Lokala naturvårdssatsningen – LONA – våtmark

2019 års ansökningar (som kom in 2018) om restaurering och anläggning av våtmarker inom LONA våtmark kommer att handläggas under hösten. Efter en period av osäkert budgetläge fick länsstyrelserna, genom riksdagens beslut i juni, medel till dessa ansökningar.

Pågående projekt som har beviljats bidrag sedan tidigare fortlöper enligt besluten. Det gäller inom både ordinarie LONA och LONA våtmark.

Ansökningar för 2020 ska ha kommit in till din Länsstyrelse senast den 1 december 2019. Kontakta din kommun i god tid för att förankra din projektidé.

När budgeten för år 2020 har beslutats framgår om pengar för nya projekt inom ordinarie LONA och LONA våtmark kommer att tilldelas. Mer information kommer under hösten.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) med inriktning våtmark ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 90 procent, för att genomföra våtmarksprojekt. Med LONA-medel kan du göra åtgärder som innebär anläggning eller restaurering av våtmarker samt åtgärder som innebär en kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete för att kunna genomföra din våtmarkssatsning. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.

Ordinarie stödet LONA ger bidrag till andra åtgärder och kan ge bidrag på 50 procent.

Läs mer om ordinarie stödet LONA

Länsstyrelsen beslutar vilka våtmarksprojekt som ska få bidrag. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt med inriktning våtmark

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska kunna rymmas i en eller flera av följande åtgärdskategorier (7-8):

 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande/restaurering av svämplan, återmeandring eller tvåstegsdiken
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker

I Länsstyrelsens LONA-policy för våtmark framgår hur vi bedömer projekt samt vilken typ av projekt som hittills prioriterats.

Policy för prioritering av LONA-våtmarksansökningarPDF

Vi har tagit fram en karta som är en sammanställning av data för att sprida kunskap om hur förutsättningarna för hur restaurering och anläggning av våtmarker ser ut i länet.

Ansökan

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, och själva fylla i ansökan. Men kommunen är alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten. 

Ansökningar görs i LONA-registret, en webbaserad databas hos Naturvårdsverket. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare ska följa med ansökan.

Om ansökningsdatum för våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Medfinansieringsintyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats är för tillfället stängd.

Gör så här

 1. Skriv ut din ansökan från LONA-registret
 2. Ordna så att kommunens firmatecknare (eller enligt delegation) skriver under
 3. Scanna in ansökan
 4. Skicka den till vastragotaland@lansstyrelsen.se tillsammans med alla medfinansieringsintyg samt budget.

Komplett ansökan

Ansökan ska vara komplett för att vi ska påbörja handläggning:

 • Projektet ska uppfylla LONA-förordningen och Naturvårdsverkets vägledning för LONA.
 • Alla fält som efterfrågas ska vara ifyllda i registret, även kommunens postgiro/bankgiro samt betalningsreferens ska anges i kontaktfliken för kommunens projektansvarige.
 • Åtgärder ska vara väl beskrivna och geografiskt avgränsade. Det ska framgå var åtgärderna ska genomföras, med vilka metoder, vilken tid på året och så vidare.
 • Kostnaderna för åtgärderna ska framgå i budget. Använd gärna vår budgetmall. OBS! Om ni ska göra upphandling i projektet, låt budgeten endast följa med ansökan som ni skickar på e-post. Alla dokument som läggs i LONA-registret kommer att vara synliga när projektet beviljas.
  Mall för budgetExcel
 • Ansökan ska ha status Inskickad i registret, vara utskriven, påskriven, scannad och av kommunen e-postad till Länsstyrelsen senast sista ansökningsdatum.
 • För våtmarksprojekt som innebär anläggning/restaurering av våtmark är en våtmarksritning obligatorisk. Obs! Ej vid ansökan om förstudier.

Frågor?

Du kan skicka en fråga till LONA.vastragotaland@lansstyrelsen.se, skriv LONA-våtmark i ämnesraden

Tillstånd, dispenser och samråd

Ett beslut om LONA-bidrag befriar inte kommunen och genomförande aktörer från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller till exempel åtgärder som berör fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten.

Fornlämningar och arkeologi

Tillstånd och dispenser i skyddad natur

Vattenverksamhet

Ytterligare vägledning finns att få i dokumenten Vanliga frågor och Länsstyrelsens LONA-policy. Se också information om Lokala naturvårdens dag. För LONA-projekt inom åtgärdskategorier 1–6, hänvisas också till vår webbplats om LONA naturvårdssatsning.

Vanliga frågor om LONAPDF

Läs mer våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om lokala naturvårdsinsatser – LONA

Förändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller som påverkar projektets slutdatum så ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering gör du direkt i LONA-registret. Sista datum för verksamhetsrapportering är 1 mars varje år. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter att projektet avslutats.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Lämna in slutrapporten även till Länsstyrelsen senast tre månader efter att projektet avslutats. Vår manual för verksamhets- och slutrapportering är anpassad till våra rutiner. Där framgår när ni ska rapportera och vad som gäller i övrigt.

Manual för verksamhets- och slutrapportering till Länsstyrelsen Västra GötalandPDF

Kontakt