Dispenser och tillstånd för skyddad natur

Här finns information om dispenser och tillstånd för ändringar i nationalparker, naturreservat, naturminnen och områden med biotopskydd, djur- och växtskydd, vattenskydd eller landskapsbildsskydd.

Ansökan om dispens och tillstånd

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först ansöka om dispens eller tillstånd.

Det finns två olika avgifter för att ansöka om dispens. Ansökan om tillstånd är gratis.

 • Ansökan om dispens för vattenskyddsområde: 4 600 kronor.
 • Ansökan om dispens för nationalpark, naturreservat, naturminne, samt områden med biotopskydd eller djur- och växtskydd: 2 900 kronor.

Ansökan om dispens är gratis om du äger marken i ett naturreservat eller nationalpark, eller om du har ett naturminne på din mark.

 • Skicka med en tydlig och detaljerad inritning på en karta för det du ska göra, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Ange tydligt vilken hänsyn som du kommer ta till djur och natur.
 • Ange vilka skäl du har till att du vill göra din åtgärd. Till exempel att åtgärden kan göras utan att skada naturens värden och om det inte finns någon annan möjlig lösning.

Så här ansöker du om dispens och tillstånd

Vill du påskynda handläggningen är det viktigt att du fyller i ansökningsformuläret utförligt. Skicka gärna med bilder från platsen.

Om dispens medges kan Länsstyrelsen kräva att eventuell skada på naturvärden kompenseras genom vissa åtgärder, så kallade kompensationsåtgärder. Du kan själv ge förslag på lämpliga kompensationsåtgärder i din ansökan.

Läs mer om kompensationsåtgärder längre ner på sidan

Ansökningsformuläret gäller för alla naturskydd förutom biotopskydd.

Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områden Pdf, 773.6 kB.

Vissa åtgärder utgör även vattenverksamhet och behöver anmälas till Länsstyrelsens vattenavdelning

Läs mer om tillstånd för vattenverksamhet

Nationalparker

I nationalparker gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd i som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla nationalparker. Läs beslutet för respektive nationalpark för att få reda på vad som gäller just där.

Nationalparker kan även vara Natura 2000-områden. Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra.

 • Köra motordrivet fordon.
 • Olika former av jakt.
 • Organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar.

Naturreservat

I naturreservat gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna behöver du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla naturreservat. Läs beslutet för respektive naturreservat för att få reda på vad som gäller just där.

Naturreservat kan också vara Natura 2000-områden. Det innebär att du även kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd du vill göra.

 • Uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Ändra och bygga ut byggnader och anläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla eller ta bort träd eller buskar.
 • Gräva, schakta, fylla ut.
 • Organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

Naturminnen

Vill du göra en åtgärd som kan skada ett naturminne måste du ansöka om dispens.

 • Fälla eller beskära ett träd.
 • Skada ett träds rötter genom grävning, körning eller tramp av djur.
 • Ta bort eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.

Biotopskyddsområden

Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna i ett biotopskyddsområde. Om du ändå behöver göra en åtgärd som kan skada naturmiljön måste du ansöka om dispens. Det gäller både enskilt skyddade biotopskyddsområden och de generellt skyddade biotopskyddsområdena. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl.

Om biotopskyddsområden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Detaljerade beskrivningar av olika biotoptyper finns hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Diken och naturliga bäckfåror

Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.

Alléer

Skada träden genom att fälla dem eller beskära dem på ett felaktigt sätt. Rötterna får inte heller skadas genom grävning, körning eller trampande djur.

Våtmarker och småvatten

Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.

Stenmurar

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord.

Odlingsrösen

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

Ta bort värdefulla träd som växer på åkerholmen. Schakta och gräva. Täcka över med sten, grus, ris eller jord.

Så här söker du dispens och tillstånd

Vill du påskynda handläggningen är det viktigt att du fyller i ansökningsblanketten utförligt. Skicka gärna med bilder från platsen. Du kan använda Länsstyrelsens informationskarta för att skapa en karta. Rita var åtgärden ska utföras och bifoga kartan till ansökan:

Karttjänst (informationskartan Västra Götaland) Länk till annan webbplats.

Om dispens medges kan Länsstyrelsen kräva att eventuell skada på naturvärden kompenseras genom vissa åtgärder, så kallade kompensationsåtgärder. Du kan själv ge förslag på lämpliga kompensationsåtgärder i din ansökan.

Läs mer om kompensationsåtgärder längre ner på sidan

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens för biotopskyddsområden. Ansökningsavgiften är 2 900 kronor.

Vissa åtgärder utgör även vattenverksamhet och kräver tillstånd.

Läs mer om tillstånd för vattenverksamhet

Miljöersättning

Har du ersättning för dina biotopskyddade landskapselement via EU:s miljöersättningar? Tänk då på att du även måste anmäla dina planer till Länsstyrelsen.

Läs mer om jordbrukarstöd

Kontakt

Erik Brimse, naturärenden, 010-224 47 77 

Djur- och växtskyddsområden

I djur- och växtskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du vistas i ett område under tiden när det är tillträdesförbud, eller göra en förbjuden åtgärd i ett djur- och växtskyddsområde måste du ansöka om dispens.

Vattenskyddsområden

I vattenskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler om vad som är förbjudet i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens.

 • Att gräva och schakta.
 • Att anlägga bergvärme eller jordvärme.
 • Att hantera kemikalier.

Landskapsbildsskydd

För varje landskapsbildsskyddsområde finns ett beslut med föreskrifter. Föreskrifterna kan variera men innebär att det krävs tillstånd för att utföra vissa åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden. Vanligtvis krävs tillstånd för:

 1. Ny byggnad alternativt för nybebyggelse/nybyggnad. Begreppet nybebyggelse/nybyggnad innefattar förutom helt nya byggnader även yttre om-, till- och påbyggnad av befintliga byggnader. Det krävs även tillstånd för till exempel friggebodar, växthus och mindre utbyggnader eller små byggnader som kanske inte kräver bygglov.
 2. Omfärgning eller ändring av fasad- och takbeklädnad eller uppförande av plank
 3. Schaktning (grävning, sprängning och borttransport av jord), tippning och fyllning
 4. Anläggande av väg
 5. Upplag
 6. Täktverksamhet
 7. Skogsplantering och avverkning
 8. Ledningsdragning
 9. Anläggande av parkering och camping för allmänheten

Du söker tillstånd för de olika åtgärderna hos Länsstyrelsen. Ansökan kostar inget. Möjligheten att få tillstånd inom landskapsbildsskydd bedöms utifrån åtgärdens påverkan på landskapsbilden, gällande föreskrifter och förutsättningarna på den aktuella platsen. För dig som driver ett jord- eller skogsbruksföretag är vissa åtgärder undantagna från tillståndskravet, men kan kräva samråd med till exempel Skogsstyrelsen.

Byggnader

Om ansökan om tillstånd gäller byggnader ska ansökan utöver de vanliga uppgifterna innehålla:

 1. Måttsatta fasadskisser på alla fasader på befintlig byggnad före och efter ombyggnad alternativt på helt ny byggnad.
 2. Uppgifter om fasad- och takmaterial och färgsättning.
 3. Bilder på befintliga byggnader samt kringliggande byggnader underlättar handläggningen.

Handläggningstiden blir väsentligt kortare om ansökan är komplett när den kommer in. Vill du påskynda handläggningen är det därför bra om du fyller i ansökningsblanketten utförligt.

Kontakta oss om du är intresserad av att läsa föreskrifter för ett visst område.

Om du får dispens eller tillstånd för en åtgärd som skadar naturvärdena i ett skyddat område, kan vi kräva att du kompenserar skadan. Exempelvis kan du behöva restaurera eller nyskapa liknande biotoper.

Kompensation får aldrig vara ett skäl för att få exploatera. Det måste alltid finnas särskilda skäl enligt lagstiftningen för att få dispens från bestämmelserna.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om att intrånget i naturmiljön ska kompenseras vid:

 • Tillstånd i Natura 2000-område
 • Dispens i eller upphävande i naturreservat
 • Övriga tillstånd och dispenser

Att minska ett exploateringsområde eller att vidta skyddsåtgärder vid arbetet är inte kompensation. Detta måste verksamhetsutövaren göra enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken.  

Förslag till kompensation ska tidigt komma från utövaren

Det är verksamhetsutövaren som ska ta fram förslag till kompensation. Kommer frågan om kompensation in sent i processen kan det vara svårt att göra det bra. Kompensationsåtgärder ska vara långsiktiga. Det ska finnas förutsättningar för miljön eller arten att fortleva i området under en lång tid framöver.  

Kompensation kan ske genom att:

 1. förbättra biotoper (livsmiljöer)
 2. skapa nya biotoper
 3. ge naturmiljöer ett långsiktigt skydd  

Kompensationen bör genomföras nära skadan, men kan göras någon annanstans om det ger större miljönytta. Det förlorade värdet eller strukturen bör ersättas, men i enstaka fall kan området vinna på en annan typ av kompensation. Detta gäller i synnerhet för strukturer och värden som är svåra att ersätta. 

Läs mer om ekologisk kompensation hos Naturvårdsverket
Länk till annan webbplats.

Kontakt

John Dagobert, 010-224 51 77

Annika Micheletti, 010-224 51 59

Landskapsbildsskyddsområden

I ett område med landskapsbildsskydd kan du behöva tillstånd för åtgärder som kan ha negativ effekt på upplevelsen eller förståelsen av landskapet. Det finns särskilda föreskrifter för varje område som har landskapsbildsskydd.

 • Bygga en ny byggnad.
 • Anlägga en väg.
 • Dra luftledningar.
 • Fälla träd.
 • Schakta och fylla igen.

Du kan behöva tillstånd även för åtgärder som inte kräver bygglov, som att till exempel bygga en friggebod.

 • Din ansökan ska beskriva vilka åtgärder du planerar, när du tänker genomföra dem och vilka skäl du har att få dispens eller tillstånd. Läs mer om vilka uppgifter som krävs.

Tänk på att handläggningstiden blir väsentligt kortare om ansökan är komplett när den kommer in. Vill du påskynda handläggningen är det därför bra om du fyller i ansökningsblanketten utförligt. Foton från platsen kan många gånger underlätta och snabba på handläggningen ytterligare.

Ansökan ska innehålla:

 • Namn, adress och kontaktuppgifter till sökanden samt på övriga personer som ska omfattas av tillståndet/dispensen
 • Fastighetsbeteckning, kommun och markägarens namn och adress
 • Tydlig redogörelse för den planerade åtgärden (exempelvis storlek, material, utformning, placering, utförande)
 • Tidpunkt för åtgärden
 • Syftet med åtgärden
 • Beskrivning av platsen och vilka naturvärden som finns samt en redogörelse för hur naturvärdena berörs av åtgärden
 • Redogörelse för om andra skyddade områden/objekt påverkas, till exempel naturreservat, landskapsbildsskydd, Natura 2000, biotopskydd etc
 • Beskrivning av planerade skyddsåtgärder för att minimera skada
 • Det/de särskilda skäl som åberopas (för strandskyddsdispens se 7 kap 18 c § miljöbalken)
 • Karta över det område som berörs där befintliga och planerade anläggningar/åtgärder finns utmärkta, en så kallad situationsplan.
 • Ritning med angivna mått på planerade byggnationer (exempelvis bryggor och byggnader)
 • Vid utökning av exempelvis en brygga eller annan anläggning är det en fördel om även handlingar, foton eller liknade skickas med som styrker att befintlig anläggning är lagligt uppförd

För ansökan om tillstånd inom landskapsbildsskydd gällande byggnader behövs även:

 • Måttsatta fasadskisser på alla fasader på befintlig byggnad före och efter ombyggnad alternativt på helt ny byggnad
 • Uppgifter om fasad- och takmaterial och färgsättning
 • Bilder på befintliga byggnader samt kringliggande byggnader underlättar handläggningen

Om åtgärden även utgör vattenverksamhet ska ansökan/anmälan även innehålla:

 • Redovisning av förfoganderätt/rådighet till mark och vatten i berört område
 • Ett intyg på att enskilt berörda godkänner planerad åtgärd (enskilt berörda är de som kan komma att påverkas av åtgärden som vattenrättsägare, grannar med flera)

Beroende på vad du ska göra och på storleken av det du planerar kan det behövas fler uppgifter.

 • Hos Länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer och fördelas till en handläggare som kontrollerar om ärendet är komplett. Saknas det uppgifter begär handläggaren kompletteringar från dig.
 • För en del ärenden tas en prövningsavgift ut. Om detta behövs i ditt ärende skickar handläggaren ut ett inbetalningskort.

 • Om du exempelvis söker dispens från föreskrifterna inom ett naturreservat, biotopskyddsdispens eller strandskyddsdispens kostar det pengar att få ansökan prövad.
 • Prövningsavgifter regleras av avgiftsförordningen. Avgiften ska betalas oavsett om du får dispens eller inte. För markägare är dispensprövning inom naturreservat avgiftsfri.
 • Prövning av åtgärder som endast kräver tillstånd kostar inget, till exempel tillstånd enligt föreskrifter för landskapsbildsskydd.
 • När avgiften är betald och registrerad och eventuella kompletteringar kommit in kan handläggaren börja handlägga ärendet. På grund av stora ärendemängder läggs ärenden ofta i kö.
 • Beroende på vad ansökan gäller och hur området ser ut gör vi eventuellt ett besök på platsen. Därefter diskuteras ärendet med representanter från flera av Länsstyrelsens olika kompetensområden.
 • I vissa fall där inte tillstånd eller dispens krävs behövs samråd.
  Läs mer om vilka åtgärder som kräver samråd
 • Handläggningstiden blir väsentligt kortare om ansökan är komplett när den kommer in. Vill du påskynda handläggningen är det därför bra om du fyller i ansökningsblanketten utförligt. Skicka gärna med bilder från platsen.
 • Vissa åtgärder utgör även vattenverksamhet och behöver anmälas till Länsstyrelsens vattenvårdsenhet.
  Läs mer om vattenverksamhet

Kontakt