Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Verktyg för klimatanpassning

SMHI har sammanställt en klimatanalys för Västra Götalands län. Det finns också en klimatanalys gällande havsvattenstånd.

Klimatanalys för Västra Götalands län på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats

Mer information om klimat finns på SMHI:s webbsidor och på Klimatanpassningsportalen. Här hittar du till exempel databaser, kartvisningstjänster och nedladdningsbara data. På Klimatanpassningsportalen finns också mer information om hur klimatförändringen påverkar jord- och skogsbruk och djurhållning.

Länsstyrelsen har en regional handlingsplan för klimatanpassning.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Handlingsplanen beskriver:

  • Vilka effekter klimatförändringen förväntas få på länet.
  • Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i länet.
  • De åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med.
  • Rekommenderade åtgärder för länets kommuner.

Ekosystembaserad klimatanpassning

En ekosystembaserad klimatanpassning utgår från att ekosystemtjänster kan bidra till att anpassa samhället till klimatförändringarna och dämpa negativ påverkan. Ekosystemtjänster är enkelt uttryckt den mängd av tjänster och funktioner som olika ekosystem och dess arter erbjuder människan. En fungerande biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystemtjänster.

Det är i många fall kostnadseffektivt att arbeta med ekosystembaserad klimatanpassning eftersom flera fördelar kan uppnås. Mångfunktionella lösningar kan lösa flera olika problem samtidigt. Till exempel kan en klimatanpassningsåtgärd samtidigt stärka biologisk mångfald och gynna olika ekosystemtjänster.

Exempel på mångfunktionella lösningar är restaurering av våtmarker och svämplan, bevara och främja förekomsten av stora träd, grönområden och parker i tätorter och gröna tak.

Länsstyrelsen har tagit fram flera underlag som kan användas för en ekosystembaserad klimatanpassning.

Naturbaserade lösningar mot översvämning - En praktisk handboklänk till annan webbplats

En handbok som visar olika sätt att hålla kvar vatten i landskapet. Syftet är att minska risken för översvämning längre ner i avrinningsområdet, samtidigt som det blir många positiva effekter för natur och miljö. Även risken för torkskador och bränder minskar när det finns mer vatten i landskapet. Handboken är framtagen med utgångspunkt i rapporten ”Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning”.

 Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning

Verktyget ger förslag till hur arbetet kan organiseras och genomföras. Det behandlar också olika typer av åtgärder för att minska översvämningsrisken nedströms. Det handlar om såväl stora som små magasin för att lagra högvatten en kortare period så att översvämningsrisken minskar nedströms.

Åtgärder mot höga flöden i Skee Strömstads kommun

Att fördröja vattnets uppehållstid i landskapet. Handledning för kommuner om hur man på ett naturvårdsanpassat sätt kan fördröja vatten högt upp i nederbördsområdena, för att minska risken för höga flöden nedströms.

Konsekvenser på naturvärden av skred, erosions- och översvämningsåtgärder

Rapporten visar hur åtgärder mot skred, erosion och översvämningar påverkar naturvärden. Kunskapen gör det möjligt att naturvårdsanpassa åtgärderna. Rapporten beskriver olika åtgärder - hur de påverkar naturvärden och hur de kan förbättras för att inte skada naturvärden i vattendrag och dess kringliggande miljöer.

Skyddad natur i ett förändrat klimat. Grön infrastruktur i strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur

Effekter av förväntade klimatförändringar i naturen, med fokus på strandängar och ädellövmiljöer. Förslag till skötselåtgärder för att minska de negativa effekterna i skyddade områden.

Havsstrandängar och klimatförändringar - hot och åtgärder

Analys av var havsstrandängar kan inta högre marklägen vid havsnivåökning och vilken markanvändning som finns där idag. Åtgärder för att bevara strandängarnas naturvärden i framtiden.

Mer information om ekosystembaserad klimatanpassning finns hos Boverket och Naturvårdsverket.

Ekosystembaserad klimatanpassning på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuellt just nu

Länsstyrelsen genomför varje år ett antal projekt och aktiviteter inom uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Nedan får du veta vad som är på gång under det här året. 

Vi har tagit fram en Regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen gäller för åren 2018–2020. Den beskriver Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i länet.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Handlingsplanen innehåller de åtgärder som vi planerar att arbeta med och rekommenderade åtgärder för länets kommuner. Nu arbetar vi med att informera om handlingsplanen och med att genomföra de åtgärder som vi på Länsstyrelsen ansvarar för.

Vi arbetar med delregionala kunskapsunderlag för klimatanpassning. Underlagen ska genom texter, kartor och bilder visa på hur klimatförändringarna påverkar olika delar av länet med utgångspunkt i olika geografiska områden med liknande förutsättningar.

Vi har tagit fram GIS-underlag för ytavrinning och lågpunkter. Underlaget kan exempelvis användas i arbete med klimatanpassning inom fysisk planering, beredskapsplanering för skyfall och dagvattenhantering. Karteringen kan ge en indikation på hur ytavrinningen ser ut vid kraftigt regn och var i terrängen det kan bli vattenansamlingar.

WebbGIS för Ytavrinning och lågpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

WebbGISet är fortfarande under uppbyggnad och mer information kommer läggas till.

Avgränsning och utgångsläge

Karteringen har avgränsats utifrån avrinningsområden och bygger på Lantmäteriets höjdmodell (Grid 2+). I analyserna behandlas marken som en hårdgjord yta- det tas ingen hänsyn till nederbördsmängd, ledningsnät eller markförutsättningar, till exempel infiltrationskapacitet. Följaktligen blir det viktigt att även känna till platsspecifika förutsättningar och att använda annan geografisk information som kan bidra till den större helhetsbilden.

Större broar och viadukter är omklassificerade i höjdmodellen och bör därför inte utgöra något hinder för rinnvägar. Andra justeringar har gjorts i höjdrastret för att underlätta analys och tolkning, tex har vattendrag- och markavvattningslinjer "bränts in" i höjdmodellen så att flödesvägen primärt blir dessa. Byggnader är bortmaskade ur höjdrastret för att säkerställa att vattenflödet tar en annan väg runt, även större vattenytor maskades bort eftersom den hydrologiska komplexiteten inte kan hanteras inom ramarna för denna metod.

Vi och Skogsstyrelsen tar gemensamt fram en metod för landets kommuner för hur man kan genomföra åtgärder för att minska risken för översvämning.

Olika åtgärder genomförs på flera platser i avrinningsområdet och utformas så att de bromsar och håller kvar högvatten samtidigt som naturvärden stärks på platsen och/eller i vattnen nedströms.

Verktyget ger förslag till hur arbetet kan organiseras och genomföras. Det behandlar också olika typer av åtgärder för att minska översvämningsrisken nedströms. Det handlar om såväl stora som små magasin för att lagra högvatten en kortare period så att översvämningsrisken minskar nedströms.

Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning

Naturbaserade lösningar mot översvämning - En praktisk handbokPDF

Vi har också tagit fram en populärversion av rapporten i form av en handbok som visar olika sätt att hålla kvar vatten i landskapet. Syftet är att minska risken för översvämning längre ner i avrinningsområdet, samtidigt som det blir många positiva effekter för natur och miljö. Även risken för torkskador och bränder minskar när det finns mer vatten i landskapet.

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfallPDF

Konsekvenser vid översvämning till följd av skyfall kan orsaka stora problem, till exempel skador på byggnader. Dessutom är skyfall något som kan förväntas inträffa oftare i framtiden med anledning av ett förändrat klimat. Ny bebyggelse behöver därför lokaliseras, placeras och utformas så att den är lämplig med hänsyn till översvämningsrisken.

Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har uppmärksammat att det finns en efterfrågan av vägledning kring hur man ska tänka gällande risker för skyfallsöversvämning när man planerar och bygger nytt. Därför har de båda länsstyrelserna tagit fram ett förslag på rekommendationer som handlar både om hur kommunerna bör ta sig an frågan på en övergripande nivå samt hur den behöver hanteras konkret i enskilda detaljplaner

Vi arbetar med en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Syfte är bland annat till att upprätthålla ekosystemets funktioner i ett förändrat klimat. Ju mer påverkat ett ekosystem är, desto lägre blir dess motståndskraft mot kommande förändringar.

Vi arbetar med en regional vattenförsörjningsplan för Västra Götalands län. Syftet är att skapa en grund för att säkra tillgången till vatten för dricksvattenförsörjningen i vårt län, nu och i framtiden.

 Aktuellt hos andra myndigheter

På Klimatanpassningsportalen hittar du information om vad som är på gång på andra myndigheter. Där finns också ett nyhetsflöde som uppdateras löpande.

Klimatanpassningsportalen webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt