Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska jag anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning på Miljösamverkan Sveriges webbplats
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel på Miljösamverkan Sveriges webbplats
Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Karttjänst för samrådsärenden

Vi har tagit fram en karttjänst du kan använda som underlag vid samråd enligt miljöbalken (12 kap 6 §).

WebbGIS för 12:6 samråd Länk till annan webbplats.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Om du inte gör en anmälan om samråd ska du:

 1. Söka tillstånd för åtgärder inom skyddad natur
  Läs sidan Dispenser och tillstånd övriga naturskydd
  Dispenser och tillstånd för skyddad natur
 2. Söka tillstånd för åtgärder vid fornlämningar
  Läs sidan Fornlämningar och fornfynd
  Ansökan om ingrepp i fornlämning Pdf, 202.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Anmäla om vattenverksamhet för åtgärder inom vattenområden
  Läs sidan Vattenverksamhet

 Gäller detaljplan för området ska du kontakta kommunen.

Det är alltid du som verksamhetsutövare som ansvarar för bedömningen om åtgärden riskerar att väsentligt ändra naturmiljön. Naturmiljön omfattar all natur, även enskilda träd kan ses som en naturmiljö. Du kan vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risken för skada på naturvärden. Nedan finns vägledning om vad du kan vidta för försiktighetsåtgärder för olika åtgärder för att inte behöva samråda med Länsstyrelsen.

Försiktighetsåtgärder:

 • Plöj eller kedjegräv
 • Om körskador uppstår ska ni laga dessa. Detta gäller i synnerhet våtmarker, stränder och områden som omfattas av naturvärdesinventeringar.
 • Eventuellt länsvatten ska samlas upp i ett slutet system eller tömmas över en grönyta. 
 • Passage av stenmurar i jordbruksmark ska ske genom tryckning eller borrning. Schaktning och grävning får inte ske så nära stenmurar att dessa riskerar att få sättningsskador. Är detta inte möjligt ska ni söka dispens hos Länsstyrelsen. 
 • Vid arbetet får inte odlingsrösen, öppna diken, små våtmarker och andra skyddade biotoper i odlingslandskapet skadas eller förstöras. 
 • Vid passage av träd i alléer, stora lövträd med en diameter större än 70 cm, eller träd präglade av jordbrukshävd får ledningarna inte grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför femton gånger stammens diameter. Arbetet ska utföras så försiktigt att trädens bark och grenar inte skadas av maskiner och redskap. 
 • Förläggning i betesmarker som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen ska i första hand göras genom plöjning alternativt genom handstyrd kedjegrävare. Blir det aktuellt med schaktning ska grässvålen grävas av i större stycken för att sedan läggas tillbaka med grässidan uppåt då schaktet läggs igen. Kabelskåp/nodhus ska inte placeras i betesmarker.
 • Undvik arbeten i vattenområden med höga naturvärden.
 • Med hänsyn till bland annat fågellivet ska arbeten i vattenområden inte utföras mellan 1 april-15 juli. Undvik grumlande arbeten i så stor utsträckning som möjligt.
 • Om flodkräftor finns i vattensystemet ska maskiner och övrigt som används i vattenmiljön desinficeras eller vara helt torra innan användning för att förhindra smitta av kräftpest.
 • Finns markavvattningsföretag längs sträckningen ska det säkerställas att dessa inte på något sätt skadas.
 • Ni ska själva se till att inga enskilda intressen kommer till skada.
 • Ni måste ha tillstånd från berörda markägare att utföra de aktuella åtgärderna.
 • Håll avstånd till fornlämningar och dess skyddsområde.
Avstånd till fornlämning och dess skyddsområde

Avstånd till fornlämning och dess skyddsområde

Boplatser, by- och gårdstomter

Tillstånd krävs för dragning genom fornlämningen, men inte om den kan förläggas i befintlig anlagd väg eller i dike/åkerkant/äldre ledningsschakt.

Hällristning, skålgropar

5 meter (utanför häll/berg)


Hällristning, figurristning

10 meter (utanför häll/berg)

Gravfält

30 meter

Enstaka gravar

15 meter om graven ligger i ett högre topografiskt läge (på en bergsknalle och ledningen går i åkern nedanför). I övriga fall 30 meter.

Milstolpar, väghållningsstenar

5 meter

Bebyggelselämningar och fossil åker

Plöjning bör ske utanför fornlämningens avgränsning

Gropar med/utan vallar

10 meter


Det är viktigt att de som utför underhållsröjningsarbetet har kunskap om vilka träd och buskar som behöver avverkas och vilka som kan stå kvar utan att hota ledningen.

Försiktighetsåtgärder:

 • Träd eller buskar med hasselmusbon får inte avverkas 1 maj–30 september.
 • Grova lövträd (diameter större än 70 cm), hålträd eller träd präglade av jordbrukshävd får endast beskäras eller topphuggas på högsta, ur elsäkerhetssynpunkt, möjliga höjd. Certifierad arborist, eller person med likvärdig kompetens, ska användas vid beskärning och topphuggning.
 • Körskador ska undvikas. Detta är särskilt viktigt vid körning inom ängs- och betesmarker, skogliga nyckelbiotoper, våtmarker och vid vattendrag samt i anslutning till fornlämningar.
 • Avverkningsavfall får inte läggas på fornlämningar, i vatten eller våtmarker eller på skyddade småbiotoper som stenmurar, odlingsrösen med flera. I betesmarker ska avverkningsavfallet samlas ihop i högar, som ska transporteras bort.
 • Vid passage förbi vattendrag och diken får inga arbeten ske i vattenområdet. Där ledningen korsar bäckar får endast de träd som hotar ledningen tas ner. Träd inom eventuella forsområden i åar och bäckar får inte tas ner alls utan beskärs om de hotar ledningen.
 • De fornlämningar som ligger i ledningsgatan ska märkas med tydliga markeringar i fält innan arbetet påbörjas, så att de inte riskerar att skadas. Körning får inte ske på fornlämningarna eller inom fornlämningsområ­dena. Uppläggning av material, virke eller grot eller uppställning av eventuella maskiner och arbetsbodar får inte ske närmre fornlämningarna och de kulturhistoriska lämningarna än 30 meter.

Inom skyddade områden gäller särskilda föreskrifter. Kontakta Länsstyrelsen för vad som gäller i aktuellt område, se kontaktuppgifter nedan.

Länsstyrelsen anser att våren är en särskild känslig period då tävlingar riskerar att skada både växtlighet och djurliv. Naturvårdsverket har i sina allmänna råd om orientering och andra friluftsarrangemang definierat en vår-datum-period som går från 1 maj (gamla Göteborgs och Bohus län) eller 11 maj (övriga delar av länet) till 30 juni. Inom utpekade friluftsområden,exempelvis områden med löparslingor/elljusspår, bedömer länsstyrelsen dock att påverkan redan är så stor att tävlingar med mera kan genomföras även under vår-datum-perioden.

Samråd krävs

 • Större tävlingar (över 100 deltagare) på naturmark inom vår-datum-perioden
 • Större tävlingar som berör skyddade områden
 • Vid större tävlingar om det i tävlingsområdet förekommer höga naturvärden.

Samråd krävs ej

 • För mindre tävlingar (under 100 deltagare)
 • Större tävlingar inom utpekade friluftsområden (se definition ovan), tätortsmiljöer eller områden där det inte samlat finns höga naturvärden.

Särskild hänsyn då samråd inte krävs

 • Vid tävlingar då samråd inte krävs ska ändå särskild hänsyn visas för att undvika skada på känslig natur. Exempel på särskild hänsyn kan vara att; inte placera kontroller vid känsliga miljöer som våtmarker och hällmarker; lägga banan så våtmarker och vattendrag kan passeras vid befintliga broövergångar eller spänger.

Tävlingar och andra friluftsarrangemang som sker i områden med höga kulturvärden kan kräva tillstånd enligt kulturmiljölagen.

Vägledning anmälan om tävling på naturmark Pdf, 98.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom skyddade områden krävs tillstånd eller dispens för verksamheter eller åtgärder som motverkar skyddets syften och då krävs ingen anmälan om samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken.

Natur- och kulturskyddsområden

Inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, landskapsbildskydd, kulturreservat, beslutade biotopskyddsområden, naturminnen och djurskyddsområden får inga åtgärder som strider mot skyddsområdets syften utföras. Åtgärder inom skyddade områden regleras vanligen genom föreskrifter, i vissa fall råder tillträdesförbud under delar av året.

Det krävs i regel tillstånd eller dispens för de flesta typer av intrång i skyddade områden.

Natura 2000

Det krävs tillstånd för verksamheter/åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-område. OBS! Tillstånd krävs även om verksamheten/åtgärden sker utanför Natura 2000-området om det ändå kan påverka själva Natura 2000-området.

Strandskyddsområden

Inom strandskyddat område finns restriktioner för byggnader och åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtliv. Kontakta därför alltid prövningsmyndigheten när strandskydd berörs. Ansökan prövas vanligtvis av kommunen. Om området även omfattas av något annat områdesskydd prövas ansökan av Länsstyrelsen.

Vattenskyddsområden

Tillstånd krävs om ingreppet strider mot skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområden. Tillstånd söker ni hos Länsstyrelsen eller kommunen beroende på hur föreskrifterna är utformade.

