Ett kraftfullt verktyg men ingen patentlösning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 801-1771-19

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Rapportomslag

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver och har därför en central uppgift i att förebygga våld och stödja dem som drabbas. Samtidigt är det många aktörer som behöver samverka för att stödja våldsutsatta och våldsutövare. Många kommuner har därför kvinnofridssamordnare för att stärka kommunernas arbete med våld i nära relationer.

Analyskraft har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län att utvärdera effekten av kvinnofridssamordnarna i länet. Åtta av Västmanlands tio kommuner har i dag kvinnofridssamordnare.

Utvärderingen är kvalitativ och bygger i huvudsak på 36 intervjuer med kvinnofridssamordnare, chefer och medarbetare i kommuner, statliga myndigheter och frivilligorganisationer.

Kontakt