Älgjaktområden

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ändra eller förnya skötselplanen

Om ni ska förnya er skötselplan eller ser ett behov av att ändra er gällande plan är det viktigt att ni gör det i tid för att vi ska hinna fastställa alla planer inför jakten. Följande datum gäller:

Älgskötselplaner ska lämnas till förvaltningsgruppen senast den 15 april.
Förvaltningsgruppen ska lämna vidare granskade älgskötselplaner till Länsstyrelsen senast 15 maj.

Gör så här

 1. Hämta mallen för skötselplan på algdata.selänk till annan webbplats.
 2. Fyll i mallen med så mycket fakta som möjligt.
 3. Skicka filen med e-post till respektive förvaltningsgrupp för granskning.
 4. När förvaltningsgruppen anser att skötselplanen är komplett och ligger i linje med förvaltningsplanens mål, ska den undertecknas både av företrädare för skötselområdet och förvaltningsgruppen.
 5. Den undertecknade planen skickas till Länsstyrelsen i pappersformat eller inskannad och skickad via e-post.

Om skötselplanen inte är komplett, eller om förvaltningsgruppen anser att planen inte bidrar till att förvaltningsplanens mål nås, kontaktas skötselområdet för komplettering av planen.

Alla skötselområden ska varje år hålla någon form av protokollfört samråd med områdets markägare och jakträttshavare för att skapa en bild över områdets älgstam. Samrådet ska vara ett förarbete till arbetet med att följa upp eller upprätta ny skötselplan.

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgskötselområde (doc)Word

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgskötselområde (pdf)PDF

Förslag på corona-anpassade lösningar för att kunna genomföra samrådsmöten trots rådande pandemi (pdf)PDF

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Det är numera bara möjligt att samregistrera spridda fastigheter om rätten till älgjakt ägs av en och samma person, det vill säga det är samma jakträttshavare på alla fastigheter.

Tidigare har licensområden tillåtits registrera fastigheter som ligger utspridda så länge de ligger inom samma älgförvaltningsområde. Fastställda registreringsbeslut kommer inte ändras.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

I länet får älgjakt bedrivas under de första fem dagarna av älgjakten. Rapportera in eventuellt jaktresultat till Länsstyrelsen via e-tjänsten senast 14 dagar efter djuret skjutits och fällavgiften ska betalas in.

Om inget djur fälls behöver man inte rapportera.

Ansökan om registrering eller ändring av älgjaktområde

Nu kan du ansöka via e-tjänst eller blankett. Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Betala in 2 300 kronor till bankgiro 5042-1254 när du ansöker om ändring eller bildande av område. Ange jaktområdets nummer (till exempel 14-11-11-111-Ä) och/eller namnet på jaktområdets företrädare som meddelande vid betalningen. Först när du betalat behandlar vi din ansökan.

Ansöker du om avregistrering av fastigheter eller om ett eller flera licensområden i sin helhet överförs till ett älgskötselområde ska du inte betala in någon avgift.

Ansök via e-tjänst

Om du vill registrera ett nytt jaktområde och ansöka via e-tjänsten behöver du först kontakta Länsstyrelsen för att få tillgång till tjänsten. Du som är registrerad företrädare kan använda e-tjänsten genom att logga in med ditt personnummer via BankID.

Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in några blanketter. När Länsstyrelsen får in fullständiga uppgifter direkt från e-tjänsten kan du även få ett snabbare beslut från oss.

Ansök via blankett

Två blanketter behöver fyllas i korrekt och skickas till Länsstyrelsen:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om nybildande eller ändring av älgskötselområde eller licensområdePDF. Det är ordförande för skötsel- eller licensområdet som ska underteckna. Till ansökan om nybildande av älgskötselområde ska du bifoga en älgskötselplan.
 2. Blanketten Registrering/avregistrering av fastigheter för jakträttshavarePDF ska fyllas i av var och en som innehar jakträtt på de fastigheter som ska läggas till eller tas ur älgjaktområdet. Fyll i fastighetsbeteckningen korrekt.

  För att ta reda på korrekta fastighetsbeteckningar, använd gärna Lantmäteriets karttjänstlänk till annan webbplats. När du zoomar in och klickar i kartan visas fastighetsbeteckningen för aktuell fastighet. Genom att vi får in korrekta uppgifter från början går handläggningen av ditt ärende snabbare.
 3. Lämna blanketten till skötsel-/licensområdets ordförande som skickar den vidare till Länsstyrelsen tillsammans med den blankett som fylls i av skötsel-/licensområdets ordförande.
 4. Bifoga en karta som tydligt visar fastighetsgränserna för de fastigheter som ingår i ansökan. Endast de skiften du markerat ingår i din ansökan.
 5. Vid avregistrering av fastigheter kan jakträttsinnehavaren skicka blanketten direkt till Länsstyrelsen. Informera ändå områdets ordförande om att fastigheterna tas ur älgjaktområdet.

Vad som krävs för att ansökan blir beviljad

 • Älgjaktområden ska så långt det är möjligt vara sammanhängande. Fastigheter som inte ligger i direkt anslutning till ett jaktområde kommer med största sannolikhet inte kunna registreras i detsamma. Vi kan göra undantag när jakträtten på samtliga av jaktområdets fastigheter tillhör en och samma jakträttsinnehavare. Vi kan behöva begära in jakträttsavtal.
 • De fastigheter som ska läggas till ett befintligt älgjaktområde måste ligga inom det älgförvaltningsområde där jaktområdet är registrerat.
 • Enbart landareal utanför detaljplanelagt område kan registreras.
 • Ett älgskötselområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst tio vuxna älgar per år. Endast vid särskilda skäl tillåter vi undantag.
 • Ett licensområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst en älgkalv per år, enligt den arealgräns som fastställts i älgförvaltningsplanen. Om licensområdet består av flera delområden bör åtminstone ett område uppfylla de krav som gäller för registrering av licensområde.

Kvalitetssäkring av älgjaktsområden

Vi har fått många frågor om den pågående kvalitetssäkringen av länets älgjaktsområden. För att göra din granskning lättare har vi sammanställt svar på dessa frågor. Kvalitetssäkringen är en pågående process, vilket gör att en del jaktområden redan är klara och att en del jaktområden fortfarande väntar på ett uppdaterat registreringsbeslut att granska. Ifall ditt älgjaktområde redan är kvalitetssäkrat kan du bortse från denna information.

Information om kvalitetssäkring av älgjaktsområdenPDF

Kontakt

Granskning av skötselplaner och ÄFO-planer
Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

Registrering per älgförvaltningsområde (ÄFO)
ÄFO 1, 2, 3 - Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 54 15

ÄFO 5 - Joakim Carlsson
Telefon: 010-224 54 32 

ÄFO 6-7 - Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

ÄFO 4, 8, 9 - Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

Spillningsinventering
ÄFO 1-9 - Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 5415