Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Information om nationell plan för omprövning av vattenkraft hos Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

Frågor och svar om den nationella planen för omprövning av vattenkraft hos Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

Du som anmält dig till nationella planen

Du som anmält dig till den nationella planen kan fortsätta driva ditt vattenkraftverk tills det omprövas. Du kan söka ersättning för en del av kostnaderna för prövning och åtgärder samt för produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfondlänk till annan webbplats.

Tidplan

Arbetet kommer pågå under en tjugoårsperiod, ungefär fram till år 2040. Enligt planen ska omprövningarna börja under år 2022. Du får information från Länsstyrelsen om när just din verksamhet ska miljöprövas och vilken prövningsgrupp din anläggning tillhör.

Vad menas med prövningsgrupp?

Vattenkraftverken har delats in i olika prövningsgrupper. En prövningsgrupp består av ett antal anläggningar och verksamheter inom ett avgränsat avrinningsområde, det vill säga en avgränsad geografisk yta. I den nationella planen står det när varje prövningsgrupp ska omprövas. Syftet med prövningsgrupper är bland annat att skapa enklare och mindre kostsamma processer för dig som är verksamhetsutövare.

Vad bör en ansökan innehålla?

Havs- och vattenmyndigheten har information om vad en ansökan bör innehålla:

Havs- och vattenmyndigheten: Ansökan om omprövning och tillståndlänk till annan webbplats

Om du inte anmält dig till nationella planen

Om ditt vattenkraftverk saknar moderna miljövillkor och du inte anmält dig till den nationella planen ska du snarast efter 1 januari 2019 ansöka om omprövning för moderna miljövillkor direkt via mark- och miljödomstolen. Om du gör en enskild ansökan direkt till mark- och miljödomstolen kan du inte söka ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond.

Om du inte ansöker om omprövning kan Länsstyrelsen kräva att du ska göra det.

Lagar som styr

I Västra Götaland finns ungefär 900 dammar och 300 vattenkraftverk. Många av dem är små kraftverk med liten elproduktion. Anläggningarna kräver tillstånd enligt miljöbalken. I tillståndet står hur verksamheten ska drivas och vilka åtgärder som krävs för att minimera påverkan på miljön. Om en anläggning saknar giltigt tillstånd kan Länsstyrelsen begära att ägaren ansöker om ett sådant hos mark- och miljödomstolen.

I Länsstyrelsens uppdrag ingår att följa upp att vattenkraften uppfyller reglerna i miljöbalken och kraven i EU:s vattendirektiv. Tillsynsarbetet ska också bidra till att vi når miljömålen. Det gäller främst målen "Levande sjöar och vattendrag" och "Ett rikt växt- och djurliv".

I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavet är tillsyn och åtgärder för att miljöanpassa vattenkraftverk och dammar ett prioriterat område för att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt (pdf)länk till annan webbplats

Ny lag om vattenkraft och vattenmiljö från 1 januari 2019länk till annan webbplats (Riksdagen)

Här kan du läsa mer om frågan om moderna miljövillkor för vattenkraften.

25 juni 2020. Regeringen beslutar om den nationella planen för omprövning av vattenkraften.

1 oktober 2019. Förslag till plan för omprövning av vattenkraften lämnas till regeringen för beslut.

Våren 2019. Under våren 2019 kan du som äger ett vattenkraftverk anmäla dig till en nationell plan för att få ditt tillstånd omprövat. Sista ansökningsdag var 1 juli 2019.

13 juni 2018. Riksdagen tar beslut om förändringar i miljöbalken om hantering av vattenmiljö och vattenkraft. Lagändringen innebär att Sverige ska förse vattenkraftverk och dammar med moderna miljövillkor. Omprövningen av nuvarande tillstånd ska ske på verksamhetsutövarens initiativ.

Den nya lagen börjar gälla 1 januari 2019.

För att skapa en helhetssyn i arbetet med tillståndsprövning tar Havs- och vattenmyndigheten, i samverkan med andra myndigheter, fram en nationell prövningsplan. Planen blir vägledande i Länsstyrelsens kommande arbete med tillsyn och omprövning av befintliga tillstånd.

Verksamhetsutövare får själva anmäla sig till prövningsplanen och kan fram tills att prövning sker fortsätta driva sin anläggning utifrån sitt nuvarande tillstånd.

April 2018. Åtta vattenkraftsföretag tar initiativ till att bilda en miljöfond som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder.

Våren 2018. Länsstyrelsen kartlägger vattenkraftverk och dammar. Med hjälp av berörda fastighetsägare får Länsstyrelsen uppgifter om vilka anläggningar som är i drift och vad de används till.

Kartläggningen är ett underlag för den tillsyn Länsstyrelsen kommer att arbeta med de kommande åren. Kartläggningen blir också ett underlag för den nationella prövningsplanen.

Oktober 2017. Länsstyrelsen stödjer regeringens lagförslag om vattenkraft. Sommaren 2017 presenterade regeringen sitt förslag till ändringar i lagstiftningen kring prövning av vattenkraftens miljöpåverkan. Lagändringarna är ett första steg i att genomföra de vattenkraftsrelaterade delarna i den så kallade energiöverenskommelsen.

Energiöverenskommelsen träffades mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i juni 2016. Energiöverenskommelsen slår fast att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft.

Den 2 oktober skickar Länsstyrelsen in sitt remissvar till regeringen. I stort stödjer Länsstyrelsen regeringens förslag.

Kontakt