Bostadsmarknadsanalys 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:07

Diarienummer: 405-3654-2020

ISBN/ISSN-nr: 0284-8813

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport

Länsstyrelsen i uppdrag att varje år analysera länets bostadsmarknad och presentera analysen i en skriftlig rapport. Rapporten ska även innehålla en redovisning av hur kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och hur Länsstyrelsen lever upp till lagkravet om att ge kommunerna råd, information och underlag för planeringen av bostadsförsörjningen samt verka för att en mellankommunal samordning ska komma till stånd.

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys grundar sig till stor del på kommunernas svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät 2020. Enkäten besvarades av kommunerna i slutet av 2019 och i början av 2020, innan coronapandemin.

Bostadsmarknadsanalysen bygger också på statistik från SCB och länsstyrelsens kontinuerliga dialog med kommunerna under året.

Kontakt