Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sörknatten

Foto: Lars Skogsberg

Reservatet ligger mellan sjöarna Djup och Ånimmen i Åmåls kommun. Området är mycket kuperat och höjden varierar från 50 till 142 meter över havet. Landformerna och geologin i Sörknattenområdet är unika för landet.

Berggrunden ingår i Dalformationens bergartsserie och domineras av den karaktäristiska kvartsiten som bildar långa och höga bergsryggar. Dessa nästan kala bergsryggar kallas ofta ”knattar”. Naturskog och storslagen landskapsbild präglar området.

Vandra

Sörknattenleden (orange) är 6,5 kilometer och Baståsenleden (gul) är 6 kilometer. Se gärna folder hos Västkuststiftelsen.se, länk längst ned.

Sårläka och vippärt

På de trädlösa kvartsitknattarna utgörs vegetationen av karaktäristisk moss- och lavflora med flera nordliga arter. I de lägre partierna och på lianeskiffern är hällmarkstallskogen den vanligaste biotopen. I dalarna blir vegetationen annorlunda och här växer framförallt gran men även en del lövskog. Här växer arter som sårläka, vippärt och skogsvingel.

Sällsynta mossor och lavar

Många sällsynta mossor och lavar förekommer varav flera med nordlig utbredning som till exempel korallblåslav, vinterlav och stor hällav. Ovanliga kärlväxter som skogsknipprot, sumpnycklar, skogsfru och spindelblomster finns i bäckdalar och raviner. Inom reservatet finns urskog med trädåldrar mellan 120 och 320 år. Fågelfaunan är intressant med tjäder, järpe, nattskärra, storlom och smålom. Tretåig hackspett observeras regelbundet.

Gemensam parkering med Baståsen

Sörknattens naturreservat hänger ihop med Baståsens naturreservatet genom en gemensam parkering vid Sörknattens norra entré och informationstavla.

Till Baståsens naturreservat

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sörknattens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka, gräva upp eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle
 • tälta eller uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra fordon
 • rida
 • medföra okopplad hund annat än i samband med jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna orienteringstävling, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1981, utökat 1997, 2015, 2016 och 2017
Areal: cirka 440 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål och Bengtsfors

Området ingår till större delen i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Reservatet är tillgängligt dels via skogsbilvägen norr om Övre Gällsjön och dels via skogsbilväg vid Salebol i sydost. I anslutning till dessa finns bilparkeringar och informationsskyltar samt hänvisning till de markerade stigar som leder till reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss