Markavvattning och diken

Ska du ta bort vatten från din mark genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och i vissa fall måste du även söka dispens.

Vad är markavvattning?

Markavvattning innebär att göra åtgärder som ändrar markens vattenförhållande så att marken blir lämplig att använda för ett visst ändamål, och att effekterna av åtgärden kommer vara permanent.

Det kan dels vara åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, dels åtgärder som innebär skydd mot vatten, till exempel invallning. Det är alltid syftet med åtgärden som avgör om den räknas som markavvattning eller inte. Syftet ska vara att permanent ändra markens lämpligt för något visst ändamål, till exempel för odling, bebyggelse eller torvtäkt.

Att göra åtgärder för att tillfälligt ändra markens egenskaper, till exempel anlägga slamgrop i ett dike, räknas alltså inte som markavvattning. Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning räknas inte heller som markavvattning.

Tillstånd och dispens för markavvattning

Om du vill göra en åtgärd som räknas som markavvattning måste du alltid först ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark. Det innebär att du också behöver ansöka om dispens från förbudet innan du gör någon åtgärd. Kontakta gärna Länsstyrelsen innan du gör någon åtgärd.

I de kommuner där det är förbud mot markavvattning måste du alltså ansöka om både dispens och tillstånd. Ett beslut om dispens innebär inte automatisk att du får göra dina åtgärder för markavvattning. En beviljad dispens är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges, vilket innebär två ansökningar för dig.

Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas vanligtvis av Länsstyrelsen. I vissa fall kan prövningen göras av Mark- och miljödomstolen.

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden

  • markavvattning i skogsmark
  • fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg.

Bredda eller fördjupa ett befintligt dike

Vill du gräva djupare eller bredare i ett befintligt dike än ursprunglig dimension, för att exempelvis öka mängden vatten som leds bort? Då kan åtgärden innebära ny markavvattning.

Nytt naturtillstånd

Om ett dike inte har underhållits under en mycket lång tidsperiod kan det uppstå ett så kallat nytt naturtillstånd. Om du vill börja underhålla det gamla diket igen, betraktas åtgärden som markavvattning och kräver då tillstånd och eventuellt dispens. I tveksamma fall är det alltid bäst att du samråder med Länsstyrelsen.

Naturliga vattendrag

Om du vill gräva eller rensa i ett vattendrag som inte utgör dikningsföretag eller annan tillståndsgiven anläggning kan åtgärden behöva anmälas till Länsstyrelsen. I vissa fall kan sådana åtgärder även kräva tillstånd och dispens.

Fyll i uppgifterna i blanketten så noggrant som möjligt. Om du vill lämna mer information än vad som får plats i fälten går det bra att bifoga separat papper/dokument med tydliga hänvisningar. Ange om du gör

  • anmälan om samråd inför ansökan om tillstånd med miljökonsekvensbeskrivning
  • och/eller om du ansöker om dispens för markavvattning och/eller tillstånd till markavvattning 

1. Uppgifter om fastigheter - Information om var markavvattningen ska äga rum via fastighetsbeteckning och kommun. 

2-6. Uppgifter om sökanden och markägare - Ange kontaktuppgifter. Om sökanden inte är markägare ska uppgifter om markägare/nyttjanderättsinnehavare också fyllas i. Samtliga berörda markägare/nyttjanderättsinnehavare ska anges. 

7. Typ av markavvattningsåtgärd - Kryssa i aktuellt alternativ eller ange eget. 

8-9. Beskriv syftet med markavvattningsåtgärden - Ange syfte, det vill säga varför avvattning av marken behöver ske. Beskriv eventuell nytta för skogsproduktionen eller annan nytta. Ange påverkansområdet, vilka områden som kommer att avvattnas, på karta. Vid ansökan om dispens ska du även ange särskilda skäl. 

10. Uppgifter om diken - Rita ut på kartan var du ska gräva diken eller bygga vallar. Du ska även rita in befintliga diken som du ska fördjupa eller diken med nytt naturtillstånd. 

Ange läge för fixpunkt eller plats för inmätning enligt ett nationellt höjdsystem. Lokalt höjdsystem med fixpunkter är ett alternativ till att använda nationella höjdsystem. Om du använder ett nationellt höjdsystem måste du ange vilket det är. Därefter ska du rita in på vilken höjd dikets bottennivå kommer att ligga i valt höjdsystem. Rita gärna in flera punkter och ange en höjd för varje. I ett eget höjdsystem behövs en fixpunkt som dikesnivåerna ska relateras till. Fixpunkten kan vara en markering i en jordfast sten eller något annat permanent. Rita in var du placerar fixpunkten och ange en höjd för den.  

Ange tillräcklig höjd på din fixpunkt för att undvika att behöva räkna med minusvärden, till exempel 10,00 meter. Därefter ska du rita in på vilken höjd dikets bottennivå ligger i relation till din fixpunkt. Du kan gärna rita in flera punkter och ange en höjd för varje. 

Ange gärna mer än en fixpunkt. Uppgifterna behövs både för att du ska kunna utföra åtgärden enligt tillståndet och för att Länsstyrelsen ska kunna utföra tillsyn av att dikena följer tillståndet. 

Beräkna hur långa dikena ska bli. Ange också vart vattnet från dikena leds till. Markera på karta som bifogas som bilaga. 

11. Uppgifter om schaktmassor - Beräkna den ungefärliga mängden jordmassor som kommer att bli. Rita ut platsen där du ska placera grävmassorna. Det är viktigt med en miljöanpassad placering, Undvik därför att lägga massorna nära våtmarker eller vattendrag för att begränsa påverkan på naturvärden och att massorna spolas tillbaka vid kraftiga regn eller snösmältning. 

12. Uppgifter om natur- och kulturmiljövärden och påverkan - Detta fält behöver bara fyllas i om inte en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas till ansökan. Annars ska natur-, kultur- och miljövärden framgå av miljökonsekvensbeskrivningen. Ange om åtgärden, massornas placering eller själva arbetet kommer att beröra några natur- eller kulturmiljövärden, vilka de är i så fall och hur värdena riskerar att påverkas. 

13. Skadeförebyggande åtgärder - Välj något av föreslagna skadeförebyggande åtgärder eller ange eget alternativ. Du kan gärna ange planerade kompensationsåtgärder. Kompensationsåtgärder krävs vid beslut inom naturreservat eller Natura-2000-områden. 

14. Övriga åtgärder - Övriga anläggningar kan till exempel vara trummor. Föreslå gärna lämpliga åtgärder genom att rita in dem på kartan och beskriva dem i textrutan.  

15. Kompletterande information -  Ange ytterligare information, till exempel uppgifter om tidigare dikningar i berörda områden eller tidigare beslut. Du kan också ange om du vill ha kontakt med Länsstyrelsen för att inleda ett samråd inför ansökan om tillstånd.

Bilagor - För att anmälan eller ansökan ska anses som komplett och Länsstyrelsen ska kunna handlägga ärendet kan flera bilagor behövas. Om fotografier bifogas, ange en beskrivning av var de är tagna. 

Skyddsdikning och dikesrensning

Markavvattning ger en varaktig effekt. Åtgärder som ger tillfällig effekt är inte markavvattning. Skyddsdikning och rensning av diken är alltså inte markavvattning. Om du gör någon av dessa två åtgärder som skogliga åtgärder kan du ange det i avverkningsanmälan eller anmälan om samråd till Skogsstyrelsen. Du får inte göra dikesrensning om diket, vattenanläggningen, slutat att fungera och om den omgivande växtligheten har vuxit över diket. Då kan Skogsstyrelsen/Länsstyrelsen bedöma att det har blivit ett nytt naturtillstånd. I det fallet behöver du söka nytt tillstånd för markavvattning.

Om en dikesrensning kan skada fisket ska anmälan göras till Länsstyrelsen. 

Skyddade områden med mera som berörs av åtgärderna

I Länsstyrelsens karttjänst kan du se vilka skyddade områden, potentiellt förorenade områden eller fornlämningar som din verksamhet berörs av.

Täckdikning

Dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dränering upp till 300 mm diameter är endast tillståndspliktigt om det är sannolikt att allmänna eller enskilda intressen skadas genom åtgärden. All rörläggning av öppna diken kan däremot omfattas av biotopskyddsbestämmelserna och även vara anmälningspliktig vattenverksamhet. Täckdikning av betesmark med naturvärden ska åtminstone föregås av samråd. 

Vattenarkiv

Länsstyrelsens vattenarkiv innehåller handlingar av intresse för dig som arbetar med vatten i landskapet. Arkivet innehåller kartor, ritningar och annat material om markavvattning, till exempel invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark.

Karttjänst för handlingar i vattenarkivet: Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats

Visst material finns hos Lantmäteriet och kan sökas fram via webbtjänsten Historiska kartorlänk till annan webbplats på Lantmäteriets webbplats.

När det rör skogsdikning så finns handlingar och kartor/ritningar hos Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats för tiden 1997-nutid. Äldre handlingar upprättade inom Skogsvårdsstyrelsen 1905-1996 förvaras hos Riksarkivetlänk till annan webbplats.

Kontakt