Dispens och tillstånd övriga naturskydd

Här finns information om dispenser och tillstånd för ändringar i nationalparker, naturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, vattenskyddsområden och landskapsbildskyddsområden.

Natur som är skyddad enligt miljöbalken omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du söka dispens eller tillstånd.

På den här sidan finns information om dispens och tillstånd för:

 • Nationalparker
 • Naturreservat
 • Naturminnen
 • Biotopskyddsområden
 • Djur- och växtskyddsområden
 • Vattenskyddsområden
 • Landskapsbildskyddsområden

Avgift

Det finns två olika avgifter för att ansöka dispens. Ansökan om tillstånd är gratis.

Ansökan om dispens för vattenskyddsområde: 3700 kr

Ansökan om dispens för nationalpark, naturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde: 2300 kr

Ansökan om dispens är gratis om du äger marken i ett naturreservat eller nationalpark, eller om du har ett naturminne på din mark.

Tips för en komplett ansökan:

 • Skicka med en tydlig och detaljerad inritning på en karta för det du ska göra, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Ange tydligt vilken hänsyn som du kommer ta till djur och natur.
 • Ange vilka skäl du har till att du vill göra din åtgärd. Till exempel att åtgärden kan göras utan att skada naturens värden och om det inte finns någon annan möjlig lösning.

Så här ansöker du om dispens och tillstånd

Vill du påskynda handläggningen är det viktigt att du fyller i ansökningsblanketten utförligt. Skicka gärna med bilder från platsen.

Om dispens medges kan Länsstyrelsen kräva att eventuell skada på naturvärden kompenseras genom vissa åtgärder, så kallade kompensationsåtgärder. Du kan själv ge förslag på lämpliga kompensationsåtgärder i din ansökan.

Läs mer om kompensationsåtgärder längre ner på sidan

Ansökningsblanketten gäller för alla naturskydd förutom biotopskydd.

Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områdenPDF

Vissa åtgärder utgör även vattenverksamhet och behöver anmälas till Länsstyrelsens vattenavdelning

Läs mer om tillstånd för vattenverksamhet

Nationalparker

I nationalparker gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd i som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla nationalparker. Läs beslutet för respektive nationalpark för att få reda på vad som gäller just där.

Exempel på åtgärder som kan vara förbjudna:

 • Köra motordrivet fordon
 • Olika former av jakt
 • Organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar

Nationalparker kan även vara Natura 2000-områden. Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra.

Naturreservat

I naturreservat gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna behöver du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla naturreservat. Läs beslutet för respektive naturreservat för att få reda på vad som gäller just där.

Exempel på åtgärder och verksamheter som kan vara förbjudna:

 • Uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Ändra och bygga ut byggnader och anläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla eller ta bort träd eller buskar.
 • Gräva, schakta, fylla ut.
 • Organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

Naturreservat kan också vara Natura 2000-områden. Det innebär att du även kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd du vill göra.

Naturminnen

Vill du göra en åtgärd som kan skada ett naturminne måste du ansöka om dispens.

Exempel på åtgärder som kan skada ett naturminne:

 • Fälla eller beskära ett träd.
 • Skada ett träds rötter genom grävning, körning eller tramp av djur.
 • Ta bort eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.

Biotopskyddsområden

Om du vill göra en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde måste du ansöka om dispens. Det gäller både enskilt skyddade biotopskyddsområden och de generellt skyddade biotopskyddsområdena.

Om biotopskyddsområden på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Diken och naturliga bäckfåror

Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.

Alléer

Skada träden genom att fälla dem eller beskära dem på ett felaktigt sätt. Rötterna får inte heller skadas genom grävning, körning eller trampande djur.

Våtmarker och småvatten

Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.

Stenmurar

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord.

Odlingsrösen

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

Ta bort värdefulla träd som växer på åkerholmen. Schakta och gräva. Täcka över med sten, grus, ris eller jord.

Länsstyrelsen har i vissa fall möjlighet att ge dispens från det generella biotopskyddet. Det gäller om den tänkta åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, samtidigt som biotopskyddets syfte fortfarande uppfylls. Jordbruksverket har ett beräkningsverktyg för att underlätta bedömningen.

Exempel på faktorer som är särskilt viktiga vid avgörandet:

 • hur många biotopelement, till exempel öppna diken, som finns kvar
 • total åkerareal på jordbruksenheten
 • genomsnittlig åkerstorlek
 • den aktuella åkerns avstånd till gårdscentrum, om jordbruksverksamheten utgör den huvudsakliga försörjningen.

Du kan själv använda beräkningsverktyget för att göra en preliminär bedömning av den åtgärd du vill göra.

Beräkningsverktyg för biotopskydd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här söker du dispens och tillstånd

Vill du påskynda handläggningen är det viktigt att du fyller i ansökningsblanketten utförligt. Skicka gärna med bilder från platsen.

Om dispens medges kan Länsstyrelsen kräva att eventuell skada på naturvärden kompenseras genom vissa åtgärder, så kallade kompensationsåtgärder. Du kan själv ge förslag på lämpliga kompensationsåtgärder i din ansökan.

Läs mer om kompensationsåtgärder längre ner på sidan

Ansökningsblanketten gäller för biotopskydd

Så här fyller du i blanketten, instruktionPDF

Ansökan om dispens från det generella biotopskyddetPDF

Vissa åtgärder utgör även vattenverksamhet och kräver tillstånd.

Läs mer om tillstånd för vattenverksamhet

Miljöersättning

Har du ersättning för dina biotopskyddade landskapselement via EU:s miljöersättningar? Tänk då på att du även måste anmäla dina planer till Länsstyrelsen.

Läs mer om jordbrukarstöd

Kontakta oss

Erik Brimse, naturärenden, 010-224 47 77                    

Malin Rantanen, landsbygdsstöd, 010-224 56 09

Djur- och växtskyddsområden

I djur- och växtskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du vistas i ett område under tiden när det är tillträdesförbud, eller göra en förbjuden åtgärd i ett djur- och växtskyddsområde måste du ansöka om dispens.

Vattenskyddsområden

I vattenskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler om vad som är förbjudet i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens.

Exempel på åtgärder som kan vara förbjudna:

 • Att gräva och schakta
 • Att anlägga bergvärme eller jordvärme
 • Att hantera kemikalier

Landskapsbildsskydd

För varje landskapsbildsskyddsområde finns ett beslut med föreskrifter. Föreskrifterna kan variera men innebär att det krävs tillstånd för att utföra vissa åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden. Vanligtvis krävs tillstånd för:

 1. Ny byggnad alternativt för nybebyggelse/nybyggnad. Begreppet nybebyggelse/nybyggnad innefattar förutom helt nya byggnader även yttre om-, till- och påbyggnad av befintliga byggnader. Det krävs även tillstånd för till exempel friggebodar, växthus och mindre utbyggnader eller små byggnader som kanske inte kräver bygglov.
 2. Omfärgning eller ändring av fasad- och takbeklädnad eller uppförande av plank
 3. Schaktning (grävning, sprängning och borttransport av jord), tippning och fyllning
 4. Anläggande av väg
 5. Upplag
 6. Täktverksamhet
 7. Skogsplantering och avverkning
 8. Ledningsdragning
 9. Anläggande av parkering och camping för allmänheten

Du söker tillstånd för de olika åtgärderna hos Länsstyrelsen. Ansökan kostar inget. Möjligheten att få tillstånd inom landskapsbildsskydd bedöms utifrån åtgärdens påverkan på landskapsbilden, gällande föreskrifter och förutsättningarna på den aktuella platsen. För dig som driver ett jord- eller skogsbruksföretag är vissa åtgärder undantagna från tillståndskravet, men kan kräva samråd med till exempel Skogsstyrelsen.

Byggnader

Om ansökan om tillstånd gäller byggnader ska ansökan utöver de vanliga uppgifterna innehålla:

 1. Måttsatta fasadskisser på alla fasader på befintlig byggnad före och efter ombyggnad alternativt på helt ny byggnad.
 2. Uppgifter om fasad- och takmaterial och färgsättning.
 3. Bilder på befintliga byggnader samt kringliggande byggnader underlättar handläggningen.

Handläggningstiden blir väsentligt kortare om ansökan är komplett när den kommer in. Vill du påskynda handläggningen är det därför bra om du fyller i ansökningsblanketten utförligt.

Kontakta oss om du är intresserad av att läsa föreskrifter för ett visst område.

Om du får dispens eller tillstånd för en åtgärd som skadar naturvärdena i ett skyddat område, kan vi kräva att du kompenserar skadan. Exempelvis kan du behöva restaurera eller nyskapa liknande biotoper.

Kompensation får aldrig vara ett skäl för att få exploatera. Det måste alltid finnas särskilda skäl enligt lagstiftningen för att få dispens från bestämmelserna.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om att intrånget i naturmiljön ska kompenseras vid:

 • Tillstånd i Natura 2000-område
 • Dispens i eller upphävande i naturreservat
 • Övriga tillstånd och dispenser

Att minska ett exploateringsområde eller att vidta skyddsåtgärder vid arbetet är inte kompensation. Detta måste verksamhetsutövaren göra enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken.  

Förslag till kompensation ska tidigt komma från utövaren

Det är verksamhetsutövaren som ska ta fram förslag till kompensation. Kommer frågan om kompensation in sent i processen kan det vara svårt att göra det bra. Kompensationsåtgärder ska vara långsiktliga. Det ska finnas förutsättningar för miljön eller arten att fortleva i området under en lång tid framöver.  

Kompensation kan ske genom att:

 1. förbättra biotoper (livsmiljöer)
 2. skapa nya biotoper
 3. ge naturmiljöer ett långsiktigt skydd  

Kompensationen bör genomföras nära skadan, men kan göras någon annanstans om det ger större miljönytta. Det förlorade värdet eller strukturen bör ersättas, men i enstaka fall kan området vinna på en annan typ av kompensation. Detta gäller i synnerhet för strukturer och värden som är svåra att ersätta. 

Läs mer om ekologisk kompensation hos Naturvårdsverket
länk till annan webbplats

Kontakt

John Dagobert, 010-224 51 77

Annika Micheletti, 010-2245159

Kontakt