Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller åren 2021–2026.

I vissa områden samarbetar länen. Webbplatsen Regional miljöövervakning beskriver arbetet.

Webbplatsen Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning i Västra Götaland

Rapport: Program för miljöövervakning i Västra Götalands län 2021-2026 (publikation) Länk till annan webbplats.

Resultaten från vår Miljöövervakning är ett viktigt underlag i uppföljningen av våra miljömål.

Regionala miljömål

Programområden

Vår huvudinriktning inom programområde Luft är övervakning av luftföroreningar som kan ha effekter på miljö och människors hälsa genom både mätningar och beräkningar. Målet är bland annat att undersöka om luftkvaliteten och nedfallet av försurande och övergödande ämnen förändras, och om länet klarar miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.

Krondroppsnätet

Resultaten från undersökningarna används för att beskriva den regionala belastningen av försurande och övergödande nedfall i skog och öppen mark, samt att följa förändringar över tiden. Försurningssituationen i länet har förbättrats, men det är fortsatt viktigt att följa utvecklingen.

På Krondroppsnätet.se webbplats finns mer information och samtliga årsrapporter om Krondroppsnätet

Krondroppsnätet på IVL:s webbplats (ivl.se) Länk till annan webbplats.

Diagram som visar svavelnedfall i södra Sverige

Årligt totalt svavelnedfall (krondropp) vid sex mätplatser i södra Sverige sedan mätstart vid respektive plats. Klicka för större bild.

Ozonmätnätet

Övervakning av marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige är ett gemensamt delprogram för södra Sverige. Syftet är att ge en heltäckande bild av ozonbelastningen i regional bakgrundsluft. Miljökvalitetsnormen för ozon och växtlighet överskreds inte under år 2017 i varken kustnära, höglänta eller låglänta områden i Västra Götalands län.

På ozonmätnätet.se webbplats finns mer information och samtliga årsrapporter om ozonmätnätet

Ozonmätnätet på IVL:s webbplats (ivl.se) Länk till annan webbplats.

Halt i luft av partiklar i regional bakgrundsmiljö

Syftet med undersökningarna är att få en bild av den regionala bakgrundsbelastningen av partiklar i Västra Götaland. Under år 2016 mättes halter i luft av partiklar i Östad utanför Alingsås.

Mätning och utvärdering av ultrafina partiklar i relation till MP10 och NO2 (publikation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Renare luft i Göteborgsområdet

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Syftet med programmet är att sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. Med det förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa.

Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen (publikation) Länk till annan webbplats.

Renare luft i Göteborgsområdet (pdf-fil) Pdf, 145.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Västra Götalands landareal täcks till cirka hälften av skogsmark.

Av länets drygt 1200 hotade arter hör mer än en tredjedel hemma i skogen. Flera av dessa arter, bl. a en del lavar finns bara i Västsverige. Skogstyper som särskilt bör uppmärksammas i länet är lövskogar av olika karaktär, ängsgranskogar och andra kalkbarrskogar.

Miljötillstånd i skogslandskapet

Vi deltar i ett länsstyrelsegemensamma delprogrammet vars syfte är att sammanställa de data från Riksskogstaxeringen som beskriver förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogslandskapet på regional nivå.

Miljötillstånd i skogslandskapet Länk till annan webbplats.

Mer miljöövervakning inom skog

Rapport: Vattenkvalitet i skogsbäckar 1999-2016 (publikation) Länk till annan webbplats.

Sveriges lantbruksuniversitets riksskogstaxeringen på SLU:s webbsida (slu.se) Länk till annan webbplats.

Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper (skogsstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Skogsstyrelsens uppföljning av hänsyn tagen vid avverkning av skog (skogsstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärdsprogram för hotade arter

Ädellövskogar utgör en av de mest artrika miljöerna i landet och en stor del av de rödlistade arterna, exempelvis insekter, mossor, lavar och svampar, är knutna till olika lövskogsmiljöer.

Till ädellövträden räknas alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och skogslönn. Ädellövskog är enligt skogsvårdslagen skogsbestånd som utgörs av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst ett halvt hektar. Till ädellövskog räknas även hagmarker som har ädellövträd till minst 70 procent och minst tio träd per hektar.

