Dammar och vattenkraftverk

Länsstyrelsen har tillsyn av dammar och vattenkraftverk. På den här sidan informerar vi om bland annat om tillstånd för vattenkraftverk, egenkontroller och dammsäkerhet. Du kan också läsa om vattenkraftens påverkan på miljön.

Vattenkraft är en av våra viktigaste energikällor, men anläggningarna har samtidigt en stor påverkan på miljön. Länsstyrelsen har tillsyn av dammar och vattenkraftverk, och en stor del av arbetet handlar om att minimera miljöpåverkan.

Storskaliga vattenkraftverk med hög elproduktion är viktiga för Sveriges samlade elförsörjning. Vattenbaserad elproduktion släpper inte ut några klimatpåverkande gaser och är ur den synvinkeln bra för miljön.

Samtidigt orsakar dammar och vattenkraftverk andra miljöproblem. Många småskaliga vattenkraftverk har till exempel stor påverkan på miljön i förhållande till den mängd el de producerar.

Vanliga miljöproblem som är kopplade till vattenkraft

  • Anläggningarna är ofta vandringshinder för fisk som öring, lax, ål, asp och nejonögon. Vandringshindren gör att fisken stängs ute från sina naturliga lek- och uppväxtområden.
  • Fisk som vandrar nedströms riskerar att skadas i turbiner eller fastna i intagsgaller.
  • Avledning av vatten till kraftverken medför kraftigt minskade flöden i vattendragen och kan i värsta fall leda till torrläggning.
  • Omfattande reglering av vatten i sjöar innebär att strandnära områden tidvis blir torrlagda.
  • Uppdämning av vatten innebär att strömmande vattendrag försvinner, vilket påverkar djur- och växtliv.
  • Snabba minskningar av vattenflödet, till exempel vid driftstörningar i en anläggning, kan orsaka fiskdöd och andra skador på djur- och växtlivet.

Miljöåtgärder

När ett vattendrags naturliga miljö inte kan återskapas eller bevaras kan miljöpåverkan begränsas genom olika åtgärder. En vanlig miljöåtgärd är att anlägga en fiskväg så att fiskarna får fri vandringsväg förbi dammen eller kraftverket. Det kan också handla om åtgärder för att säkerställa godtagbara vattenflöden. Kunskapen om hur dammar och vattenkraftverk kan miljöanpassas har förbättrats de senaste åren.

Det finns ett stort behov av miljöåtgärder vid många dammar och vattenkraftverk. Många anläggningar byggdes i en tid då miljökraven var lägre än idag. Även tillstånden som reglerar verksamheterna är gamla och uppfyller inte dagens miljökrav. Många av de mindre anläggningarna saknar giltiga miljötillstånd. 

Vattenkraft och kulturmiljö

Många småskaliga dammar och vattenkraftverk byggdes för mer än 100 år sedan för att driva kvarnar och sågverk. En del anläggningar har byggts om för att kunna producera el, men det är också vanligt att verksamheten har upphört och att anläggningarna har övergivits. Vissa av de äldre anläggningarna är kulturhistoriskt intressanta och kan vara värda att bevara för framtiden.

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Samordnad prövning

Du som äger ett vattenkraftverk har kunnat anmäla dig till en nationell plan för att få ditt tillstånd omprövat. Sista ansökningsdag var den 1 juli 2019.

En samordnad omprövning utifrån en nationell plan ska bland annat leda till helhetssyn och förenklade och mindre kostsamma processer för den enskilde.

Idén är att dela in verksamheterna i prövningsgrupper, alltså vattensystem med anläggningar som har ett miljö- och energimässigt samband och som är lämpliga att ompröva på ett samordnat sätt. För varje prövningsgrupp anges en tidpunkt för när omprövningen ska ske. De första omprövningarna inleds tidigast under 2020 och arbetet kommer sedan att pågå under en tjugoårsperiod, ungefär fram till 2040.

Du som anmält dig till den nationella planen kan fortsätta driva din verksamhet tills omprövning sker. Du kan också söka ersättning för en del av prövningskostnader, åtgärdskostnader och produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Om du inte anmäler dig till nationella planen

Om du inte valt att anmäla dig till planen måste du snarast efter 1 januari 2019 ansöka om omprövning för moderna miljövillkor direkt via Mark- och miljödomstolen. Om du gör en enskild ansökan direkt till domstolen kan du inte söka ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond.

De verksamhetsutövare som inte ansökt om omprövning (antingen genom att anmäla sig till den nationella planen eller genom att ansöka direkt hos domstolen) kan Länsstyrelsen förelägga att ansöka om omprövning för moderna miljövillkor.

Planen beslutas av regeringen

Den nationella planen för omprövning tas fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten och Svenska Kraftnät, i avstämning med berörda myndigheter, däribland länsstyrelserna. I arbetet med planen har det också förts dialog med branschen, intresseföreningar och allmänheten.

Planen lämnas för beslut till regeringen, prelimininärt hösten 2019.

Anmälan till nationell plan för miljöprövning av vattenkraftverk (Sista ansökningsdag var 1 juli 2019)

Nationell plan för omprövning av vattenkraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Havs- och vattenmyndigheten)

Från den 1 februari 2019 kan vattenkraftsägare ansöka om medel från Vattenkraftens miljöfond.

Vattenkraftens miljöfond länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny lag om vattenkraft och vattenmiljö från 1 januari 2019länk till annan webbplats (Riksdagen)

Projekt Miljöanpassad tillsyn - om tillsyn och åtgärder inom vattenkraft

Tillstånd för vattenkraftverk

För att få driva ett vattenkraftverk måste du ha tillstånd enligt Miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning. I tillståndet står det hur verksamheten ska skötas och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera påverkan på miljön. Du ansöker om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Innan domstolen prövar tillstånden ska du ha haft ett samråd med myndigheter och enskilda berörda.

Även underhållsarbeten eller ombyggnad av din anläggning kan kräva tillstånd eller en formell anmälan till Länsstyrelsen. Kontakta alltid oss om du planerar åtgärder vid din anläggning.

Egenkontroll av vattenkraftverk

Du som äger ett vattenkraftverk måste även arbeta med egenkontroll av verksamheten. Det innebär att du löpande ska planera, kontrollera och följa upp din verksamhet för att minska miljöpåverkan.

Överströmning av dammkrönet kan göra att dammen skadas allvarligt och i värsta fall brister. På grund av klimatförändringen kan flödena i vattendragen tidvis öka och dammarna kan behöva anpassas till detta.

Kontakt

Dan Hellman
010-224 48 54

Morgan Jentzen
010-224 55 37

Kontakt