Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Storskarv

Skarven bedöms ha en gynnsam bevarandestatus i länet. Efter en expansion sedan början på 1990-talet förefaller det som att beståndsökningen nu planat ut och även börjat minska något i antal nationellt.

Länsstyrelsen får besluta om skyddsjakt efter skarv om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd.

För tillstånd krävs att det inte finns några andra möjliga lösningar än jakt. Som skäl kan till exempel vara att det finns risk för flygsäkerheten eller allvarliga skador på fiske, vatten eller annan egendom.

Storskarv. Foto: Peter Flodin

Storskarv. Foto: Peter Flodin

Vad är en skarvkoloni?

Enligt beslutet om skyddsjakt på storskarv i havet inom Västra Götalands län (dnr 218-55855-2020) får jakten inte ske närmare än 500 meter från en skarvkoloni.

En skarvkoloni är en plats där skarvar häckar, det vill säga parar sig, bygger bo, lägger ägg och föder upp sina ungar. Antalet bon kan variera från en handfull till flera hundra. Skarvarna uppehåller sig främst i kolonin under häckningssäsongen.

Andra platser där större antal skarvar samlas men inte häckar, till exempel rastplatser, räknas inte som skarvkolonier.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på storskarv innefattar inte toppskarv. Toppskarven förekommer i små numerärer och är skyddsvärd.

Vi vill därför särskilt uppmana till försiktighet och uppmärksamhet vid skyddsjakt på skarv så att toppskarv inte fälls av misstag.

Kartan är från Artportalen och visar insända observationen av toppskarv 2017-2018. På kartan ser man att fåglarna förekommer främst i det yttre kustbandet.

Registrera fällda skarvar  

Rapporteringen ska ske snarast, dock senast en vecka efter att skarv har fällts.

Återstår att fälla fram till 2024-02-15 = 2 213 (uppdaterat 2022-01-10)

De personuppgifter du skickar in kommer endast att användas i samband med detta ärende. Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till att Länsstyrelsen behandlar dem enligt GDPR.

Så här hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

 

Du får en bekräftelse via e-post när formuläret är korrekt ifyllt.

Kontakt