Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

 • vattenskyddsområden
 • vattenbesparande åtgärder
 • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
 • investering i ny teknik.

Om bidraget

Länsstyrelserna har 64 miljoner kronor att fördela i bidrag. Bidraget kan som högst vara 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek.

Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som

 • har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
 • följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport senast den 31 oktober 2022.

Anvisningar för ansökan i Västra Götaland

Totalt finns knappt 6,3 miljoner kronor att fördela till åtgärder i Västra Götaland. Länsstyrelsen kommer att ge 50 procent i bidrag av totalkostnaden, dock max 1 miljon kronor, till dem som beviljas bidrag. Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek. Länsstyrelsen beslutar om slutligt bidrag och betalar ut återstående belopp (25 procent) när slutrapporten har granskats. Utbetalat bidrag kan helt eller delvis återkrävas om inte 16 § i Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning uppfylls.

Ansökan görs på blanketten nedan och ska vara oss tillhanda senast den 11 april 2021.

Skicka ansökningsblanketten via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. OBS! Ansökningar som inte är kompletta kommer inte att behandlas.

Exempel på åtgärder kan vara:

 • sätta ut observationsrör i grundvattentäkter
 • provtagning och analys av råvattenkvalitet
 • provpumpning
 • inköp av material eller andra investeringar
 • övervakningssystem i ledningsnät, vattenverk etc
 • utvärdering av metoder, tidigare genomförda projekt etc
 • informationsmaterial och kampanjer
 • framtagande av beredskapsrutiner
 • åtgärder för att säkra nödvatten
 • ta fram upphandlingsunderlag

Beslut om bidrag beräknas kunna meddelas runt 14 maj 2021.

Åtgärderna ska vara avslutade och slutrapport inlämnad till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2022.

Utbetalning och slutrapport

Sista dag för att använda utbetalda bidrag och skicka in slutrapport framgår i beslutet för de projekt som beviljats bidrag 2020 men fått förlängning.

För projekt som beviljats bidrag 2021 är sista dag för att använda utbetalda bidrag och skicka in slutrapport den 31 oktober 2022, om inget annat angetts i beslutet.

Blankett för slutrapportering av projekt som beviljats stöd 2020 och fått förlängning Word, 77.6 kB.

Blankett för slutrapportering av projekt som beviljats stöd 2021 Word, 74.5 kB.

Anvisningar till blankett för slutrapportering Pdf, 241.4 kB.

Kontakt