Rapport: Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2014 (publikation) Länk till annan webbplats.

Kontakta oss om ni är intresserade av inventeringar av ädellövskog. Vi saknar inventeringar i Essunga, Grästorp, Gullspång, Vara och Öckerö.

Kartor över objekten kan hämtas från Informationskartan.

Vår huvudinriktning inom miljöövervakningens programområde Jordbruksmark är att följa brukade åkrars läckage av näringsämnen och att följa utvecklingen av biologisk mångfald, som hävden av ängar och jordbrukslandskapets karaktärsarter inom kärlväxter och insekter.

Avrinning från typområden på jordbruksmark

Följer jordbrukets läckage av kväve och fosfor i två avrinningsområden i länet.

Miljöövervakning av växtnäringsförluster från jordbruksmark – Sveriges Lantbruksuniversitet (slu.se) Länk till annan webbplats.

Rapport: Utlakning från jordbruksmark i Västra Götalands län (publikation) Länk till annan webbplats.

Gaddsteklar och pollinatörer

Syftet med övervakningen är att följa gaddsteklar och pollinatörer i jordbrukslandskapet över tid. Övervakningen syftar också till att öka kunskapen om förekomsten av olika arter.

Antal arter per biotop.Förstora bilden

Under perioden 2010-2018 fanns det betydligt fler arter av gaddsteklar och vildbin på lokaler som klassats som bryn eller täkter/urbana miljöer än i vägkanter eller ängs- och betesmarker. Det samma gäller för antalet individer, men för vildbin var det inte signifikant.

Dominerande pollinatörsgrupp.Förstora bilden

Det finns flera olika grupper av pollinatörer. Humlor var den dominerande artgruppen på flest lokaler under perioden 2010-2018.

Ängar 

Vi följer förändringar av hävd och sammansättningen av kärlväxter i slåtterängar och betesmarker, några av våra mest artrika livsmiljöer.

Diagram som visar procentandel av hävdade slåtterängar, slåttrade slåtterängar samt andel slåtter på större delen av ytan, mellan 2008-2022. Andel slåtter på större delen av ytan har mellan 2008-2022 sjunkit från 60% till 25%. Andel slåttrade ängar har sjunkit från 2008 från cirka 86% till 60%. Andel hävdade ängar har gått från 90% 2008 till 85% 2022.Förstora bilden

Cirka 80 procent av slåtterängarna i länet sköts på något sätt, oftast med slåtter men det kan även vara bete eller bränning. Andelen slåtterängar som sköts över hela ytan har minskat de senaste åren.

Andel slåtterängar för några viktiga arter.Förstora bilden

Många arter som främst finns på slåtterängar har gått starkt tillbaka de senaste åren.

Rapport: Miljöövervakning av slåtterängar 2023 Länk till annan webbplats.

Rapport: Miljöövervakning av slåtterängar 2022 (publikation) Länk till annan webbplats.

Rapport: Miljöövervakning av slåtterängar 2021 (publikation) Länk till annan webbplats.

Rapport: Miljöövervakning av slåtterängar 2018 (publikation) Länk till annan webbplats.

Rapport: Miljöövervakning av slåtterängar 2018 – Kosteröarna (publikation) Länk till annan webbplats.

Gräsmarkernas gröna infrastruktur

Tillsammans med andra län i landet övervakar vi hur arealer och kvalitéer för olika typer av gräsmarker utvecklas över tiden.

Gräsmarkernas gröna infrastruktur - Regional miljöövervakning (regionalmiljoovervakning.se) Länk till annan webbplats.

Växter och djur i Västra Götalands odlingslandskap

Rapport: Växter och djur i Västra Götalands odlingslandskap – utvecklingen under de senaste 30 åren (publikation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer miljöövervakning inom jordbruksmark

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap - Ett hållbart Västra Götaland (hallbartvg.se) Länk till annan webbplats.

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, NILS – Sveriges Lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

Sveriges ängs- och betesmarker på Jordbruksverkets webbplats (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Inom åtgärdsprogram för hotade arter inventerar Länsstyrelsen och följer upp ett antal arter och biotoper, som till exempel skyddsvärda träd, martorn och torrängar:

Hotade djur och växer

Uppföljning  av gräsmarker – Miljöövervakning pågår inom Natura 2000-områden och naturreservat med 30-50 ytor per år. Inom områdena mäts vegetationshöjd, typiska arter, negativa indikatorer och träd- och buskskikt.

Inom programområde Våtmarker är det huvudsakliga syftet att följa utvecklingen av och förutsättningarna för den biologiska mångfalden.

Rikkärr

Vi följer tillståndet hos ett urval av länets cirka 400 rikkärr när det gäller ingrepp, hävd och ett antal kärlväxt- och mossarter.

Rikkärr i Västra Götalands län - Inventering och kvalitetssäkring 1995–2022 Länk till annan webbplats.

Satellitövervakning av våtmarker

Ett nationellt program med fokus på övervakning av öppna våtmarker och påverkan från markanvändningen.

Myrar – satellitbaserad övervakning av myrmarker (myrar.se) Länk till annan webbplats.

Fågelfauna på strandängar

Fåglar följs upp på strandängar längs kusten i naturreservat och Natura 2000-områden. 

Åtgärdsprogram för hotade arter

Inom åtgärdsprogram för hotade arter inventerar vi och följer upp ett antal arter och biotoper, som till exempel stinkpadda, alkonblåvinge och klockgentiana.

Åtgärdsprogram för hotade arter

Inom programområde Landskap följer vi den biologiska mångfalden på en mer landskapsövergripande nivå, till exempel artgrupper som fåglar och fjärilar. Här ingår även övervakningsprogrammet Exploatering av stränder i Sverige.

Svensk fågeltaxering

Vi stöttar den nationella fågelövervakningen i länet.

Rapport: Trender hos fåglar inom miljöövervakning av fem miljökvalitetsmål i Västra Götalands län 2000–2022 Länk till annan webbplats.

Svensk fågeltaxering (fageltaxering.lu.se) Länk till annan webbplats.

Insjöfåglar i de stora sjöarna

Delprogrammet följer utvecklingen hos sjöfåglar på fågelskär i de stora sjöarna, det vill säga Mälaren, Vänern, Vättern och Hjälmaren. Det är framförallt de kolonihäckande arterna som inventeras.

Insjöfåglar på regionalmiljoovervakning.se Länk till annan webbplats.

Kustfågelinventeringen

Vi deltar i den nationella övervakningen av häckande kustfåglar. Data skickas årligen till Svensk Fågeltaxering.

Rapport: Populationstrender för häckande kustfåglar längs Västra Götalands havskust 2002-2021 Länk till annan webbplats.

Svensk fågeltaxering – Hur går det för Sveriges fåglar? (fageltaxering.lu.se) Länk till annan webbplats.

Dagfjärilar

Vi stöttar Svensk Dagfjärilsövervakning genom att informera om verksamheten och ordna kurser.

Dagfjärilar - Svensk dagfjärilsövervakning (dagfjarilar.lu.se) Länk till annan webbplats.

Alla kan vara med och räkna fjärilar. Du behöver inte vara expert utan det räcker att du tycker om och är intresserad av fjärilar.

Gräsmarksfjärilar, diagram.Förstora bilden

Gräsmarksfjärilar 2010-2017. Antalet individer av fjärilar varierar mycket mellan åren och för olika arter. Enligt den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar har arterna i länet legat stabilt de senaste 10 åren.

Åtgärdsprogram för hotade arter

Inom åtgärdsprogram för hotade arter inventerar vi och följer upp ett antal arter och biotoper.

Åtgärdsprogram för hotade arter

Inventering av rovdjur 

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren, och i Västra Götalands län innebär det främst varg, lodjur och kungsörn.

Rovdjur

Fladdermöss

Lämpliga lokaler besöks under sommarnätter och fladdermössen artbestäms med hjälp av en fladdermusdetektor. Om det är regnigt, blåsigt eller kallt genomförs ingen inventering. För närvarande genomförs dock ingen systematisk övervakning av fladdermöss av Länsstyrelsen Västra Götalands län. Data lagras på Artportalen.

Artportalen - Artdatabankens webbsida (artportalen.se) Länk till annan webbplats.

Flora- och faunaväkteri

Floraövervakning bedrivs ideellt av botaniska föreningar. I Västra Götaland är det föreningarna i Västergötland, Dalsland och Bohuslän som årligen rapporterar tillståndet för cirka 200 kärlväxtarter till Artdatabanken. Faunaväkteri bedrivs ideellt av Västsvenska entomologklubben.

Nationell inventering av landskapet i Sverige på Sveriges lantbruksuniversitets webbsida (slu.se) Länk till annan webbplats.

Exploatering av stränder i Sverige 2013-2023

Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. Det finns därför behov av att följa trender i strändernas exploateringsgrad. Inom miljöövervakningen utförs därför en landstäckande kartering av stränder för kommuner, län och hela landet som följs upp med cirka fem års intervall.

Fastlandskustens stränder är procentuellt sett mest exploaterade. En jämförelse mellan länen visar att Stockholms län har störst andel exploaterade stränder inom 100 meter från strandlinjen för samtliga typer av stränder. Även Skåne och Blekinge län ligger högt i exploateringsgrad.

Norrlandslänen har generellt en lägre exploateringsgrad längs sjöar samt breda och smala vattendrag inom 100 meter från strandlinjen än de sydliga länen. Däremot är en hög andel av strandzonen vid fastlandskusten och havsöarna exploaterade i Norrlandslänen.

Resultatet visar en liten ökning av exploaterade stränder under 2013–2023. Den största procentuella ökningen av exploatering har skett längs fastlandskusten.

Länsstyrelsernas rapport - Exploatering av stränder i Sverige 2013-2023 Länk till annan webbplats.

Kartberättelse – Vad händer med våra stränder? Länk till annan webbplats.

Regional miljöövervakning i Sverige Länk till annan webbplats.

Vår huvudsakliga inriktning inom miljöövervakning av sjöar och vattendrag är att följa utvecklingen av övergödning, försurning och biologisk mångfald. Vi samordnar övervakningen med annan verksamhet, till exempel kalkningens effektuppföljning och vår uppföljning av hotade arter.

Bohusbäckar – närsalttransporter i små vattendrag

Vi övervakar halter och transporter av fosfor och kväve i vattendrag som mynnar i havet.

Kväve och fosfor i kustmynnade vattendrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fisk i vattendrag

Med hjälp av elfiske följer vi utvecklingen av fiskbestånden, och då särskilt med fokus på lax och havsöring:

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 2023

Du hittar fler rapporter om elfiske i vår publikationssamling:

Publikationer

Flodpärlmussla

Vi följer ett antal vattendrag med musselbestånd. I programmet ingår både att inventera musslorna och musslornas värddjur, fisk, samt att mäta vattenkemin i vattendragen. Inventeringen av flodpärlmusslor ligger sedan 2023 inom Åtgärder för hotade arter.

Flodpärlmusslans status i Västra Götalands 2023

Vattenkvalitet i vattendrag

Följer vattenkvaliteten i ett antal relativt opåverkade vattendrag i länet, flera av dessa med bestånd av flodpärlmussla som följs i ovanstående program.

Vattenkvalitet i sjöar

Följer bland annat försurningsutvecklingen i ett antal relativt opåverkade och okalkade sjöar i länet.

Diagram över ph-utvecklingen i referenssjön Fisjön åren 1985-2022. ph-värdet har gått uppåt, från strax under 4,5 år 1985 till cirka 5,25 år 2022.Förstora bilden

PH-utvecklingen 1985-2022 i referenssjön Fisjön, som ligger på gränsen mellan Göteborgs och Mölndals kommuner. Sjön är fortfarande försurad men en tydlig återhämtning ses trots att sjön aldrig kalkats.

Kiselalger i vattendrag

Är en indikator på försurnings- och övergödningssituationen i vattendrag. Vi övervakar både referensvatten och övergödningspåverkade vattendrag för att följa utvecklingen och för att bedöma vattendragens status.

Kiselalger i Västra Götalands län 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kiselalger i Västra Götalands län 2020 Länk till annan webbplats.

Kiselalger i Västra Götalands län 2021 Länk till annan webbplats.

Kiselalger i Västra Götalands län 2022 Länk till annan webbplats.

Kiselalger i Västra Götalands län 2023 Länk till annan webbplats.

Vattenväxter

Vattenväxter har en mycket viktig roll i sjöarnas ekosystem och är en bra indikator på övergödning. Vi följer utvecklingen av vattenväxter i ett antal sjöar:

Vattenväxtinventeringar i Västra Götalands län 2020 och 2021

Inventering av makrofyter i Västra Götalands län 2016

Insjöfåglar

Vi följer utvecklingen hos sjöfåglar på fågelskär i de större insjöarna, framför allt kolonihäckande arter.

Mer miljöövervakning inom sjöar och vattendrag

För att följa upp de kalkningsinsatser som görs i länet genomförs ett omfattande provtagningsprogram som består av både vattenkemi och biologi, främst fisk och bottenfauna.

Kalkeffektuppföljning

Bottenfauna i Västra Götalands län 2023 - Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten

Med syfte att följa utvecklingen av miljötillståndet i landets sjöar och vattendrag bedrivs ett antal nationella program av Havs- och vattenmyndigheten där lokaler från Västra Götalands län ingår i urvalet.

Nationell övervakning av sjöar och vattendrag på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

För att följa tillståndet i länets och landets största sjöar bedrivs omfattande övervakningsprogram.

Övervakning i Vänern, Vanern.se Länk till annan webbplats.

Övervakning i Vättern, Vattern.org Länk till annan webbplats.

Vatten- och luftvårdsförbund: samordnad recipientkontroll

Rapporten "Lodning och djupkartor för sjöar i Västra Götaland" innehåller djupkartor för 17 sjöar i länet:

Lodning och djupkartor för sjöar i Västra Götalands län 2020 Länk till annan webbplats.

Miljötillståndet i våra vatten, Sverigesvattenmiljö.se Länk till annan webbplats.

Datavärdskap

Vi rapporterar all data till nationella datavärdar hos SLU.

Data för vattenkemi och biologi i sjöar och vattendrag (miljodata.slu.se) Länk till annan webbplats.

Databasen för provfiske i vattendrag, SERS (slu.se) Länk till annan webbplats.

Databasen för provfiske i sjöar, NORS (slu.se) Länk till annan webbplats.

Det finns många faktorer som kan påverka tillgången på grundvatten av god kvalitet. För att kontrollera och bedöma påverkan behövs miljöövervakning. Vårt fokus ligger på övervakning av försurningskänsligt grundvatten och grundvatten påverkat av jordbruk, tätort med mera. Vi har även ett program för övervakning av grundvattennivåer som är under uppbyggnad.

Vad vi använder eller har använt marken till påverkar vårt grundvatten. I de områden där påverkan från mänsklig verksamhet, som jordbruk, skogsbruk, industrier, förorenade områden, tätorter och infrastruktur, är som störst behöver en uppföljning av grundvattenkvaliteten göras.

Beroende på markanvändningen är det av vikt att titta på olika ämnen som till exempel näringsämnen, tungmetaller, bekämpningsmedel och andra miljögifter. I områden där det finns en risk för påverkan på kvantiteten genom till exempel överuttag, saltvatteninträngning och/eller klimatförändringar är det viktigt att följa upp grundvattennivåer.

I Västra Götalands län följs påverkan på grundvatten genom tre olika miljöövervakningsprogram:

  • Trendövervakning av försurningspåverkan
  • Grundvattenkvalitet i vattenförekomster i risk
  • Grundvattennivåer.

Trendövervakning av försurningspåverkan

Vi följer kemiska förändringar i försurningskänsligt grundvatten. Provtagningspunkterna ligger i områden där man bedömer att försurningsrisken är hög, men som i övrigt är relativt opåverkade.

Rapport: Försurningskänsligt grundvatten i Västra Götalands län – utvärdering av undersökningar 1985 - 2014 (publikation) Länk till annan webbplats.

Grundvattenkvalitet i vattenförekomster i risk

Vi genomför provtagningar av grundvatten påverkat av jordbruk och tätort eller annan mänsklig påverkan vilket ökar vår kunskap om vilka ämnen som behöver bevakas mer och en överblick över vilka ämnen som eventuella åtgärder bör inriktas mot.

Grundvattennivåer

Vi har även ett övervakningsprogram för grundvattennivåer. Våra provpunkter syftar till att komplettera SGU:s nationella grundvattennät. Det regionala programmet är under uppbyggnad.

Mer grundvattenövervakning

Inom länet bedrivs även nationell miljöövervakning av grundvattenkemi och grundvattennivåer av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

Miljöövervakning av grundvattenkemi och grundvattennivåer – Sveriges geologiska undersökning (sgu.se) Länk till annan webbplats.

Sveriges vattenmiljö | Visar miljötillståndet i våra vatten (sverigesvattenmiljo.se) Länk till annan webbplats.

Inom miljöövervakning av länets kust och hav fokuserar vi på att följa både storskaliga och mer lokala förändringar i den marina miljön. Främst utifrån miljöproblemet övergödning, men även med fokus på annan miljöpåverkan orsakad av människan.

Marina växtplankton

Ökad närsaltsbelastning kan leda till ökad celltäthet och förändrad struktur på planktonsamhällen. Vi följer artsammansättning, klorofyll a och biovolym av växtplankton för att påvisa eventuella förändringar i havsmiljön. Övervakningen samordnas med Bohuskustens Vattenvårdsförbunds kustkontrollprogram.

Växtplankton och deras miljö i Västra Götalands kustvatten 1986-2021 Länk till annan webbplats.

Makrofauna mjukbotten

Djurlivet på djupa lerbottnar utgör en viktig kvalitetsfaktor för marin miljöstatus. Bottenfaunan bedöms utifrån artsammansättning, antal arter och individer – faktorer som svarar snabbt på ökad eller minskad näringstillförsel. Provtagningen 2023 visade på en fortsatt förbättring av tillståndet för mjukbottenfaunan längs den svenska västkusten.

Övervakningen samordnas med det nationella programmet och Bohuskustens Vattenvårdsförbunds kustkontrollprogram.

Övervakning av marin mjukbottenfauna 2023 - rapport från 2023 års samordnade miljökontrollprogram Länk till annan webbplats.

Makrofauna mjukbotten - kustnära bottnar i Västra Götalands län (publikation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vegetationsklädda bottnar

Vi deltar sedan 2019 i ett samordnat program för övervakning av ålgräsets djuputbredning. Resultaten ska utgöra en del av underlaget för statusklassning av marin miljö enligt vattenförvaltningen. Havs- och vattenmyndigheten är huvudman för programmet och Göteborgs universitet är utförare.

Vegetationsklädda bottnar i kust och hav på regionalmiljoovervakning.se Länk till annan webbplats.

Aktuell information om miljötillståndet längs kusten

Vattnet i Västerhavet – Informationscentralen

Bohuskustens vattenvårdsförbund (bvvf.se) Länk till annan webbplats.

Göta älvs vattenvårdsförbund (gotaalvvvf.se) Länk till annan webbplats.

Nationell marin miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Havsmiljö i kust och hav på SMHI:s webbsida (smhi.se) Länk till annan webbplats.

Sveriges vattenmiljö från källa till hav (sverigesvattenmiljo.se) Länk till annan webbplats.

Halterna av flera miljögifter har minskat i miljön sedan 1970-talet medan andra har ökat markant. Det är därför viktigt att övervaka förekomst, spridning och effekter av ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem, som är en förutsättning för att följa utvecklingen mot en giftfri miljö.

Övervakning av miljögifter ingår även i andra programområden, som t.ex. Grundvatten.

Screening av miljögifter

Vi deltar i den nationella screeningen. Syftet är att kartlägga förekomst och spridning av ämnen i länet som kan medföra hälso- och miljöproblem.

Musslor i marin miljö

Vi undersöker förekomst och effekter av miljögifter i blåmusslor längs länets kust.

Miljögifter i vattendrag och sjöar

Vi undersöker förekomst och effekter av miljögifter i vatten och biota, exempelvis i fisk. Vi har även genomfört provtagningar av tributyltenn i dagvatten från båtuppställningsplatser.

Regional övervakning 2021 – metaller och organiska miljögifter i abborre Länk till annan webbplats.

Provtagning vattenvårdsförbund

Programområdet omfattar också den provtagning av miljögifter som utförs av länets vattenvårdsförbund/vattenråd inom samordnad recipientkontroll, SRK, som omfattar provtagning i vatten, sediment och biota (levande organismer).

Data och statistik (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Noomi Asker
010-224 48 70

Målsättningen med den hälsorelaterade miljöövervakningen är att utvärdera befolkningens exponering för hälsofarliga ämnen och buller i den omgivande miljön. Det handlar också om att utföra undersökningar som kopplar samman exponering och hälsoproblem.

Miljöhälsoenkäten

Resultat från en stor nationell enkätundersökning, sammanställd av Folkhälsomyndigheten, visar hur miljöfaktorer påverkar barns hälsa och att barn i vissa grupper i befolkningen är mer utsatta än andra. Miljöhälsorapporten, som denna gång inriktats på barn, tas fram vart fjärde år och följer utvecklingen över tid av miljöns effekter på människors hälsa. Länsstyrelsen och några av länets kommuner har bidragit med en förtätning av enkätutskicket.

Rapporten visar både positiva och negativa trender, bland annat att:

  • Färre rapporterar dålig luftkvalitet i och i närheten av bostaden.
  • Färre barn exponeras för miljötobaksrök.
  • Allergisnuva och pollenallergi ökar, men förekomst av hudallergi och astma är oförändrad.
  • Fler barn störs av buller i både hemmiljö och skola.
  • Fler barn besväras av inomhusmiljön.
  • Barn vistas mer sällan i grönområden.
  • Många 12-åringar oroar sig för klimatförändringen.

Miljöhälsorapport på Folkhälsomyndighetens webbplats (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

En närmare studie har sammanställts för Västra Götalands län och norra Halland av Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum.

Rapport: Barns miljö och hälsa i Västra Götaland (pdf-fil) Länk till annan webbplats.

Det har även gjorts en tidigare undersökning i Västra Götaland och norra Halland som riktades mot vuxna:

Regional miljöhälsorapport för Västra Götaland och Halland 2018 (amm.se) Länk till annan webbplats.

Pollen, luftföroreningar och allergi

Projektets syfte var att analysera hur allergiframkallande pollen och några luftföroreningar tillsammans påverkar hur många recept som skrivs ut för allergiläkemedel, och hur mycket receptfria allergipreparat som säljs. Resultaten visade att det finns ett samband, och att det går att ta fram ett index som tar hänsyn till både pollenhalter och luftföroreningar. Detta skulle i sin tur kunna vara ett viktigt underlag för förbättrad information till pollenallergiker.

Pollen luftföroreningar och väderlek – bidrar alla till behovet av allergiläkemedel - rapport (publikation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pollen luftföroreningar allergi - information om pollen och pollenallergi (publikation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns en hel del miljöövervakning som kan relateras till människors hälsa, bland annat den som bedrivs inom programområdena luft, miljögiftssamordning och grundvatten. 

Fler myndigheter bedriver hälsorelaterad miljöövervakning 

Hälsorelaterad miljöövervakning bedrivs, förutom länsstyrelserna, av flera myndigheter, bland annat Naturvårdsverket, som ansvarar för det nationella programmet, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum samt länets kommuner.

Om buller på Naturvårdsverkets webbplats (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (sahlgrenska.se) Länk till annan webbplats.

Miljöhälsa och hälsoskydd (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Allergi och överkänslighet på Livsmedelsverkets webbsida (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss