Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Stöd till miljöinvesteringar för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar har två syften. Det ena är att kunna förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och hav. Genom att anlägga våtmarker eller dammar i odlingslandskap kan vi minska övergödningen i våra vatten.

Våtmarken eller dammen ska ligga i odlingslandskapet, och åtgärden ska vara kopplad till jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten. Länsstyrelsen kan hjälpa dig att bedöma om den utvalda platsen är lämplig.

Det andra syftet med stödet är att gynna den biologiska mångfalden.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer
 • enskilda personer.

Du som söker stödet ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att utföra åtgärden.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödet Pdf, 303.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi har tagit fram en karta som är en sammanställning av data för att sprida kunskap om hur förutsättningarna för hur restaurering och anläggning av våtmarker ser ut i länet.

Regeringen har beslutat om förlängning av delar av Landsbygdsprogrammet under 2021-2022.

Läs mer om de nya pengarna i Landsbygdsprogrammet 2021–2022 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt om handläggning 220315

För närvarande har vi en mycket hög arbetsbelastning och vi har till följd av det fått göra vissa omprioriteringar. Detta gör att vissa ärenden tyvärr kommer få lång handläggningstid och vi kan i dagsläget inte svara på när vi har möjlighet att hantera dem. Självklart gör vi så gott vi kan för att alla sökande ska få besked i sina ärenden så snart det är möjligt.

Företagsstöd

Handläggningsläge

För Ökad konkurrenskraft är målet att besluta inkomna ansökningar Q2 2021 i april 2022. Ansökningar om stöd inom Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden är under handläggning och förväntas beslutas under mars och april månad.

Startstöd är under handläggning, nu handläggs ärenden inkomna från och med juli 2021. Nya ansökningar inom Förädlingsstöden och Gödselbaserad biogas kommer inte att handläggas innan sommaren. Ansökningar inom Täckdikning, Strukturkalkning, Energistöd och Minskad ammoniak handläggs efter att utlysningstiden är slut.

Budget

Ökad konkurrenskraft har en fördelad budget fram till 30 juni 2022. I startstöd finns pengar kvar. Inom förädlingsstöden finns fortfarande lite pengar kvar att söka.

Pengarna inom Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden är snart slut och förväntas kunna beslutas ut till ansökningar som redan är inkomna.

Projektstöd

Handläggningsläge

Inom stöden kommersiell service, idrott och fritid samt natur och kultur har vi löpande handläggning och beslutar allt eftersom. Detta gäller även ansökningar om utbetalningar för dessa stöd.

Inom stöd till samarbete finns inga öppna utlysningar just nu men pengar kommer att utlysas under första halvan av 2022.

Budget

Pengar börjar ta slut inom stöden kommersiell service, idrott och fritid samt natur och kultur. Inom stödet till rekreation och turism är pengarna slut och stödet är flyttat från Länsstyrelsen till Tillväxtverket. För de ansökningarna som är beviljade av Länsstyrelsen ska ansökan om utbetalning ske till Länsstyrelsen som vanligt.

Miljöinvesteringar

Handläggningsläge

Stöd till våtmarker är just nu under handläggning och vi förväntas kunna börja ta beslut i dessa ärenden under mars och april. Förutsättningen för att vi ska kunna besluta i ärendena är att de är kompletta och brev om kompletteringar kommer gå ut till de som inte är kompletta. Handläggning av stöd till rovdjursavvisande stängsel handläggs för tillfället i mån av tid, varför dessa ansökningar kan komma att få något längre handläggningstid än vanligt. I stödet för engångsröjning har vi mycket lågt söktryck och det finns pengar kvar här.

Budget

Det finns pengar kvar i stöden för våtmark, rovdjursavvisande stängsel samt engångsröjning.

Havs- och fiskerifonden

Handläggningsläge

Vi tar fortfarande emot ansökningar i stöden Investeringar inom fiske och Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk fram till 30 april 2022.

Budget

Så länge det finns pengar kommer JV att utlysa ytterligare omgångar under 2022.

Nyheter

Utlysningar inom följande områden finns nu att söka:

 • Strukturkalkning
 • Täckdikning
 • Energieffektivisering & energigrödor
 • Minska jordbruksutsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning

Samtliga utlysningar förutom kalkfilterdiken har sista ansökningsdatum 16 maj 2022. Utlysningen för kalkfilterdiken har sista ansökningsdatum 5 april 2022. Se vår hemsida för mer information.

Utlysning av Samarbetsåtgärder och Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden kommer senare under året. Båda dessa utlysningar kommer riktas mot satsningar inom hanteringen av vildsvinskött.

