Dammar och vattenkraftverk

Länsstyrelsen har tillsyn av dammar och vattenkraftverk. På den här sidan informerar vi om bland annat om tillstånd för vattenkraftverk, egenkontroller och dammsäkerhet. Du kan också läsa om vattenkraftens påverkan på miljön.

Vattenkraft är en av våra viktigaste energikällor, men anläggningarna har samtidigt en stor påverkan på miljön. Länsstyrelsen har tillsyn av dammar och vattenkraftverk, och en stor del av arbetet handlar om att minimera miljöpåverkan.

Storskaliga vattenkraftverk med hög elproduktion är viktiga för Sveriges samlade elförsörjning. Vattenbaserad elproduktion släpper inte ut några klimatpåverkande gaser och är ur den synvinkeln bra för miljön.

Samtidigt orsakar dammar och vattenkraftverk andra miljöproblem. Många småskaliga vattenkraftverk har till exempel stor påverkan på miljön i förhållande till den mängd el de producerar.

Vanliga miljöproblem som är kopplade till vattenkraft

 • Anläggningarna är ofta vandringshinder för fisk som öring, lax, ål, asp och nejonögon. Vandringshindren gör att fisken stängs ute från sina naturliga lek- och uppväxtområden.
 • Fisk som vandrar nedströms riskerar att skadas i turbiner eller fastna i intagsgaller.
 • Avledning av vatten till kraftverken medför kraftigt minskade flöden i vattendragen och kan i värsta fall leda till torrläggning.
 • Omfattande reglering av vatten i sjöar innebär att strandnära områden tidvis blir torrlagda.
 • Uppdämning av vatten innebär att strömmande vattendrag försvinner, vilket påverkar djur- och växtliv.
 • Snabba minskningar av vattenflödet, till exempel vid driftstörningar i en anläggning, kan orsaka fiskdöd och andra skador på djur- och växtlivet.

Miljöåtgärder

När ett vattendrags naturliga miljö inte kan återskapas eller bevaras kan miljöpåverkan begränsas genom olika åtgärder. En vanlig miljöåtgärd är att anlägga en fiskväg så att fiskarna får fri vandringsväg förbi dammen eller kraftverket. Det kan också handla om åtgärder för att säkerställa godtagbara vattenflöden. Kunskapen om hur dammar och vattenkraftverk kan miljöanpassas har förbättrats de senaste åren.

Det finns ett stort behov av miljöåtgärder vid många dammar och vattenkraftverk. Många anläggningar byggdes i en tid då miljökraven var lägre än idag. Även tillstånden som reglerar verksamheterna är gamla och uppfyller inte dagens miljökrav. Många av de mindre anläggningarna saknar giltiga miljötillstånd. 

Vattenkraft och kulturmiljö

Många småskaliga dammar och vattenkraftverk byggdes för mer än 100 år sedan för att driva kvarnar och sågverk. En del anläggningar har byggts om för att kunna producera el, men det är också vanligt att verksamheten har upphört och att anläggningarna har övergivits. Vissa av de äldre anläggningarna är kulturhistoriskt intressanta och kan vara värda att bevara för framtiden.

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den 1 januari 2019 införs ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Samordnad prövning

Du som äger ett vattenkraftverk kan anmäla dig till en nationell plan för att få ditt tillstånd omprövat. Anmälan öppnar i början av 2019 och anmälan kommer att göras till Länsstyrelsen i det län där du har din anläggning. Ett formulär för webbanmälan kommer att läggas upp på vår webbplats i samband med att anmälan öppnar.

En samordnad omprövning utifrån en nationell plan ska bland annat leda till helhetssyn och förenklade och mindre kostsamma processer för den enskilde.

Idén är att dela in verksamheterna i prövningsgrupper, alltså vattensystem med anläggningar som har ett miljö- och energimässigt samband och som är lämpliga att ompröva på ett samordnat sätt. För varje prövningsgrupp anges en tidpunkt för när omprövningen ska ske. De första omprövningarna inleds tidigast under 2020 och arbetet kommer sedan att pågå under en tjugoårsperiod, ungefär fram till 2040.

När du anmält dig till den nationella planen kan du fortsätta driva din verksamhet tills omprövning sker. Du kan också söka ersättning för en del av prövningskostnader, åtgärdskostnader och produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Om du inte anmäler dig till nationella planen

Om du väljer att inte anmäla dig till planen måste du snarast efter 1 januari 2019 ansöka om omprövning för moderna miljövillkor direkt via Mark- och miljödomstolen. Om du gör en enskild ansökan direkt till domstolen kan du inte söka ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond.

De verksamhetsutövare som inte ansöker om omprövning (antingen genom att anmäla sig till den nationella planen eller genom att ansöka direkt hos domstolen) kan Länsstyrelsen förelägga att ansöka om omprövning för moderna miljövillkor.

Planen beslutas av regeringen

Den nationella planen för omprövning tas fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten och Svenska Kraftnät, i avstämning med berörda myndigheter, däribland länsstyrelserna. I arbetet med planen har det också förts dialog med branschen, intresseföreningar och allmänheten.

Ett utkast till nationell plan beräknas vara klart under våren 2019. Därefter hålls ett samråd innan förslaget till plan lämnas vidare till regeringen, prelimininärt hösten 2019. Det är sedan regeringen som beslutar om planen.

Nationell plan för omprövning av vattenkraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Havs- och vattenmyndigheten)

Vattenkraftens miljöfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny lag om vattenkraft och vattenmiljö från 1 januari 2019länk till annan webbplats (Riksdagen)

Projekt Miljöanpassad tillsyn - om tillsyn och åtgärder inom vattenkraft

Tillstånd för vattenkraftverk

För att få driva ett vattenkraftverk måste du ha tillstånd enligt Miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning. I tillståndet står det hur verksamheten ska skötas och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera påverkan på miljön. Du ansöker om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Innan domstolen prövar tillstånden ska du ha haft ett samråd med myndigheter och enskilda berörda.

Även underhållsarbeten eller ombyggnad av din anläggning kan kräva tillstånd eller en formell anmälan till Länsstyrelsen. Kontakta alltid oss om du planerar åtgärder vid din anläggning.

Egenkontroll av vattenkraftverk

Du som äger ett vattenkraftverk måste även arbeta med egenkontroll av verksamheten. Det innebär att du löpande ska planera, kontrollera och följa upp din verksamhet för att minska miljöpåverkan.

Tillstånd för dammar

Ombyggnation och underhållsarbeten av dammar kan kräva tillstånd eller en formell anmälan till Länsstyrelsen. Kontakta alltid oss om du planerar åtgärder i din anläggning.

Om du inte längre vill ansvara för och sköta om dammen finns möjlighet att riva ut den. Utrivning kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Det kan även krävas tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Kontakta oss på Länsstyrelsen för samråd om du planerar att riva ut din damm. Det kan finnas möjlighet att söka bidrag vid utrivning av dammar av miljöskäl.

Dammsäkerhet

Du som ansvarar för en damm måste noggrant sköta om och kontrollera anläggningen så att det inte uppstår ett dammbrott. En damm som havererar kan innebära förlust av människoliv, och få andra allvarliga konsekvenser för samhället.

Säkerhetsklassificering av dammar

År 2014 infördes nya bestämmelser om dammsäkerhet, vilket innebär att dammar ska säkerhetsklassificeras. Det finns tre dammsäkerhetsklasser: A, B och C, där A motsvarar de allvarligaste konsekvenserna från samhällelig synpunkt i händelse av dammhaveri. Säkerhetsklassificeringen innebär att du ansvarar för att genomföra egenkontroll enligt ett säkerhetsledningssystem.

Du som har en dammanläggning är skyldig att utreda möjliga konsekvenser om dammen skulle gå sönder. Det kan finnas undantag för mindre dammar. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din damm.

Utredningen ska visa vilka konsekvenser ett dammhaveri kan få och blir ett underlag för att säkerhetsklassificera dammen. Konsekvensutredningen och förslaget på dammsäkerhetsklass ska du skicka in till oss på Länsstyrelsen.

Du som behöver säkerhetsklassificera din damm bör ha fått, eller kommer att få, information från oss om detta. Kontakta oss om du saknar information.

Regelbundna kontroller

Du ska regelbundet kontrollera och dokumentera dammens skick, samt genomföra åtgärder när det behövs. Dessutom behöver du årligen lämna in en rapport om dammens säkerhet till Länsstyrelsen. Vart tionde år ska du göra en helhetsbedömning av dammens säkerhet.

Du ska till exempel kontrollera följande:

 • Onormalt eller ökat läckage genom dammen.
 • Sättningar, sprickor, sjunkhål, rörelser eller andra förändringar av dammen.
 • Förekomst av träd och buskar med rötter som kan skada dammkonstruktionen.
 • Att samtliga luckor och andra rörliga delar i dammen fungerar.
 • Att peglar (anordning för mätning av vattenståndet) och andra vattenståndsmätare är hela, placerade på rätt nivå och överensstämmer med tillståndet.

Vattenflöden för dammar

Dammar ska kunna släppa igenom de högsta vattenflödena utan att riskera att brista. Olika dammar har olika krav på vilka flöden de ska kunna släppa igenom. Flödena i vattendragen kan tidvis öka och anläggningen behöver vara anpassad till detta.

Om det finns en fiskväg eller ålyngelledare är du skyldig att sköta dessa så att de fungerar. Du ska regelbundet kontrollera att konstruktionerna är hela och se till att det inte samlas skräp. Det ska alltid vara ett lämpligt vattenflöde som rinner genom fiskvägen och ålyngelledaren.

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar

Länsstyrelsen har tillsyn av vattenkraftverk och dammar. Det innebär att vi kontrollerar att verksamheten uppfyller reglerna i miljöbalken och EU:s vattendirektiv. I tillsynsarbetet fokuserar vi på att följa upp och stimulera åtgärder som minimerar påverkan på miljön.

Tillsynen ska bidra till att vi når Sveriges miljömål. När det gäller dammar och vattenkraftverk är det framför allt miljömålet Levande sjöar och vattendrag som står i fokus, men även målet Ett rikt växt- och djurliv är viktigt i sammanhanget.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län