Ansökan om dispens eller tillstånd inom skyddade områden

Enligt 7 kap miljöbalken (strandskydd, nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde, naturminne, landskapsbildsskydd, djur- eller växtskyddsområde, Natura 2000-område).

Läs mer om förutsättningarna för att få tillstånd eller dispens

Därför finns strandskydd, naturreservat och andra områdesskydd

Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för allmänheten samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd sedan 1950-talet.

Syftet med naturreservat och andra områdesskydd varierar mellan olika områden. Det kan vara att skydda områden som är lämpliga för friluftsliv eller som har ett rikt eller ovanligt djur- och växtliv.

Dispens/tillstånd och särskilda skäl

Du behöver dispens för att bygga samt påverka tillgänglighet eller växt- och djurlivet inom strandskyddat område. Du behöver även dispens/tillstånd om du vill göra något i ett skyddat område som är förbjudet eller tillståndspliktigt enligt områdets föreskrifter, eller som kan skada naturmiljön i en skyddad biotop.

För att dispens ska kunna medges krävs att det finns särskilda skäl. Som sökande ska du åberopa vilket särskilt skäl som ligger till grund för din ansökan.

Observera att tillstånd krävs för åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Inför en sådan ansökan ska du kontakta Länsstyrelsen för ett inledande samråd.

Hänsynsreglerna

I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler, som alla måste följa utöver andra lagar och regler. Dessa utgör också minimikrav vid prövning enligt miljöbalken. Du måste kunna visa att du kan vidta din planerade åtgärd på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. Hänsynsreglerna ställer bland annat krav på att du ska skaffa dig den kunskap som behövs, vilket kan innebära att du måste genomföra egna utredningar och undersökningar, att du vidtar de försiktighetsmått som behövs och att du väljer en lämplig plats, så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften för strandskyddsdispens är 4 600 kronor. Avgiften för ansökan av dispens inom övriga skyddade områden är 2 900 kronor, med undantag för markägare inom naturreservat och naturminnen som är befriade från avgiftskravet. Om du vill bygga en brygga behandlas din ansökan även som anmälan om vattenverksamhet. Då läggs 415 kronor till på avgiften. Avgifterna bestäms av regeringen, se avgiftsförordningen (1992:191) och förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

När du lämnat in din ansökan kommer Länsstyrelsen att skicka ett meddelande till dig om att betala avgiften. Prövningen påbörjas först efter att betalning skett.

Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens

Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja förberedelsearbeten.

Handläggningstid

Länsstyrelsens mål är att pröva en ansökan om dispens eller tillstånd från naturskydd inom 220 dagar från det att ansökan är komplett. Om du planerar att bygga under sommaren är det klokt att ansöka hösten innan.

Vattenverksamhet

Åtgärder och verksamheter som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort eller ökar mängden grundvatten kallas vattenverksamhet. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter eller åtgärder hos Länsstyrelsen.

Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet. Kontakta Länsstyrelsens vattenvårdenhet för en bedömning av din åtgärd.

Mer information

Mer om de olika skyddsformerna och prövningen av dispens/tillstånd

Mer information om vattenverksamhet och e-tjänst för anmälan

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. För utskrift av formuläret tryck CTRL+P.
Dina kontaktuppgifterUppgifter om ansökan
Ange vad ansökan gäller * (obligatorisk)
Ange vad ansökan gällerGenerellt biotopskydd, nämligen
Generellt biotopskydd, nämligen
Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärd


Du ska skicka med följande till din ansökan
Situationsplan över åtgärden (ange skala). Översiktskarta (ange skala och väderstreck). Du kan även skicka med detaljerade fotografier från platsen vilket underlättar handläggningen av ärendet.

Vi har en maxgräns på 10 MB. Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet ovan så skickar vi dig en inbjudan till vår tjänst Filskick. Vi har inte möjlighet att ta emot filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive.
För att du ska veta att ditt meddelande kommit fram kommer du alltid få ett bekräftelsemeddelande från Länsstyrelsen.

Du kan använda Länsstyrelsens informationskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att skapa en karta. Rita var åtgärden ska utföras och bifoga kartan till ansökan.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt