Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framför allt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

 • vattenskyddsområden
 • vattenbesparande åtgärder
 • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
 • investering i ny teknik.

Om bidraget

Bidraget kan som högst vara 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna.

Bidrag får endast ges i enlighet med reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som:

 • har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
 • följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport senast den 31 oktober 2023.

Anvisningar för ansökan i Västra Götaland

Årets ansökan är stängd. Bidrag för 2022 beslutades i maj. Bidraget har kunnat sökas årligen sedan 2019. I nuläget vet vi inte om det kommer att återkomma 2023.

Totalt har knappt 8,1 miljoner kronor fördelats till åtgärder i Västra Götaland under 2022. Länsstyrelsen ger 50 procent i bidrag av totalkostnaden, dock max en miljon kronor, till dem som beviljas bidrag. Högst 65 procent av bidraget betalas ut efter beslut om bidrag.

Länsstyrelsen beslutar om slutligt bidrag och betalar ut återstående belopp (35 procent) när slutrapporten har granskats. Utbetalat bidrag kan helt eller delvis återkrävas om inte 16 § i Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning uppfyllts.

Exempel på åtgärder som bidraget kan finansiera:

 • sätta ut observationsrör i grundvattentäkter
 • provtagning och analys av råvattenkvalitet
 • provpumpning
 • inköp av material eller andra investeringar
 • övervakningssystem i ledningsnät, vattenverk etc
 • utvärdering av metoder, tidigare genomförda projekt etc
 • informationsmaterial och kampanjer
 • framtagande av beredskapsrutiner
 • åtgärder för att säkra nödvatten
 • ta fram upphandlingsunderlag

Åtgärder som finansieras av bidrag för 2022 ska vara avslutade och slutrapport inlämnad till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2023.

Ansök om bidrag

Ansökningstiden för 2022 har gått ut.

Utbetalning och slutrapport

För projekt som beviljats bidrag 2021 är sista dag för att använda utbetalda bidrag och skicka in slutrapport den 31 oktober 2022, om inget annat angetts i beslutet.

För projekt som beviljas 2022–2023 är sista dag för att använda utbetalda bidrag och skicka in slutrapport den 31 oktober 2023, om inget annat anges i beslutet.

Blankett för slutrapportering av projekt som beviljats stöd 2021–2022 Word, 74.5 kB.

Anvisningar till blankett för slutrapportering Pdf, 241.4 kB.

Kontakt