Generella biotopskydd

Åtgärder som skadar naturmiljön inom biotopskyddsområden får inte ske. Länsstyrelsen får ge dispens från förbudet om det finns särskilda skäl. Följande biotoper är skyddade av det generella biotopskyddet:

 • Stenmur i jordbruksmark
 • Allé
 • Odlingsröse i jordbruksmark
 • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
 • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Åkerholme
 • Pilevall

Till småvatten räknas även öppna diken och högst två meter breda naturliga bäckfåror.

Passage förbi stenmurar och småvatten ska i första hand ske genom tryckning eller borrning, i annat fall måste ni söka dispens hos naturavdelningen.

Beskärning av alléträd i trädvårdande syfte kan normalt genomföras utan dispens. Bedömning av behov för åtgärder på alléträd behöver göras av en arborist. Schaktning och arbete med tunga maskiner får inte ske innanför 15 gånger stammens diameter från alléträd. Ju närmare trädet man gräver desto större risk för skada på trädets rötter. Både levande och döda alléträd omfattas av skyddet.


Vattenområden

Arbete i våtmarker och vattendrag ska i möjligaste mån undvikas. Är det inte möjligt att undvika bör arbetet så långt möjligt anpassas så att vattenområden med höga naturvärden, till exempel ålgräsområden, lek- och uppväxtområde för laxfisk, områden med flodpärlmussla eller andra skyddsvärda arter, helt kan undvikas. Även markavvattningsföretag ska undvikas och där det inte är möjligt ska företagen kontaktas för samråd innan arbetena påbörjas.

I Länsstyrelsens karttjänst Vattenarkivet finns bland annat kartskikt över markavvattningsföretag till er hjälp.

Om åtgärder inom vattenområde inte går att undvika kan det behövas en anmälning om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Läs mer om anmälan om vattenverksamhet

Finns risk för skada på enskilda eller allmänna intressen kan tillstånd behöva sökas hos domstol.

Om ni kan säkerställa att någon skada inte uppstår på allmänna eller enskilda intressen behöver vattenverksamheten inte anmälas. Det är ni som ska visa att skador inte uppkommer.

Naturvärdesinventeringar

Naturvärdesinventeringar visar att naturen är värdefull och ofta känslig. Det kan handla om lövskogar, betesmarker eller våtmarker. I första hand ska sådana områden undvikas, speciellt om området anges ha höga- eller mycket höga naturvärden.

Nyckelbiotoper

Inom skogliga nyckelbiotoper får inga åtgärder som skadar nyckelbiotopens naturvärden utföras utan att först anmälas för samråd.

Skyddsvärda träd

Beskärning i trädvårdande syfte kräver normalt inget samråd. Om man vill fälla eller kraftigt beskära ett skyddsvärt träd bör man dock vanligen anmäla det. Bedöms trädet utgöra en risk för person- eller materialskada vill vi att ni tar hjälp av en arborist i bedömningen.

Schaktning och arbete med tunga maskiner får inte ske innanför femton gånger stammens diameter. Ju närmare trädet man gräver desto större risk för skada på trädets rötter. Träd som anses särskilt skyddsvärda är:

 • jätteträd (träd grövre än en meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd)
 • mycket gamla träd (ek, bok, tall, gran äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 140 år)
 • grova hålträd (träd grövre än 40 centimeter som har en väl utvecklad hålighet i stammen).

Både levande och döda träd ingår i definitionen.

Särskilt skyddsvärda träd är levande kulturminnen som bär på en oerhört rik mångfald av liv. Hundratals arter lever i eller på träden. Den här artrikedomen beror på att ett gammalt träd kan erbjuda en mängd olika miljöer genom att det kan vara knotigt, ha skrovlig bark, håligheter och döda vedpartier.

Vad är ett särskilt skyddsvärt träd?

Om ett träd, levande eller dött, uppfyller något nedan är det särskilt skyddsvärt:

 • Jätteträd Träd grövre än 1 meter i diameter i brösthöjd (1,3 meter över marken).
 • Mycket gamla träd Ek, bok, gran och tall, äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.
 • Grova hålträd Träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd (1,3 meter över marken) med hål i stammen.

En anmälan om samråd bör göras vid åtgärder som riskerar att skada ett särskilt skyddsvärt träd. Exempel på sådana åtgärder är kraftig beskärning av kronan, grävarbeten nära trädet eller körning med tunga maskiner nära trädet. Grävarbeten eller körning med tunga maskiner som sker på ett avstånd om minst stammens diameter gånger 15 behöver inte anmälas för samråd. Avverkning av särskilt skyddsvärda träd ska alltid anmälas för samråd.

Läs mer om särskilt skyddsvärda träd

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Kontakt