Vattenläget i länet

Här samlar vi information samt vanliga frågor och svar om vattenläget i länet.

Aktuell information om flöden i vattendrag

Du hittar aktuell information om flöden i vattendrag och grundvattennivåer på:

SMHI flödeslägetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHI:s vattenwebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges geologiska undersöknings webbplats om grundvattennivåerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens tillsyn över vattnet

Länsstyrelsen utövar tillsyn över vattenuttag ur sjöar och vattendrag och från grundvatten. Inom ramen för miljöbalken kan Länsstyrelsen kontrollera, ställa krav på eller förbjuda uttag av vatten.

Vilka risker finns med stora vattenuttag?

För stora uttag av grundvatten kan leda till att:

 • Närliggande brunnar sinar
 • Våtmarker och magasin som avspeglar grundvattennivån torkar ut
 • Vattendrag som försörjs med utläckande grundvatten sinar
 • Sättningar i byggnader vid speciella jordlagerförhållanden

För stora uttag av ytvatten kan leda till att:

 • Vattendrag sinar
 • Våtmarker, magasin och sjöar får sänkta vattennivåer och bottnar friläggs
 • Försämrade levnadsförhållanden för djur och växter i vattendraget
 • Om dämning sker för att skapa en vattenreserv hindras vattenlevande organismer, exempelvis fisk, i sina naturliga förflyttningar
 • Andra som gör uttag nedströms får mindre vatten

Frågor och svar om vattenläget

Läget kan variera mellan kommunerna beroende på till exempel hur förbrukningen har sett ut under året, så var uppmärksam på vilken information din kommun går ut med.

Om du bor på en plats som nu har god tillgång på vatten så är det en ändå en god idé att ta för vana att hushålla med vattnet. Det ger ett bättre utgångsläge för kommande torrperioder och sparar också på resurser som kemikalier och energi som används för att producera dricksvatten. Reningen av avloppsvatten blir också mer effektiv när utblandningen med rent vatten inte blir för stor.

Här hittar du tips om hur du kan minska din vattenförbrukning.

Tillstånd för vattenuttag söks hos Mark- och miljödomstolen. Processen kring tillstånd tar i normala fall minst några månader.

I stället för att söka tillstånd kan du anmäla ditt uttag till Länsstyrelsen om uttaget är:

 • För vattendrag, högst 600 m3/d och högst 100 000 m3/år
 • För sjö, högst 1000 m3/d och högst 200 000 m3/år.

En anmälan ger inte en säker rättighet så som ett tillstånd gör. Den som har gjort en anmälan kan ändå drabbas av framtida bevattningsförbud.

Mer information om anmälan av vattenverksamhet

Fördelen med att ha ett tillstånd är att det ger dig rätt att ta vatten inom de ramar som tillståndet sätter. Då vet du vad som gäller och blir inte tvungen att sluta ta vatten när Länsstyrelsen går ut med generellt förbud.

Grundvatten är det vatten som finns i hålrum i jorden eller berggrunden. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten.

Källa: Sveriges geologiska undersökning 

Huvudregeln i miljöbalken är att det behövs tillstånd för uttag av ytvatten eller grundvatten för bevattning. Uttag som uppenbart inte skadar allmänna eller enskilda intressen är undantagna från denna huvudregel. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över uttag av både grund- och ytvatten. Om situationen förvärras så att det finns risk för skada på allmänna och enskilda intressen kan Länsstyrelsen förbjuda uttag av vatten. Vid ett förbud gäller att den som tar vatten utan tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken.

För dig som saknar tillstånd att ta ut vatten gäller att du måste kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen. Kan du inte påvisa att inga allmänna eller enskilda intressen skadas kan du föreläggas att omedelbart upphöra med vattenuttaget. Det är du som gör uttaget som alltid har bevisbördan om någon påtalar skada till följd av uttaget. Den som vattnat kan även drabbas av straff, då det kan vara fråga om en otillåten vattenverksamhet, och skadeståndskrav från närboende. Därför är det mycket viktigt att alla som gör någon typ av vattenuttag följer upp uttagets effekter. Ett minimikrav är att man har en regelbunden journalföring som sparas för att kunna redovisa hur stora uttag man gör varje månad (eller varje vecka eller varje dag), avsänkningen i uttagsbrunnen och några närliggande brunnar, flödet i vattendraget före respektive efter uttagspunkten samt vattennivån i magasinet/sjön där uttaget sker.

För dig som tar ut vatten för din verksamhet och har tillstånd från Mark- och Miljödomstol gäller att du noggrant ska följa de av domstolen fastställda villkoren och eventuella stoppregler.

Frågor om bevattning från kommunala vattentäkter hanteras av kommunen.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län