Lantbruk och lantbrukare i Västmanland 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:01

Diarienummer: 600-929-19

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 97

Publikationstyp: Rapport

Avdelningen för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen i Västmanland och dess föregångare Lantbruksnämnden har sedan 1969, med några års mellanrum, tagit fram underlag och försökt beskriva det västmanländska lantbrukets struktur, omfattning och utveckling. Denna skrift är ett led i detta arbete och ska ses som beskrivning av lantbruksföretagen, lantbrukarna och deras produktion i Västmanland.

Tänkbara läsare är personer med intresse av lantbruket i Västmanland, såsom lantbrukare, rådgivare och studenter med flera. Skriften kan även utgöra underlag vid beslutsfattande. Meningen med skriften är att på ett lättillgängligt och förhoppningsvis lättförståeligt sätt redovisa utvecklingen av det västmanländska lantbruket.

Jordbruksstatistik, statistik jordbruk

Kontakt