Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Har du problem med vilt på din mark?

Hur gör jag med en grävling under huset? Vad gör jag om jag ser en skabbräv? Får jag ta bort en närgången räv? Många av dessa och liknande frågor kan du själv hantera, se rubrik Jaktförordningen bilaga 4 nedan. Behöver du hjälp, kontakta din kommun. Många kommuner har skyddsjägare som har de tillstånd som krävs för skyddsjakt.

Tänk på att inom detaljplanerat område behövs tillstånd för att få skjuta med eldvapen enligt ordningslagen. Detta tillstånd söks hos Polisen.

Polisen.se Länk till annan webbplats.

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas mellan 1 juli – 30 juni. Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

 1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
 2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
 3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Orsakas allvarlig skada eller olägenhet av att en fågel byggt bo i ett hus eller en gård, får boet samt ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning.

Skadat vilt

Du har rätt att avliva ett djur om det är allvarligt skadat. Du får avliva djuret även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. (Jaktförordningen 40 c§)

Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen och i förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).

Delegationen hanterar bland annat frågor om

 • miniminivåer för förekomst av lo i länet samt inriktning när det gäller förekomst av varg
 • rovdjursförvaltningsplan för länet.

L = ledamot, E = ersättare

Ordförande: Sten Tolgfors, landshövding, sten.tolgfors@lansstyrelsen.se
Ersättare: Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, lisbeth.schultze@lansstyrelsen.se

L: Morgan Andersson (S), Jörlanda, 070-526 74 74, hoffby@telia.com
E: Lina Davidsson (S), Karlsborg, 070-473 16 07, linadavidsson@hotmail.se

L: Bertil Jonsson (M), Lidköping, 0705-49 55 50, bertil.jonsson@lidkoping.se
E: Åsa Olsson (M), Vårgårda, 076-348 31 50, asamuk@gmail.com

L: Kent Folkesson (C), Lidköping, 070-337 16 28, kent.folkesson@centerpartiet.se 
E: Annika Qarlsson (C), Sollebrunn
070-540 12 43, annika.qarlsson@centerpartiet.se

L: Ann Ohlsson (L), Tibro, 070-591 51 32, mammasandroid@gmail.com
E: Jan Leander (L), Bengtsfors, 070-295 60 14, jan.leander@bengtsfors.se

L: Marianne Bonnevier (MP), Lidköping, 070-148 82 17, mariannebonnevier@hotmail.com
E: Frida Edberg (KD), Ulricehamn, 070-149 40 19, apelsina_83@hotmail.com

L: Anders Blomgren, Polismyndigheten, 010-56 53 813, anders.blomgren@polisen.se
E: Karl Fridén, Polismyndigheten, 0725-88 83 50, kalle.friden@polisen.se

L: Göte Johansson, jakt- och viltvårdsintresset, Dals Långed, 070-232 24 02, ekebol@telia.com
E: Mikael Olsson, jakt- och viltvårdsintresset, Uddevalla, 073-977 81 26, jagaremicke@hotmail.com

L: Ingegärd Borg Saviharju, naturvårdsintresset, Ulricehamn, 070-209 44 87, ibosav@telia.com
E: Ingemar Johansson, naturvårdsintresset, Vänersborg, 070-467 20 78, ingemar.johansson@hv.se

L: Ingvar Arvidsson, naturvårdsintresset, Bengtsfors, 070-683 95 17, ingvar.arvidsson@telia.com
E: Erik Vikstrand, naturvårdsintresset, Dalsjöfors, 076-051 89 13, erik.vikstrand@navet.com

L: Pontus Gyllenberg, natur- och ekoturism, Bengtsfors, 070-683 32 09, pontus@dalslandsaktiviteter.se
E: Vakant

L: Daniel Karlsson, friluftsintresset, Munkedal, 072-500 08 39, daniel.karlsson@moelven.se
E: Jan Insulander, friluftsintresset, Moholm, 070-594 1596, jan.insulander@telia.com

L: Håkan Persson, ägare och brukare av jordbruksmark, Töreboda, 073-355 28 81, hp@jordbrukeriet.se
E: Carl-Johan Håkansson, ägare och brukare av jordbruksmark, Lundsbrunn, 070-677 24 31, johan@kollbo.se

L: Börje Ericsson, lokalt näringsliv och turism, Brålanda, 070-348 19 41, ma80em82@telia.com
E: Stefan Söderlund, lokalt näringsliv och turism, Dalskog, 072-701-08 05, stefan.soderlund1@gmail.com

L: Karin Lindhagen, skogsnäringen, Ulricehamn, 070-533 30 18, karin.lindhagen@telia.com
E: Joakim Källman, skogsnäringen, Skara, 0511-262 32, 0708-27 78 78, joakim.kallman@svenskakyrkan.se

L: Stefan Westerberg, yrkesfisket, 070-547 42 49, valoskar@telia.com
E: Kjell Sörensson, yrkesfisket, 070-826 04 38, vasterland@hotmail.com

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsfilmer om foderskapande åtgärder för klövvilt. Filmerna beskriver varför åtgärderna är viktiga och visar hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt i skogslandskap och jordbrukslandskap.

Foderskapande åtgärder

Nyhetsbrevet Viltnytt

I Viltnytt publicerar vi aktuell information om förekomsten av klövvilt och rovdjur i länet, främst lo och varg.

Här står också om skyddsjakt och om bidrag och ersättningar för att skydda tamboskap. Nyhetsbrevet distribueras via e-post. Alla som är intresserade av vilt- och rovdjursfrågor kan prenumerera.

Saknar du något? Kontakta oss om du har idéer om vad nyhetsbrevet ska innehålla.

Redaktör: Mia Bisther

Kontakt