Begränsad klimatpåverkan, energiomställning och anpassning till ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2020:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-8813
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
Framsida-Begränsad klimatpåverkan, energiomställning och anpassning till ett förändrat klimat

Tanken med denna plan är att den ska peka ut vilken etablering av infrastruktur som behövs för att över tid möta efterfrågan på förnybara drivmedel i Västmanlands län på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Planen ska även tydliggöra i vilken omfattning som infrastruktur för förnybara drivmedel behöver byggas ut för att det ska vara möjligt att nå beslutade mål för transportsektorns omställning. Den regionala planen för infrastruktur för förnybara drivmedel ska utgöra ett stöd och vägledning vid kommunal planering av drivmedelsinfrastruktur, inklusive laddinfrastruktur, och vägleda Länsstyrelsens bedömningar av transportåtgärder i länet. Planen ska även ligga till grund för planeringen och genomförandet av ett mer omfattande arbete med omställningen till fossilfria transporter i länet.

Kontakt