Gränsöverskridande transporter

Det finns många regler för transporter av varor och avfall vid export och import. Dessa är gemensamma inom EU. Länsstyrelsen har uppdrag att utföra tillsyn enligt dessa regler i Sverige.

Reglerna finns för att förhindra att avfall kommer in i landet och som sedan kan orsaka skada för miljön eller skada människors hälsa.

Veteranfordon

I samband med att Länsstyrelsen genomför tillsyn över transporter kommer vi ibland i kontakt med veteranfordon.

Normalt ska ett fordon i stort sett vara funktionsdugligt för att bedömas som en vara och inte ett avfall. Men det görs undantag om importören kan styrka att det är ett veteranfordon och att det kommer att hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. Ett veteranfordon kan transporteras antingen i körklart skick eller i isärplockade delar.

Frågor och svar

Här nedan har vi samlat frågor och svar kring vad som gäller för transport av veteranfordon.

Reglerna beslutas av EU, riksdag och regering.

Det finns olika regler kring gränsöverskridande transporter. Efterlevnad av tullregler bedöms i första hand av Tullverket

Tullverkets information om samlarfordon Länk till annan webbplats.

Efterlevnad av miljöregler bedöms av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, som har tillsynsrollen.

Avfall kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsa och miljö, därför är det viktigt att avfallstransporter och omhändertagande av avfall genomförs på ett säkert sätt. Av den anledningen finns det många regler för transporter av avfall. Reglerna för export och import är gemensamma inom EU.

Sett ur miljörättslig men även utifrån kultur- och motorhistorisk synpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls. Det finns därför ett undantaget för veteranfordon, vilket gör det möjligt att, om vissa förutsättningar är uppfyllda, importera veteranfordon som annars skulle kunna klassas som ett avfall.

Den beslutet är ställt till kan överklaga. I beslutet finns information om hur man gör för att överklaga.

Länsstyrelsens roll är att kontrollera att rätt dokumentation finns för en transport.

För att få importera ett veteranfordon ska man kunna styrka att det är ett veteranfordon, dessutom ska fordonet hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. Veteranfordon får importeras i kördugligt skick eller i isärplockade i delar. Om man kan styrka att ovan nämnda förutsättningar uppfylls, undantas dessa fordon från avfallsdefinitionen vid import/export och faller utanför avfallstransportförordningens tillämpningsområde. Detta ger möjlighet att importera/exportera fordonet.

För att ett fordon ska vara ett veteranfordon måste det vara av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren. (VVFS 2007:490).

Med ledning av det undantag för veteranfordon som finns i direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon Länk till annan webbplats. (ELV-direktivet), skäl 10, samt hänsynsreglerna i miljöbalk (SFS 1998:808) Länk till annan webbplats. 2 kap. behöver den som anordnar eller utför en transport av historiskt fordon kunna styrka att det är fråga om ett historiskt fordon som kvalificerar för de undantag som framgår av ELV-direktivet.

I ELV-direktivet skäl 10 anges:

”Veteranfordon, det vill säga historiska fordon eller fordon med samlarvärde eller avsedda för muséer som förvaras på ett förnuftigt sätt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, omfattas inte av definitionen avfall enligt direktiv 75/442/EEG och faller inte inom det här direktivets tillämpningsområde.”

Av Vägverkets författningssamling 2007:490 Länk till annan webbplats. 3 kap 5 § framgår att för att ett fordon ska vara ett historiskt förutsätts att det är av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren.

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har tagit fram en vägledning om gränsöverskridande transporter av historiska fordon:

Vägledning om gränsöverskridande transporter av historiska fordon Pdf, 102.5 kB.

För information från Naturvårdsverket kan du läsa mer här:

Fordon - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

För information om EU:s regler kan du läsa mer här:

Transportregler på EU:s webbplats Länk till annan webbplats.

För information om Tullverkets regler kan du läsa mer här:

Tullverkets regler om samlarfordon Länk till annan webbplats.


Det är importören som vid Länsstyrelsens kontroll ska visa att fordon uppfyller kraven på vad som är ett veteranfordon. Innan Länsstyrelsen fattar beslut ges importören möjlighet att lämna in underlag till Länsstyrelsen för visa att undantaget för veteranfordon är uppfyllt. Inkommer inga uppgifter som styrker att fordonet uppfyller kraven för att bedömas som ett veteranfordon kan Länsstyrelsen besluta att transporten strider mot lagstiftningens krav vilket kan resultera i att importen förbjuds.

Länsstyrelsen har ansvar att granska import och export av avfall enligt miljötillsynsförordningen.

Naturvårdsverket har i sin tur en vägledande roll och har gett ut vägledning om hur lagkraven för begagnade fordon ska tolkas.

Vägledning om gränsöverskridande transporter av historiska fordon Pdf, 102.5 kB.

Kontakt