Fornlämningar och arkeologi

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet, och fördelar arkeologiska uppdrag. Kontakta oss om du till exempel planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • vill använda en metallsökare
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Arkeologiska uppdrag

Arkeologiföretag som vill utföra uppdrag i länet ska först anmäla sitt intresse till Länsstyrelsen.

Tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Begäran om arkeologisk utredning

När fornlämningar berörs av exploatering beslutar Länsstyrelsen vilka arkeologiska insatser som krävs. Vi avgör hur arbetet ska genomföras och vem som ska utföra det. Ibland kan vi även besluta om en arkeologisk utredning. Den utförs för att ta reda på om det finns okända fornlämningar inom ett arbetsområde. Ofta uppmärksammas behovet av utredning eller av andra arkeologiska insatser i samband med planläggning inför exploateringen.

Begäran om arkeologisk utredningPDF

Marinarkeologi

Vi beslutar även om behovet av arkeologiska insatser under vattenytan. Marinarkeologiska utredningar och undersökningar kan bli aktuella vid exempelvis utläggningar av kablar, ledningar, utbyggnader av hamnar, vindkraftparker eller muddringar.

Ska du dra fiberkabel eller göra andra smala kabelschakt?

Ska du schakta, plöja eller kedjegräva ner en kabel och vill undvika fornlämningar, tillståndsprövning och kostnader för arkeologisk medverkan? Om kabeln förläggs enligt följande råd och anvisningar bedömer vi att arbetet kan genomföras utan tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen.

 • Undvik fornlämningar och deras skyddsområde (se nedan, Skyddsavstånd).
 • Om du måste lägga kabeln närmare än skyddsavståndet, eller placera skarvskåp närmare än 30 meter från fornlämningar, är ingreppet tillståndspliktigt enligt 2 kapitlet kulturmiljölagen (KML). Kontakta oss och använd ansökningsblanketten "tillstånd till ingrepp" i eller invid fornlämning. Fyll i blanketten med din kontaktinformation samt de fornlämningar som hamnar inom de angivna skyddsavstånden.


Avstånd till fornlämning och dess skyddsområde

Boplatser, by- och gårdstomter

Tillstånd krävs för dragning genom fornlämningen, men inte om den kan förläggas i befintlig anlagd väg eller i dike/åkerkant/äldre ledningsschakt.

Hällristning, skålgropar

5 meter (utanför häll/berg)

Hällristning, figurristning

10 meter (utanför häll/berg)

Gravfält

30 meter

Enstaka gravar

15 meter om graven ligger i ett högre topografiskt läge (på en bergsknalle och ledningen går i åkern nedanför). I övriga fall 30 meter.

Milstolpar, väghållningsstenar

5 meter

Bebyggelselämningar och fossil åker

Plöjning bör ske utanför fornlämningens avgränsning

Gropar med/utan vallar

10 meter

 
 • Plöjning eller kedjegrävning är alltid att föredra. Schaktning kan kräva större skyddsområde.
 • Lägg ledningen i vägen eller i äldre ledningsschakt där marken redan är ianspråktagen.
 • Följ befintliga strukturer (vägar, dikeskanter, åkerkanter, med mera).
 • Kör inte inom skyddsavstånden med maskiner som kan skada en fornlämning exempelvis genom hjulspår eller högt marktryck.
 • Du kan se alla registrerade fornlämningar i Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök (FMIS).länk till annan webbplats Där finns även beskrivningar av fornlämningarna.

Frågor och svar

Ja, så länge tryckningen/styrda borrningen börjar och slutar så pass långt ifrån stenmuren att den inte riskerar utsättas för sättningsskador.

Ja, om fiberkabeln berör allmänna intressen i form av exempelvis fornlämningar. Man måste alltid samråda om man tänker göra något som kan tänkas beröra en fornlämning, oavsett om man äger marken eller ej.

Nej. Till varje fornlämning hör ett skyddsområde, olika stort för olika lämningar och inte utsatt på kartan. Inom detta område är all grävverksamhet tillståndspliktig.

Ja, inom 50 meter behövs ett första samråd. Sedan kan vi ändå bedöma att inget tillstånd behövs, men samråd måste alltid ske. Detta beror på att vissa fornlämningar inte syns ovan mark och därför kan vara svåra att avgränsa. Det beror också på att skyddsområdet är olika stort för olika fornlämningar.

Ja. Det kan vara tillståndspliktigt så därför måste man samråda.

Nej. Det måste finnas en detaljerad karta, gärna med skalstock, som visar hur nära ni går, och som tydligt anger exempelvis på vilken sida om en väg ni lägger kabeln. Utan en sådan karta kan inte vi bedöma eventuell påverkan.

Tillstånd krävs inte om ledningen bara läggs ner på botten. Om ledningen spolas eller grävs ner eller om man använder större tyngder behövs ett samråd för detta.

Ledningsdragande och andra åtgärder i naturen

Hittar du mer information på sidan: Åtgärder för naturmiljön

Ska du avverka eller markbereda i skogen?

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för:

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd

Har du anmält en slutavverkning till Skogsstyrelsen?

Länsstyrelsen ger tillstånd till återbeskogning. Om du har anmält en slutavverkning av skog som berör en fornlämning eller fornlämningens närområde kommer Skogsstyrelsen att överlämna ärendet till Länsstyrelsen. Då behöver du inte skicka någon ansökan till oss.

Ansöka om tillstånd

Fyll i blanketten och skicka in din ansökan i god tid innan det planerade arbetet är tänkt att starta. En ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • vilket arbete du planerar
 • hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
 • vem som är fastighetsägare
 • fastighetsbeteckning

Du behöver också bifoga en översiktskarta och en detaljerad karta som visar vilket markområde som påverkas. Kartorna kan du göra med hjälp av Länsstyrelsens karttjänst.

Fornlämningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden:

 • Fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg
 • Markavvattning i skogsmark

Har du hittat ett fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad säger kulturmiljölagen om fornfynd?

Ett fornfynd är ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och kan antas vara från någon tid före 1850. I Kulturmiljölagen står det att staten har rätt att lösa in fornfynd som

 • helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar
 • består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

Kontakta oss

Om du har hittat ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller till polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även välja att kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Kontakt