Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • bandvagn
 • snöskoter
 • elcykel.

Användande av elcykel med max 250 watt motoreffekt i naturen är inte förbjudet enligt terrängkörningslagstiftningen men du behöver ändå markägarens tillstånd.

Elcyklar och mindre motoriserade fordon på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Vattenskoter i Västra Götaland

Här kan du läsa om vad som gäller för vattenskoter.

 • Du får köra vattenskoter i allmän farled med vissa begränsningar. Se nedan.
 • Du får köra vattenskoter i territorialhavet utanför baslinjen, det vill säga utomskärs längs Bohuskusten. Det finns också ett godkänt område för vattenskoter i Tranebärssjön i Skövde och Falköpings kommun.
 • I Dalslands kanal är det förbjudet att köra vattenskoter i de delar som ligger inom länet.

Begränsningar inom allmän farled

I allmänna farleder får du köra vattenskoter inom ett område av 300 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning i vid tiden aktuellt sjökort, men inte närmare land än 100 meter från strandlinjen. Om ett sund i en farled är smalare än 300 meter får du köra i hela farleden.

Transport ut till allmän farled

Om du behöver transportera vattenskoter mellan sjösättningsplats och tillåtet vattenskoterområde ska du välja kortaste väg. Detta förutsätter att det inte är längre än 100 meter till tillåtet vattenområde. Hastigheten får som högst vara 5 knop.

Observera! Om vattenområdet ingår i en allmän badplats är det förbjudet att köra vattenskoter i området.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 och rättelseblad på Sjöfartsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Hamnområden och kommunala fritidsbåtleder är inte allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Från och med 1 maj 2022 måste du ha förarbevis för att få köra vattenskoter. Det ansöker du om hos Trafikverket.

Vattenskoter på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om du vill köra vattenskoter utanför allmän farled, till exempel vid en tävling eller uppvisning, får Länsstyrelsen medge att vattenskotrar används tillfälligt inom ett visst angivet område, enligt Vattenskoterförordningen. En ansökan ska då skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller per post till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Det är Kustbevakningen och Polisen som är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem. Du ska följa reglerna som finns i sjölagen om hänsyn, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Även miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter gäller för dig som vattenskoterförare.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt