rik biologisk mångfald som hör ihop med människans historiska nyttjande av landskapet. Genom ett småskaligt brukande av landskapet har människan bidragit till att skapa områdets höga artrikedom.

Idag är Valletraktens biologiska mångfald en av de viktigaste orsakerna till att området är ett uppskattat besöksmål. Naturvärdena utgör en av grunderna för områdets turistverksamhet. Biologisk mångfald och turism är idag beroende av varandra. Projektet BIOGOV har i uppdrag att bidra till en bättre samverkan mellan naturvärden och Valles olika aktörer.

Projekt BIOGOV samlar representanter för de olika intressena i Valletrakten till en grupp som tillsamman ska titta på ”Hur kan vi jobba tillsammans” så att Valles naturvärden bevaras samtidigt som dom kommer bygden till nytta.

Bakgrund

Länsstyrelsen har fått pengar från EU för att under 2018-2022 arbeta med ökat samarbete kring naturvårdsfrågor i Valletrakten. Syftet med projektet BIOGOV är att skapa en modell för samarbete kring nuvarande och framtida naturvårdsfrågor.

Rapporter

Report from peer review meeting in Sweden within BIOGOV 11-13 june 2019PDF

Rapport från projektmöte BIOGOV 29 april 2019PDF

Rapport från projektmöte BIOGOV 5 mars 2019PDF

Rapport från projektmöte BIOGOV 29 november 2018PDF

Startmöte för projekt BIOGOV i ValleområdetPDF

Filmer

I arbetet med BioGov tar vi fram åtta filmer om arbetsprocessen. Dessa kommer att produceras under 2018-2020. Alla filmer är textade på engelska, och samtliga länder som deltar i BioGov gör motsvarande arbete i respektive land. 

Kontakt