Tillsyn över vattenverksamhet

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet. Det innebär att vi kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken och de villkor som är satta för verksamheten följs. Vi gör också förebyggande arbete i form av rådgivning och riktade insatser.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar för nästan all tillståndspliktig och anmälningspliktig vattenverksamhet. Vi kontrollerar att föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken följs. Vi gör också tillsyn av verksamheter som tillkommit utan prövning. Om inte lagen följs kan vi besluta om förbud eller åtgärder som behövs.

När vi gör egeninitierad tillsyn är det vi som tar initiativ till tillsynen. Detta görs till exempel för att kontrollera att villkor i tillstånd följs. Vi genomför också insatser inom områden där det finns behov för miljöförbättring.

Förebyggande arbete

Vi arbetar förebyggande med rådgivning, information och riktade insatser. På så sätt ser vi till att lagen följs. Genom det arbetet ser vi till miljöbalkens ändamål, miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer.

Åtgärder i skog

Skogsstyrelsen har tillsynsansvar för verksamheter som omfattas av skogsvårdslagen, exempelvis skyddsdikning och dikesrensning. Om det i samband med rensning finns risk för att fisket skadas ska även en anmälan om vattenverksamhet göras till oss.

Kommunens roll

Den kommunala nämnden har tillsynsansvar för verksamheter som innebär avledning av avloppsvatten. Avloppsvatten omfattar även dagvatten. Kommunen har tillsynsansvar för eventuell markavvattning som blir aktuell i samband med det.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har det operativa tillsynsansvaret för vattenverksamhet i de fall där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamhetsutövare.

Tillsyn som rör enskilda intressen

I tillsynen ser vi till både allmänna och enskilda intressen. Det är de allmänna intressena som väger tyngst. Tillsynsmyndigheten har inte skyldighet att lösa tvister mellan enskilda när gällande bestämmelser i miljöbalken eller lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV) har följts. Då kan de tvistande hänvisas att lösa tvisten på annat sätt. Om det inte är möjligt att lösa tvisten i samförstånd med alla inblandade kan en civilrättslig process behövas.

Resurser för tillsyn och prioritering av ärenden

Vi har begränsade resurser för tillsyn och begränsade möjligheter att hantera konflikter mellan enskilda. Därför prioriteras i första hand tillsyn för att uppfylla riksdagens miljömål och säkerställa syftet med miljöbalken. Tillsynsmyndigheten är inte skyldig att lösa tvister mellan enskilda. De tvistande kan hänvisas till att lösa frågan i samförstånd och kompromiss eller genom en civilrättslig process.

Om allmänna intressen riskerar att skadas prioriteras dessa ärenden framför klagomål som gäller risk för skada på enbart enskilda intressen. I viss utsträckning hanterar vi ärenden som gäller enskilda intressen, men vi bekostar inte några utredningar.

Om klagomålet rör enskilda intressen bör den som avser att klaga i första hand göra vad den kan för att själv försöka lösa problemet. Brister i kommunikationen mellan parterna kan ofta vara ett betydligt större problem än problemet med exempelvis bristande underhåll av en vattenanläggning.

Händelsestyrd tillsyn – klagomål

Länsstyrelsen får ibland in klagomål i form av begäran om tillsyn. Det kan handla om exempelvis att en fastighetsägare borde underhålla sina diken och ledningar, eller att någon bygger en brygga eller fyller ut ett vattenområde. Anledningarna till klagomålen är oftast risk för försämrad tillgänglighet, översvämningar eller faktisk skada på den egna fastigheten.

Klagomål om att diken eller ledningar har för små dimensioner

Det framförs ibland synpunkter på att ”grannens” diken eller ledningar är för klent dimensionerade för dagens förhållanden. Vi har inga möjligheter att förelägga om att någon ska öka dimensionerna eller på annat sätt ändra utformningen av befintliga system som funnits under lång tid. Det kan det till och med vara förbjudet och kan kräva dispens från förbudet om markavvattning.

Exempel på klagomål där länsstyrelsen normalt inte agerar

 • Klagomål om att diken eller ledningar har för små dimensioner. Det framförs ibland synpunkter på att ”grannens diken eller ledningar är för klent dimensionerade för dagens förhållanden. Vi har inga möjligheter att förelägga om att någon ska öka dimensionerna eller på annat sätt ändra utformningen av befintliga system som funnits under lång tid. Det kan till och med vara förbjudet och kan kräva dispens från förbudet om markavvattning.
 • Klagomål som avser naturliga vattendrag. När det gäller naturliga vattendrag finns ingen skyldighet för fastighetsägaren att utföra underhåll genom att exempelvis ta bort nedfallna träd eller andra växtdelar som ligger i vattenfåran. Naturliga vattendrag ska så långt som möjligt lämnas att sköta sig själva. Veden som hamnat i vattnet är viktig för det biologiska livet i vattendraget. Därför är sådana insatser inget som vi förelägger om. Den som avser att göra åtgärder i naturliga vattendrag ska åtminstone först ha samråd med länsstyrelsen.
 • Internt klagomål inom samfällighet. Ibland gäller klagomålet en samfällighet, till exempel ett dikningsföretag, vägsamfällighet eller bryggförening, där den som klagar själv är medlem. Då avslutas ärendet oftast med information om att den klagande har ett eget ansvar. Om styrelsen eller motsvarande inte kan lösa problemet så får tvisten lösas genom en civilrättslig process.

Länsstyrelsen hanterar inte klagomål som rör ersättning, tvångsrätt, inlösen eller andra civilrättsliga frågor.

Hur du begär tillsyn – lämnar klagomål

Om du misstänker att någon utfört en otillåten vattenverksamhet och vill att länsstyrelsen ska undersöka detta genom tillsyn gör du så här:

 • Skriv ner tydligt vad du iakttagit.
 • Exempel på punkter att ta med i beskrivningen:
 • varför du tror att verksamheten är otillåten
 • vilka negativa konsekvenser du tror har samband med vattenverksamheten
 • på vilket sätt du drabbas
 • Dokumentera händelsen/verksamheten med foton.
 • Peka ut den berörda platsen på karta, och ange adress eller fastighetsbeteckning.
 • Skicka din beskrivning, fotodokumentation, och kartor till länsstyrelsen, helst via e-post.
 • Skriv att ärendet rör tillsyn av vattenverksamhet, gärna i ämnesfältet.

När dina handlingar har kommit in till oss öppnar vi ett tillsynsärende och utreder om vattenverksamheten är otillåten eller inte. För otillåtna vattenverksamheter kan det bli aktuellt att stoppa pågående arbeten, förelägga om återställande eller anmäla för åtal.

Projekt Miljöanpassad tillsyn

 

Projekt Miljöanpassad tillsyn ska rigga förutsättningar för Länsstyrelsens arbete med tillsyn och åtgärder inom vattenkraft. Målet är att minska vattenkraftens påverkan på miljön. Ett första steg är att kartlägga i vilka vattensystem tillsynen ger störst nytta.

Steg i projektet

Oktober 2019: Förslag till plan lämnas till regeringen
Den 1 oktober 2019 lämnas förslaget på nationell plan för omprövning av vattenkraften till regeringen för beslut.

November 2018 - Nationell plan för omprövning av vattenkraft
Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken. Alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Under våren 2019 har du som äger ett vattenkraftverk kunnat anmäla dig till en nationell plan för att få ditt tillstånd omprövat.

Sista ansökningsdag var den 1 juli 2019.

Läs mer om nationella planen

Juni 2018 - Ny lag om vattenmiljö och vattenkraft
Den 13 juni beslöt riksdagen om förändringar i miljöbalken om hantering av vattenmiljö och vattenkraft. Lagändringen innebär att Sverige ska förse vattenkraftverk och dammar med moderna miljövillkor. Omprövningen av nuvarande tillstånd ska ske på verksamhetsutövarens initiativ.

Den nya lagen började gälla 1 januari 2019.

För att skapa en helhetssyn i arbetet med tillståndsprövning ska Havs- och vattenmyndigheten, i samverkan med andra myndigheter, ta fram en nationell prövningsplan. Planen blir vägledande i länsstyrelsens kommande arbete med tillsyn och omprövning av befintliga tillstånd.

Verksamhetsutövare får själva anmäla sig till prövningsplanen och kan fram tills att prövning sker fortsätta driva sin anläggning utifrån sitt nuvarande tillstånd.

Läs mer om den nya lagen om vattenmiljö och vattenkraftlänk till annan webbplats

April 2018 - Vattenkraftens miljöfond
Framtidens elproduktion i vattenkraft ska både anpassas till moderna miljökrav och göra det möjligt att ställa om till ett elsystem baserat på 100 procent förnybar energi. Därför har åtta vattenkraftsföretag tagit initiativ till att bilda en miljöfond som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder.

Läs om vattenkraftens miljöfondlänk till annan webbplats

Februari 2018 - Kartläggning av vattenkraftverk och dammar i länet
Under våren 2018 kartlägger Länsstyrelsen vattenkraftverk och dammar. Med hjälp av berörda fastighetsägare har länsstyrelsen fått in uppgifter om vilka anläggningar som är i drift och vad de används till.

Kartläggningen är ett underlag för den tillsyn Länsstyrelsen kommer att arbeta med de kommande åren. Kartläggningen blir också ett underlag för den nationella prövningsplanen som Havs- och vattenmyndigheten tar fram.


Oktober 2017 - Länsstyrelsen stödjer regeringens lagförslag om vattenkraft
Sommaren 2017 presenterade regeringen sitt förslag till ändringar i lagstiftningen kring prövning av vattenkraftens miljöpåverkan. Lagändringarna är ett första steg i att genomföra de vattenkraftsrelaterade delarna i den så kallade energiöverenskommelsen. Energiöverenskommelsen träffades mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i juni 2016. Energiöverenskommelsen slår fast att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft.

Den 2 oktober skickade Länsstyrelsen in sitt remissvar till regeringen. I stort stödjer Länsstyrelsen regeringens förslag.

Arbetsgång

Prioritering av värdefulla vattendrag
Det är viktigt att tillsyn och åtgärder sätts in där de ger mest nytta för miljön. Steg ett i projektet har därför varit att analysera vilka vattensystem som är särskilt värdefulla och som bör prioriteras i kommande tillsynsinsatser.

I urvalsprocessen har vattnets naturvärden vägts mot vattenkraftverkets betydelse för samhällets samlade elproduktion. Länsstyrelsen har också tittat på om det finns kulturmiljövärden som är viktiga att ta hänsyn till. Prioriteringsarbetet gjordes under 2017.

Under våren 2018 har Länsstyrelsen gjort en kartläggning av vattenkraftverk och dammar som vi har lite mindre kunskap om. Med hjälp av berörda fastighetsägare har Länsstyrelsen fått in uppgifter om vilka anläggningar som är i drift och vad de används till. Kartläggningen är ett underlag för den tillsyn vi kommer att arbeta med de kommande åren. Vår kartläggning ska bidra till att den nationella prövningsplanen som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för blir ändamålsenlig. 

Information längs vägen
Länsstyrelsen är mån om att ge verksamhetsutövare och andra berörda insyn i vårt arbete. Vi informerar om vad som händer i projektet och de resultat vi kommer fram till.

Du som har frågor är alltid välkommen att kontakta oss i projektgruppen.

Länsstyrelsens information om vattenkraftverk och dammar
Havs- och vattenmyndighetens information om vattenkraftverk och dammarlänk till annan webbplats
Nationell plan för omprövning av vattenkraft
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • För att avgöra vilka anläggningar som ska prioriteras i tillsynen behöver vi börja med att sammanställa kunskap om de vattensystem som har koppling till dammar och vattenkraftverk. Vi tittar bland annat på vilka naturvärden och miljöproblem som finns i vattnen. Exempel på viktiga naturvärden är långvandrande fiskarter, rödlistade och särskilt skyddsvärda arter och viktiga bestånd och livsmiljöer för växter och djur.
 • Vandringshinder och onaturliga flöden i vattendraget är exempel på miljöproblem som påverkar djur- och växtlivet. Vattenmyndighetens klassificering av ekologisk status ger vägledning i vilka miljöproblem, med koppling till dammar och vattenkraftverk, som är särskilt angelägna att åtgärda. Vattendrag och sjöar av nationellt intresse, till exempel Natura 2000-områden, ges förtur i tillsynsarbetet.
 • Vi tittar också på vilken effekt miljöåtgärderna kan förväntas få. Detta för att säkerställa att såväl tillsyn som åtgärder sätts in där de ger störst miljönytta.

I prioriteringen av anläggningar tittar vi även på andra intressen, bland annat väger vi in vilken betydelse ett vattenkraftverk har för samhällets samlade elproduktion. I det här sammanhanget är det samhällsnyttan som står i fokus.

Vi tittar också på om anläggningarna har kulturmiljövärden som behöver bevaras. Många av länets småskaliga vattenkraftverk har en lång historia och byggdes ursprungligen som sågar och kvarnar. Vid dessa anläggningar kan det finnas höga kulturmiljövärden som vi behöver ta hänsyn till i arbetet med tillsyn och åtgärder.

Med bra kunskapsunderlag går det ofta att hitta kompromisslösningar som är acceptabla ur såväl natur- som kulturmiljöperspektiv. För att vi ska kunna göra rätt avvägningar och se till att våra underlag vilar på sammanvägda bedömningar bidrar experter från vattenvård, naturvård och kulturmiljö i prioriteringsarbetet.

I Västra Götaland finns ungefär 900 dammar och 300 vattenkraftverk, många av dem är små kraftverk med liten elproduktion. Anläggningarna kräver tillstånd enligt miljöbalken. I tillståndet anges hur verksamheten ska drivas och vilka åtgärder som krävs för att minimera påverkan på miljön. Det enskilt största problemet är att vattenkraftverk och dammar är vandringshinder för fiskar. Vattenreglering påverkar också livsmiljön för vattenlevande växter och djur.

Film om fiskvandringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdraget

I Länsstyrelsens uppdrag ingår att följa upp att vattenkraften uppfyller reglerna i miljöbalken och kraven i EU:s vattendirektiv. Tillsynsarbetet ska också bidra till att vi når miljömålen, främst målen "Levande sjöar och vattendrag" och "Ett rikt växt- och djurliv".

I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavet är tillsyn och åtgärder för att miljöanpassa vattenkraftverk och dammar ett prioriterat område för att uppnå miljökvalitetsnormerna.  

Om en anläggning saknar giltigt tillstånd kan Länsstyrelsen begära att ägaren ansöker om ett sådant hos mark- och miljödomstolen

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistriktlänk till annan webbplats

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten har gett länsstyrelserna extra pengar för arbetet med tillsyn av vattenverksamhet. Detta tillskott har koppling till budgetpropositionen för 2017, där regeringen har avsatt pengar för miljöåtgärder inom vattenkraften. Satsningen är en del i arbetet för att nå syftet med Energiöverenskommelsen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått cirka 1,3 miljoner kronor för 2017 och cirka 1,8 miljoner kronor för 2018. Pengarna används för att finansiera projektet Miljöanpassad tillsyn som drog igång i början av 2017.

Kontakt

Daniel Johansson
010-224 55 15

Emma Hagström
010-224 54 49

Morgan Jentzen
010-224 55 37

Kontakt