Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Älgjaktområden

För information om olika typer av älgjaktsområden samt registrering, se sidan

Älgförvaltning och jaktområden

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Regeringen har beslutat om nya jakttider som regleras i jaktförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. Det innebär bland annat att årskalv av älg som uppträder vid fält med oskördad gröda, får den 1 augusti till 8 oktober jagas om det behövs för att förebygga skada, om Länsstyrelsen inte föreskrivit annat.

Med anledning av dessa ändringar lämnar Länsstyrelsen nedanstående anvisningar:

Bestämmelsen finns i bilaga 4 i jaktförordningen och handlar om jakt för att förebygga skador (skyddsjakt på enskilds initiativ). Antal kalvar som får fällas är ospecificerat, men i och med att skyddsjakt endast är tillåtet ”om det behövs för att förebygga skada” så handlar det inte om någon populationsreglerande jakt, utan om enstaka djur. Vi rekommenderar att följande riktlinjer följs, för att jakten ska kunna bedömas som skyddsjakt:

 • Avskjutningen ska ske under pågående skadegörelse inom eller i direkt anslutning till det skadedrabbade området.
 • Jakten sker endast när flera djur är samlade och då som smyg- eller vaktjakt.
  Vid varje skottillfälle fälls högst ett djur, för att uppnå maximal skrämseleffekt.
 • Jakten sker, om möjligt, i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder, som till exempel att använda ljus- och ljudskrämmor (exempelvis ”Critter Gitter”), sätta upp och flytta skrämselfigurer och skott i marken.

Påverkar skyddsjakten avskjutningen i ÄSO eller licensområde under ordinarie jakttid?

Då det handlar om skyddsjakt utanför ordinarie jakttid påverkar skyddsjakten inte älgskötselområdenas planerade avskjutning eller licensområdens tilldelning. Fälls kalvarna inom ÄSO:t så är det dock naturligtvis bra om ÄSO:t tar med de fällda kalvarna i beräkningen, men kalvarna dras alltså inte av från områdets planerade avskjutning.

Hur gör jag när jag har fällt en älgkalv med stöd av den nya bestämmelsen?

Älgkalven ska rapporteras till Länsstyrelsen och fällavgift ska betalas. Länsstyrelsernas nationella support för älgadministration håller på att ta fram en e-tjänst för detta, som liknar rapporteringssystemet för fällda kalvar på oregistrerad mark under jakttiden.

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Så här hanterar du en älg du misstänker är otjänlig

 1. Kontakta omgående person som får genomföra besiktning av älg (polis/veterinär/viltkasserare). Se länk till kontaktuppgifter nedan.
 2. Vid besiktningstillfället upprättas ett protokoll som skickas till Länsstyrelsen.
 3. Den som ansvarar för fällavgiften måste ansöka om befrielse av fällavgift hos Länsstyrelsen.
 4. Länsstyrelsen beslutar och meddelar skriftligen den sökande om befrielse av fällavgift.

Viltkasserare i Västra Götaland

Det finns 22 stycken viltkasserare i länet. Dessa personerna har genomgått en viltundersökarutbildning samt en fortbildning inom ämnet viltpatologi. Viltpatologi betyder läran om de vilda djurens sjukdomar och hur dessa diagnostiseras.

Så här ska en bedömning av otjänlighet gå till

 • En älg fälls och jaktlaget upptäcker skada/sjukdom (efter skottet) som föranleder att älgen kan vara otjänlig.
 • Jaktlaget kontaktar en av Länsstyrelsen utsedd viltkasserare (alternativt veterinär eller polis) som genomför en besiktning av älgen.
  Besiktningsprotokoll som intygar älgens eventuella otjänlighet fylls i vid besiktningen. Dokumentera älgen (om möjligt) med fotografier som bifogas protokollet.
 • Om älgen anses vara av intresse för Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) tas en kontakt med SVA, telefonnummer 018-67 40 00 (växeln) eller vilt@sva.se.
 • Älgen rapporteras in till älgdata/viltdata av rapporteringsansvarig i jaktområdet. Glöm inte att notera älgen som otjänlig vid rapporteringen.
  Älgens rapporterings-ID, som genereras vid rapportering i älgdata/viltdata, lämnas till ansvarig viltkasserare som noterar numret på besiktningsprotokollet innan hen skickar in det till Länsstyrelsen. Om ett licensområde önskar ansöka om en älg för ersättning ska även detta noteras i besiktningsprotokollet.
 • Länsstyrelsen prövar ärendet och kan besluta om befrielse från fällavgift och om en eventuell extra tilldelning till licensområdet.

Observera

För att en viltkasserare ska kunna gör en snabb och korrekt besiktning av älgen krävs tillgång till hela djuret inklusive de inre organen. Se därför till att djurets alla delar finns lätt tillgängliga då ni begär en besiktning. För att undvika dålig köttråvara eller onödig kassation bör ni hantera älgen som om den vore tjänlig till dess att älgen besiktigats.

Viltkasserarna får ingen ersättning av Länsstyrelsen utan eventuell ersättning görs upp med det aktuella jaktområdet. Länsstyrelsens rekommendation är att viltkasserarna ersätts med 500 kr plus reseersättning för en besiktning.

Dessa älgar klassas inte som otjänliga i detta sammanhang:

 • Älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – Jaktförordning 40 c §
 • Trafikälgar
 • Undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • Älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • Älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande

 • Otjänlig älg: Skjuts alltid i tron att den är frisk. Eventuell otjänlighet upptäcks vid senare hantering.
 • Älg som avlivas av djurskyddsskäl enligt Jaktförordningen 40 c §: älgen avlivas av djurskyddsskäl då man sett att djuret lider. Kontakta polisen innan du avlivar djuret om det är möjligt, annars omgående efteråt. En älg som avlivas av djurskyddsskäl avräknas inte från licenstilldelning/ älgskötselplan, utan hanteras i statistiken som övrig dödlighet.

Tabell i fem kolumner med kontaktuppgifter till viltkasserare.

ÄFO

Namn

Postort

Telefon

Telefon 2

1

Göte Johansson

Dals Långed

0702-32 24 02


1

Håkan Edvardsson

Fengersfors

0702-28 22 26


1

Roger Larsson

Tösse

0730-33 86 66


2

Rolf Alexandersson

Skee

0705-32 92 16


2

Tommy Alexandersson

Strömstad

0706-51 23 28


3

Kjell Arne Andersson

Mellerud

0530-125 50

0734-16 97 33

3

Martin Aronsson

Färgelanda

0706-93 96 52


4

Peter Olausson

Kareby

0303-22 26 66

0723-06 20 66

4

Rune Karlsson

Hjärtum

0735-78 78 50


4

Sven Niklasson

Kungälv

0303-168 25

0702-17 79 69

5

Bjarne Johansson

Bohus

031-98 00 83

0704-41 79 94

5

Christer Svensson

Nossebro

0703-33 00 05


5

Jan-Erik Karlsson

Sjuntorp

0702-81 17 58


5

Stefan Hellström

Nol

0708-71 13 61


6

Lennart Johansson

Undenäs

0703-80 09 05


6

Tommy Kensing

Tibro

0706-92 30 70


7

Sebastian Asplund

Lidköping

0727-41 87 53


7

Stig Hellström

Nossebro

0705-39 22 96


8

Daniel Göök

Marbäck

0708-42 36 07


8

Mats Gustavsson

Bottnaryd

0703-02 49 56


9

Magnus Fagefors

Viskafors

0737-54 11 86


9

Peter Lundgren

Limmared

0702-21 24 64


Kostnad och betalning för fälld älg

Kostnaden för en fälld älg är 1 000 kronor per vuxet djur och för kalv 200 kronor.

 • För skötselområden och licensområden vid slutrapport i Älgdata genereras en faktura med inbetalningsuppgifter.
 • För oregistrerade marker ska istället 200 kronor betalas per skjuten kalv via e-tjänsten.

Vad gäller om man har fällt fel älg?

Har du skjutit fel älg, så beror konsekvenserna på vilken sorts mark du jagar på. Nedan förklarar vi vad som gäller på oregistrerad mark, i ett älgskötselområde och i ett licensområde för älgjakt.

På oregistrerad mark är endast kalvjakt tillåten under begränsad tid (8-12 oktober). Vuxna älgar (och kalvar utanför denna tidsperiod) är alltså fredade (3 § Jaktlagen (JL)) och tillfaller staten om de dödas (33 § Jaktförordningen (JF)). Vid felskjutning ska skytten snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten (36 § JF). När Polismyndigheten har tagit emot anmälan ska den se till att älgen tas om hand (38 § JF). Polismyndigheten kan besluta att älgen får överlåtas utan ersättning till jakträttshavaren, säljas eller destrueras, om den inte behövs i utredning om eventuellt brott eller misstanke om sjukdom. Eventuella medel från försäljningen ska tillföras viltvårdsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet (7 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS) 2019:5). Om jaktbrott är begånget kan böter eller fängelse utdömas (43 § JL).

Licensområden får årliga beslut från Länsstyrelsen med hur många och vilka älgar (årskalv, ko/kviga, tjur) som får fällas. Tilldelningen är fast, förutom att årskalv får fällas istället för ett vuxet djur (46 § NFS 2011:7). Älgar av fel kön eller ålderskategori är alltså fredade (3 § JL) och tillfaller staten om de dödas (33 § JF).

Om ett licensområde skjuter annat djur eller fler djur än vad som finns i tilldelningen har licensområdet alltså dödat ett fredat vilt. Skytten ska då snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten (36 § JF) som ska se till att älgen tas om hand, enligt samma rutiner som på oregistrerad mark.

Om händelsen handlar om en överskjutning (man skjuter fler älgar än vad som tilldelats) och om älgen tillfaller jakträttshavaren ska en särskild avgift betalas till Länsstyrelsen. Avgiften är 7 000 kr för en vuxen älg och 3 000 kr för en kalv (52 c § JF) och läggs automatiskt på fällavgiften när älgen rapporteras i systemet. Om jaktbrott är begånget kan böter eller fängelse utdömas (43 § JL)

En felskjutning inom ett älgskötselområde hanteras internt enligt skötselområdets regler. Det beror på att älgskötselområden inte har en licens med ett fast antal tilldelade älgar (33 § JL). Älgskötselområden jagar istället enligt en av Länsstyrelsen beslutad skötselplan, och avskjutningen får överstiga den planerade avskjutningen med upp till 10 procent vad gäller antal älgar eller fördelning mellan ålderskategorier och kön. Större avvikelser från älgskötselplanen kan föranleda avregistrering av älgskötselområdet, om de inträffar mer än en gång under en treårsperiod (15 § NFS 2011:7).

Kontakt

Granskning av skötselplaner och ÄFO-planer
Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

David Persson
Telefon: 010-224 55 26

Registrering per älgförvaltningsområde (ÄFO)
ÄFO 1, 2, 3 - Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 53 42

ÄFO 5, 6, 7 - Sofia Ring
Telefon: 010-224 55 21

ÄFO 4, 8, 9 - Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

Spillningsinventering
ÄFO 1-9 - Joakim Carlsson
Telefon: 010-224 54 32