Vattenbruk och fiskodling

Vattenbruk är ett samlingsnamn för näringar som inriktar sig på akvatiska djur och växter. Odling sker både för konsumtion och för utsättning.

Vattenbruk bedrivs idag i havet, sjöar och i kraftverksmagasin med spridning över hela Sverige. De vanligaste vattenbruken är traditionella kassodlingar och musselodlingar. Svenskt vattenbruk producerar olika produkter. De kan delas upp beroende på avsikten med dem:

  • produktion för konsumtion
  • produktion för utsättning eller vidareuppfödning
  • produktion för industriprodukter, gödsel, eller bränsle.

Det mesta som produceras i Sverige används som livsmedel. Idag är det regnbåge och blåmusslor som står för den största produktionsandelen. Odlingar är spridda över hela landet och finns i både kustområden och inland.

En stor del av den svenska produktionen består av att kläcka och ta fram yngel som sedan kan säljas vidare. Ynglen förser matfiskodlare med odlingsmaterial, förstärker naturliga fiskbestånd eller ökar fiskbarheten i sportfisket och yrkesfisket. Denna produktionsinriktning producerar inte så många ton, men utgör ofta kärnan i vattenbruksindustrin.

Följande odlingsverksamheter kräver tillstånd av Länsstyrelsen, enligt fiskerilagstiftningen:

  • fisk
  • musslor
  • ostron
  • kräftor.

Svensktvattenbruk.selänk till annan webbplats

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vattenbruk gynnar vattenmiljön i länet

De vanligaste arterna som odlas längs västerhavskusten idag är blåmussla
och ostron. Odlingarna ligger i huvudsak längs länets mellersta och norra delar av
kuststräckan. Tack vare musslans förmåga att ta upp näringsämnen ur havsvatten så bidrar musselodlingsverksamhet till att minska effekterna av övergödningen i havet.

I länets sjöar och landbaserade vattenbruksanläggningar är regnbåge, öring och sötvattenskräftor de vanligaste odlande arterna.

Merparten av det som odlas kommersiellt i länet är avsett för mänsklig konsumtion. Endast en liten del är avsett för andra ändamål, exempelvis odling av fisk och sötvattenskräftor för utsättning/utplantering.

Tillstånd för odling

All odlingsverksamhet av fisk, musslor, ostron och kräftor kräver tillstånd enligt fiskerilagstiftningen.

Ansök om tillstånd till fisk- och kräftodlingPDF

Ansök om tillstånd till att odla blötdjur i havetPDF

Kontakt