Baremosse

Baremosse är ett värdefullt våtmarksområde med stora geovetenskapliga och botaniska värden. Baremosse ligger ca 20 km söder om Tidaholm och bildar tillsammans med Möjamossen ett stort myrkomplex som sträcker sig över tre olika kommuner.

Myren består av en högmosse och sluttande mossar med inslag av fastmarksholmar. Det finns gott om tuvsträngar, höljor och vattenfyllda gölar. I randområdena lutar mossen kraftigt som gjort att vattnet eroderat ner i torven. Som de flesta mossar så finns det på många håll en laggzon. Det vill säga en bård mellan myr och fastmark som är kärr. I anslutning till kärren finns sumpskogar.

Växtligheten på högmossen är artfattig, men det finns både västliga och nordliga arter. Här finns bland annat klockljung och myrlilja. På mossen finns flera arter som annars har i huvudsak nordligt utbredningsområde, till exempel dvärgtranbär, klotstarr, vitmosslav och mossebägarlav.

Det välutvecklade gölkomplexet ute på mosseplanet har stor betydelse för fågelfaunan, här trivs till exempel grönbena, ljungpipare och smålom. Dessutom finns det gulärla och storspov i området.

Mossen är förhållandevis oskadat av dikningar och andra ingrepp (det finns dock några diken). Normalt skogsbruk bedrivs på större delen av fastmarksområdena.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Baremosse men tänk på att respektera djur och växtliv.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1985
Areal: ca 74 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Baremosse ligger cirka 2 mil söder om Tidaholm, väster om vägen mellan Härja och Habo. Parkeringsplats finns inte.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats