Friluftsliv

Foto: Jesper Anhede

Vi arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Vad är friluftsliv?

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio gemensamma mål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Läs mer om målen på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats 

Inte störa – inte förstöra

Allemansrätten är unik, och huvudregeln är viktig - inte störa, inte förstöra. Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

Allemansrätten - läs mer hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Allemansrätten på lätt svenska, broschyr hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Vandra i Västra Götaland

Besök ett nytt naturområde eller lär dig mer om ett du redan känner. Varje år sammanställer Västkuststiftelsen guidningar som de, Länsstyrelsen och lokala organisationer arrangerar i länets naturreservat. Guidningarna är för det mesta gratis och sker under ledning av kunniga guider.

Guidade vandringar i Västra Götalands naturreservat 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster broschyr

Läs om guidningar på Västkuststiftelsens webbplatslänk till annan webbplats

Aktuella evenemang på Västkuststiftelsens Facebook-sidalänk till annan webbplats

Kryssa dig fram i Västra Götaland

Hur många naturområden har du varit i? Vi har samlat 100 av länets skyddade naturområden i en lista där du kan kryssa för vilka du har besökt. Kanske du besökt fler än du tror?

Krysslista för skyddade områden i Västra GötalandPDF

Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats. När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

För varje naturreservat finns föreskrifter som gäller just där. Det är din skyldighet att ta reda på vad som gäller i det område du har tänkt att flyga i. Varje reservat har en sida på webben där föreskrifterna finns listade.

Här hittar du länets reservat

På Transportstyrelsens webbplats finns generell information om vad som gäller för drönare. Utöver dessa regler ska du även visa hänsyn till människor och djur enligt Miljöbalkens 2 kap 2 §.

Regler för drönare, Transportstyrelsenlänk till annan webbplats

Vi uppmanar den som vill lägga ut en cache i ett skyddat område att läsa och följa nedanstående upplysningar och riktlinjer. Om tveksamhet råder eller om man har andra frågor kontakta då Länsstyrelsen, telefon: 010-224 40 00 eller e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Riktlinjer vid placering av cacher i skyddade områden

  1. I de reservat med föreskrift som förbjuder tävling får caching bedrivas utan särskilt tillstånd då Länsstyrelsen anser att Geocaching inte är en tävlingsverksamhet.
  2. Undvik att placera cacher på platser där det finns skyddsvärda och störningskänsliga arter, exempelvis nära rovfågelbon. Cacher får inte förekomma inom områden med tillträdesförbud eller inom byggnader i natur- och kulturreservat.
  3. En cach kan ge upphov till markskador och störningar om den placeras olämpligt (genom att många människor passerar på känsliga ställen) vilket i sig kan strida mot föreskrifter eller kräva samrådsplikt enligt miljöbalken. För att undvika skador ska man så långt möjligt försäkra sig om att vägen till/från cachen är lämplig med hänsyn till slitage samt att störningar på övrigt friluftsliv och djur- och växtliv undviks.
  4. Den som placerar ut en cach ska försäkra sig om att marken är allemansrättsligt tillgänglig (ej tomt, plantering med mera).
  5. Cachen ska inte innehålla något material som är olämpligt ur miljösynpunkt.
  6. Cachen ska inte läggas i sådan anslutning till en fornlämning att det riskerar att skada den genom till exempel markering, grävning, stenflyttning eller klättring.
  7. Märk upp cachen så att den ansvarige kan kontaktas vid behov. 
  8. Den som är ansvarig för cachen ska se till att den tas bort när den inte längre ska användas. Ska cachen tas bort helt räcker det inte med att den avlägsnas fysiskt, dess gps-position måste också raderas i diverse databaser med mera.

Geocaching är en aktivitet som går ut på att med hjälp av GPS söka efter så kallade cacher (skatter) utomhus. Cacherna kan placeras ut av vem som helst och deras koordinater är utlagda på internet. En cache består oftast av en behållare med innehåll. Den kan vara av varierande storlek och vara gömd såväl inne i samhällen som ute i naturen. För mer information och bakgrund kring geocaching, se www.geocaching.comlänk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har ansvar för skyddade områden såsom naturreservat, kulturreservat och djurskyddsområden.

Allmän information om skydd av natur- och kulturmiljöer

Alla natur- och kulturreservat presenterade med beskrivningar, kartor och föreskrifter

Kontakt

Robert Andersson