Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar är källor till upplevelser och till kunskap om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag för att vårda dem. Vi fördelar även arkeologiska uppdrag till företag.

Har du kulturhistoriska miljöer?

Företag som vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller blir mer tillgänglig och användbar för alla kan ansöka om bidrag från Länsstyrelsen.

Kulturhistoriska miljöer

Fornlämningar och arkeologi

Om ditt företag planerar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning behöver du söka tillstånd från Länsstyrelsen. Kontakta oss om ni hittar ett fornfynd eller påträffar en skadad fornlämning.

Fornlämningar och arkeologi

Utföra arkeologiska uppdrag

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Alla aktuella upphandlingar publicerar vi på en särskild webbsida, med information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Utföra arkeolgiska uppdrag

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö genom att förklara den som ett byggnadsminne. Den som planerar att göra ändringar i ett byggnadsminne behöver tillstånd från Länsstyrelsen. Vi fördelar även bidrag för vård av byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkor, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även kyrkor som sålts av Svenska kyrkan. En ändring i ett kyrkligt kulturminne kräver ofta ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd om vård- och underhållsplaner.

Kyrkliga kulturminnen

Metallsökare

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Metallsökare

Pågående projekt

Kulturmiljöer vid vatten (VaKul)

Vattnet och dess kraft har nyttjats av människan sedan förhistorisk tid, vilket har lämnat spår i form av anläggningar av skilda slag.

Ekologiska brister i och vid vattendragen som behöver åtgärdas kan skapa intresse- och målkonflikter. För att hantera dessa har vi tagit fram kunskapsunderlag. Genom att ta fram det för kulturmiljön blir det möjligt att hitta kompromisser och göra avvägningar mellan olika intressen i samband med prövning och åtgärder.

Behovet av kunskap är fortfarande stort. Nya kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag kommer att tas fram utifrån de behov som finns och i samverkan mellan våra olika sakområden.

Kunskapsunderlag i länet

Flottningslämningar och andra vattenanknutna kulturlämningar.

Kraften i vattnet en Kulturhistorisk inventering av småskalig vattenkraft i Västra Götalands län 2014–2016.

Inventering av vattenanknutna kulturlämningar i Nossans åtgärdsområde.

Bakgrund

Vi har drivit ett projekt mellan 2010 till 2016: Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt (VaKul) i samverkan med motsvarande projekt i Södra Östersjöns vattendistrikt. Projekten har involverat elva länsstyrelser i södra Sverige och har resulterat i ny kunskap genom inventeringar, rapporter, kunskapsöversikter och konferenser.

Om projektet VaKul och samarbetet med länen i södra Sverige

Övergripande information om projekten:

Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010–2016. Elva länsstyrelser i samverkan.

Vid en slutkonferens i november 2016 presenterade länsstyrelserna bland annat sina resultat från projekten:

Så gick det! Vägen framåt? Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige

En utförlig redovisning av arbetet i Västerhavets vattendistrikt finns i:

Slutrapport för VaKul, Vattenförvaltning och kulturmiljö – Västerhavets vattenförvaltning.

Vill du veta mera om arbetet i Västra Götalands län? I denna rapport finns en redovisning av arbetet i Västra Götalands län. Det finns också en beskrivning av vilken information som finns i WebbGIS:

VaKul Vattenförvaltning och Kulturmiljö Västra Götalands län 2010–2017

Faktablad

Länsstyrelsen har i samarbete med andra länsstyrelser i södra Sverige tagit fram faktablad om typiska kulturmiljöer vid vatten. De innehåller också bland annat tips om vad man ska tänka på vid vård av sådana miljöer. Faktabladen finns att läsa på:

Vårda Vattendragens Kulturarvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakt