Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga halter av näringsämnen

Avrinning och näringsämnen.

Bilden beskriver kopplingen vad gäller fosfor. Den visar även diagram från SMHI:s ytvattenkontroll för oktober. Diagram ”A” visar toppen för flödet kring månadsskiftet september/oktober (röd elips), medan motsvarande topp även kan ses i diagram ”B” för mängden tillförd fosfor (röd elips). I kartan ”C” syns den geografiska representationen. Ju mer ifyllda ringarna är, desto högre halter jämfört med referensperioden. Röda punkter innebär högre halter än vad som maximalt uppmättes i oktober månad för referensperioden.

Det var mycket höga halter av näringsämnen på flera provtagningsplatser längs Bohuskusten i oktober.

Jämfört med referensperioden 2007–2016 visade flera svar från provtagningsstationerna längs Bohuskusten i oktober på mycket höga halter av näringsämnen. Det handlar framförallt om fosfor, men även kväve.

Koppling till nederbörd

De höga halterna är starkt kopplade till vattenflödet till havet i samband med till exempel stora mängder nederbörd senaste veckorna.

Resultaten understryker vikten av att begränsa läckaget av näringsämnen på land, eftersom det ofta hamnar i havet genom avrinning till slut. Det bidrar till övergödningen i havet. Resultaten påminner oss också om vikten att vara uppmärksam på vattenkvaliteten vid höga flöden, eftersom vattnet kan föra med sig fler oönskade tillskott, som bakterier och gifter.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet