Verksamhet i natur

Vill du göra något som kan påverka naturen, miljön och bebyggelse i natur som är skyddad enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Natur som är skyddad enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först bli beviljad dispens eller få tillstånd.

Vad innebär dispens och tillstånd?

Dispens betyder undantag från ett förbud. Det innebär att om det du vill göra är förbjudet kan du ansöka om dispens för att få göra just den åtgärden ändå. Det som krävs är att du har särskilda skäl och att det du vill göra inte strider mot syftet med skyddet.

För vissa verksamheter och åtgärder behöver du söka tillstånd istället för dispens. För att få tillstånd behöver du inte ha några särskilda skäl. Istället handlar det ofta om att Länsstyrelsen bestämmer när och hur du kan utföra din åtgärd så att den inte strider mot syftet med skyddet.

Om du vill göra åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-områden måste du ansöka om ett annat tillstånd, som har andra regler än det som nämns här ovan.

När behöver jag ansöka om dispens eller tillstånd?

Exempel på åtgärder eller verksamheter som kan vara förbjudna:

 • att gräva och schakta både på land och i vatten
 • att bygga nya byggnader eller att ändra befintliga byggnader
 • att bygga bryggor och andra anläggningar
 • att samla in djur och växter
 • att arrangera idrottsevenemang
 • att fälla eller beskära vissa träd

Varje nationalpark, naturreservat, djur- och växtskyddsområde, lanskapsbildsskyddsområde och vattenskyddsområde har föreskrifter som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Föreskrifterna hittar du i kartverktyget Skyddad natur från Naturvårdsverket.

Skyddad natur där dispens eller tillstånd behövs

 • Nationalpark
 • Naturreservat
 • Strandskyddsområde
 • Natura 2000-område
 • Naturminne
 • Biotopskyddsområde
 • Djur- och växtskyddsområde
 • Landskapsbildsskyddsområde
 • Vattenskyddsområde

Hur vet jag om jag är berörd av någon typ av skyddad natur?

Skyddad natur är oftast markerad, till exempel med skyltar och färgmarkeringar.

Det finns också kartor över de här områdena i Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur.

I kartverktyget hittar du även kartor över Natura 2000-områden och vattenskyddsområden.

Strandskyddsområden och generella biotopskyddsområden är allmänna skydd som gäller utan något särskilt beslut från en myndighet. Dessa områden är inte markerade i naturen.

Naturen utanför skyddade områden

Om du vill göra en åtgärd som på ett väsentligt sätt kan komma att ändra naturmiljön, men som inte berör något av de skyddade naturområden som räknas upp ovan kan du behöva göra en anmälan för samråd hos Länsstyrelsen.

Nedläggning av jordbruksmark

Att lägga ner eller ta jordbruksmark ur produktion genom exempelvis skogsplantering ska anmälas till Länsstyrelsen. Detta för att vi ska kunna pröva vilken hänsyn som kan krävas för att skydda värdefulla delar av odlingslandskapet.

 • Jordbruksmarken kan tas ur produktion tidigast 8 månader efter anmälan, om inte Länsstyrelsen dessförinnan gett klartecken.
 • Att gå över till energiskogs- eller julgransodling räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt förändrar naturmiljön ska samråd alltid ske med Länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kapitlet 6 §. Denna anmälan betraktas som samråd.

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktionPDF

Miljöbalken (Kap 12 9 §)

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion först efter anmälan till Länsstyrelsen, om inte åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Första stycket gäller inte om marken tas i anspråk för verksamhet vars tillåtlighet har prövats i särskild ordning.

Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915)

Jordbruksmark får tas ut jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter det att anmälan om åtgärden har gjorts till Länsstyrelsen, om inte Länsstyrelsen medger något annat. Anmälan behövs dock inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön och inte heller när marken tas i anspråk för varsamhet var tillåtlighet prövats i särskild ordning.

Föreskrifter som avses i 12 kap. 8§ miljöbalken om den hänsyn till natur- och kulturvärden som ska tas vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Naturvärdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Statens jordbruksverks föreskrift om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket, 2006:17länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Johan Larsson, telefon 010-224 54 58

Kontakt