CAP 2023-2027

Nya programperioden beräknas starta 2023 och vi vet inte än exakt vilka stöd som blir aktuella för perioden. Se Jordbruksverkets hemsida för vilka stöd som utreds inför den nya programperioden.

Havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2022-2027

Beräknas komma igång efter sommaren 2022 med nya stöd och nya pengar.

Hur stort är stödet?

Du kan få 50, 90 eller 100 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Hur stort stöd du får beror på platsen och vilken förväntad effekt investeringen beräknas få. För att få 100 procent ska investeringen genomföras inom ett nitratkänsligt område, eller annat område med hög näringsbelastning.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 10 000 000 kronor per ansökan för ansökningar inkomna efter 1 mars 2019. Ansökningar inkomna innan 1 mars 2019 har däremot ett högsta stödbelopp på 2 000 000 kronor per ansökan.

För alla ansökningar finns även ett maxbelopp per hektar som baseras på storleken på våtmarken/dammen. Stöd ges med 90 procent av stödberättigade utgifter upp till 200 000 kronor per hektar. I särskilda fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigade utgifter upp till 400 000 kronor per hektar. För att kunna få 100 procent i stöd måste våtmarken/dammen uppfylla platsspecifika förhållanden och ha koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning, se handlingsplan för kriterierna.

Rådgivning

Du kan få kostnadsfri rådgivning genom Greppa näringen.

Läs mer på Greppa näringens webbplats Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan

Innan du ansöker om miljöinvestering för anläggande eller restaurering av våtmark eller damm ska du lämna in en intresseanmälan till Länsstyrelsen. Intresseanmälan kommer ligga till grund för den bedömning Länsstyrelsen gör på investeringen. Du gör din intresseanmälan via vårt webbformulär.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Kommun, trakt, block, enhet

Ange namn

Ange din uppskattning i siffror med max två decimaler.

Kartan ska innehålla våtmarkens tänkta placering och avrinningsområdets utsträckning.

Ange i siffror med max två decimaler.

Exempelvis åkermark, betesmark, skog

Namn anges om våtmarken anläggs i eller i anslutning till exempelvis ett naturreservat, vandringsled, friluftsområde, motionsspår.
Huvudsyfte * (obligatorisk)
HuvudsyfteExempelvis flödesutjämning, magasinering, rekreation, bevattning med mera.

Öppet vattendrag, kulvert eller grundvatten. Ange även om hel eller delflöde ska tas in.

Allmänna intressen exempelvis kulturmiljö, allmän väg med mera. Enskilda intressen exempelvis grannar, ledningsägare med flera.

Exempelvis naturreservat, strandskydd, biotopskydd med mera.

Dämning, schaktning med mera.

Vattenyta + våtmarkspåverkad yta (som vallar, skyddszon med mera). Ange i siffror med max två decimaler.

Ange i siffror med max två decimaler.

Ange i siffror med max två decimaler.

Ange i siffror med max två decimaler.

Ju flackare desto bättre, både för näringsrening och för biologisk mångfald

Ange din uppskattning i siffror med max två decimaler.

Ritningen ska innehålla våtmarkens utsträckning, med strandlinjen, placering av in- och utlopp, eventuell dammvall/ar, djuphåla/or och ö/öar (styrfilter) med mera, samt var utläggning av schaktmassor ska ske.

Bete med egna djur eller utarrenderat, slåtter eller putsning (Om slåtter ska det avslagna materialet tas bort)

Ange en uppskattning i siffror med max två decimaler.

Ange belopp i kronor.

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker du?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor är aktuella när du söker miljöinvestering våtmark och dammar:

 • Tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen, ex. godkännande om vattenverksamhet för att restaurera eller anlägga våtmarken/dammen.
 • Ritning och karta över våtmarken/dammen
 • Budget och finansiering
 • Mall för regionala urvalskriterier Pdf, 179.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Rådgivningsdokument om rådgivning skett i samband med planering av våtmarken/dammen
 • Arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal från markägare om marken tillhör en annan markägare eller om marken samägs med någon som inte är registrerad partner.

Om du behöver skicka pappershandlingar med posten ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer innan de skickas för inskanning till adressen:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Funktionen för landsbygdsstöd
403 40 Göteborg

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Behöver jag tillstånd?

Tänk på att du kan behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Tillstånd för vattenverksamhet

Anmälan vattenverksamhet

Strandskyddsdispens

Tillstånd inom naturreservat

Biotopskyddsdispens

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.