Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2019-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-8813

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport rovdjursinventering 2019-2020

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar för att kunna följa deras utveckling. Kungsörn inventeras på våren då man letar efter häckande par medan inventeringen av järv, lo och varg huvudsakligen sker vintertid då det finns spårsnö. Björn inventeras med hjälp av spillning under hösten och sommaren. Under 2019 skedde ingen björnspillningsinventering i Västmanland då det genomförs vart femte år senast var 2017.

Under inventeringssäsongen 2019-2020 har Länsstyrelsen först och främst koncentrerat inventeringen till varg och lodjur. Kontroller har även utförts av järvobservationer som har kommit in från allmänheten. Alla spårningar läggs in i en nationell databas, Rovbase, och resultatet sammanställs av Viltskadecenter när de olika inventeringarna avslutas.

Denna rapport är en regional sammanställning av resultatet av inventeringarna i Västmanland och ingår i Länsstyrelsens rapportserie.

Kontakt