Investeringar i småskalig infrastruktur

Vill du öka livskvaliteten och tryggheten på landsbygden? Du kan få stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur.

Projektstöd för investeringar i småskalig infrastruktur finns till för att uppmuntra till utveckling av den småskaliga infrastrukturen på landsbygden. Du kan söka stödet om du vill starta ett infrastruktur-projekt som leder till ökad livskvalitet och en tryggare utomhusmiljö.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag
  • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödetPDF

Hur stort är stödet?

Om du är en privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera 10 procent av utgifterna själv.

I de flesta fall krävs också medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Om du är en offentlig aktör som söker stödet så kan du stå för denna medfinansiering själv.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Vi har nu slut på medel till projekt inom småskalig infrastruktur och vet inte om det blir aktuellt med mer tilldelning till denna åtgärd inom denna Landsbygdsprogramperioden 2014-2020.

Kanske passar er projektidé in hos andra stödgivare?

Ansök om bidrag hos Trafikverketlänk till annan webbplats

Ansök om projektstöd hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

För Västra Götalands län är högsta stödbelopp (inklusive den offentliga medfinansieringen) 200.000 € under tre år.

Om du är en privat stödsökande ser finanseringen ut på följande sätt:

  • 25 procent medfinansiering från offentlig aktör
  • 10 procent finansierar du själv
  • 65 procent söks via Jordbruksverkets e-tjänst

Om du är en offentlig stödsökande ser finansieringen ut på följande sett:

  • du kan antingen ha 25 procent medfinansiering från annan offentlig aktör eller bistå med 35 procent själv
  • resterande 65 procent söks via Jordbruksverkets e-tjänst

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Fyll först i fullmakten för projektstöd och spara en kopia och ladda upp till ansökan. Originalet skickas till:

Inskanningscentralen Länsstyrelsen Västra Götalands Län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Ansökan går att kompletteras fram tills att beslut är fattat. Beslut om stöd tas löpande under året allteftersom ansökningar är kompletta, dock längst tills beviljade stödmedel är slut.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt