Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillstånd Natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur:

Natura 2000-områden i kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Så här söker du tillstånd

Prövningen av ett Natura 2000-tillstånd består av två delar:

  1. ett inledande samråd
  2. själva ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Gör så här

  1. Använd webbformuläret för tillstånd och dispenser i skyddade områden för samrådet vid en Natura 2000-prövning.
  2. Fyll i formuläret så utförligt som möjligt, det kommer underlätta både Länsstyrelsens bedömning i samrådet och den kommande tillståndsprövningen. I samrådet behöver Länsstyrelsen tillräckligt mycket uppgifter för att kunna ge råd om vad miljökonsekvensbeskrivningen behöver innehålla.
  3. Efter samrådet ska sökanden ta fram miljökonsekvensbeskrivningen och sammanställa själva ansökan och skicka in till Länsstyrelsen för tillståndsprövning.

Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områden Pdf, 1010.1 kB.

Kontakt