Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Baståsen

Baståsen från vattnet i vinterskrud.

Baståsens naturreservat består av en brant sluttning, täckt av ädellövskog. Reservatet är litet, 4,8 hektar, och avsatt för sina botaniska värden. Floran är känslig, och det är mycket brant i området. Med andra ord – rör dig försiktigt.

Bergsryggen består av kvartsit och nedanför finns ett smalt band av lerskiffer. Den löper från Baståsens topp ner till sjön Ärr i Åmåls kommun. Höjdskillnaden från sjön upp till krönet av bergskanten är över 50 meter.

Reservatets namn, Baståsen, berättar att området förr har använts för insamling av bast. Bast hämtas ofta från växter. Eller från trädens innerbark. Materialet är utmärkt för tillverkning av rep, korgar och liknande.

Kalk och näring

Den kalk- och näringsrika jordmånen, tillsammans med hög luftfuktighet, ger gynnsamma förutsättningar för en rik flora och molluskfauna. Trädskiktet domineras av medelgrova lindar med inslag av alm, lönn och ask. Brakved, skogstry, olvon, hägg och hassel växer spridda i området. På bergskrönet förekommer enstaka idegranar.

Örtlav. Foto: Andreas Furustam

Växter och sniglar

Markfloran består av arter som blåsippa, skogssvingel, myskmadra och vårärt. Längre ner i branten finns strutbräken, hässlebrodd och tandrot. Lavfloran är rik och här växer flera sällsynta och hotade arter som örtlav, grynig gelélav, blylav och jättelav.

Baståsen är en av de artrikaste lokalerna i Dalsland för landlevande mollusker. Här har påträffats hela 32 olika arter av snäckor. Och fem olika sorters sniglar. Många är sällsynta och indikerar lång skoglig kontinuitet.

Gemensam parkering med Sörknatten

Baståsens naturreservat hänger ihop med Sörknattens naturreservatet genom en gemensam parkering vid Sörknattens norra entré och informationstavla.

Till Sörknattens naturreservat

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Baståsens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • tälta
 • klättra i boträd
 • göra upp eld
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 • samla in växt- eller djurarter
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll
 • framföra motorfordon

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1994
Areal: cirka 63 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området kan nås via den bilväg som går norrut från Vingnäsviken mot Byn.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss