Pantbank

Vill du driva en pantbank? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Du ska även betala en årlig tillsynsavgift till oss. Vi har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten.

Företag som lånar ut pengar mot att en person lämnar in något som pant räknas som pantbank. En pantbank kan bara drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området.

Du ansöker om att starta en pantbank hos Länsstyrelsen. Vi beviljar ansökan om att starta pantbank om vi bedömer om ditt företag kan bedrivas som en sund pantbanksverksamhet. Vi bedömer om du uppfyller kraven i pantbankslagen och penningtvättslagen.

Vad bör ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas, med uppgift om

 • företagets firma, organisationsnummer samt postadress till huvudkontoret och andra kontor där ni kommer att driva pantbanksverksamhet
 • registreringsbevis, bolagsordning, er senaste verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningnamn och postadress för styrelseledamöter,
 • suppleanter och verkställande direktör samt personbevis, konkursfrihetsbevis och bevis att de inte har förvaltare enligt föräldrabalkennamn och postadress för
 • aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än tio procent av aktiekapitalet eller rösterna eller för de som har aktier i bolaget och har ett betydande inflytande över företaget
 • hur företagets organisation ser ut och hur ni kommer att arbeta för att uppfylla kraven på verksamheten enligt pantbankslagen och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen
 • finansieringskalkyl med uppgift om vilka låneavgifter som ni kommer att ta ut
 • pantsedelns utformning och vilken text som kommer finnas på den
 • egendoms- och ansvarsförsäkring
 • hur ni kommer att rapportera det pantsatt godset till polismyndigheten
 • lokal för verksamheten
 • hur pantboken ska föras

Avgift

Ansökningsavgiften är 12 700 kronor. Avgiften ska betalas till oss i samband med att du lämnar in din ansökan om att få driva pantbanksverksamhet.

Tillsynsavgift

Har du en pantbankverksamhet ska du också betala en årlig tillsynsavgift på 4 000 kronor. Om verksamheten bedrivs på fler än ett kontor, ska tillsynsavgift betalas med 2 400 kronor för varje ytterligare kontor.

Länsstyrelsen är har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten. I vår tillsyn kontrollerar vi bland annat att ni följer pantbankslagen, penningtvättslagen och pantbanksförordningen.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. En handläggare utreder ditt ärende och fattar beslut. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län