En ofrivillig arena för prostitution och människohandel

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 801-3809-19

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Rapportomslag

Under 2017 beslutade Länsstyrelsen Gävleborg och Västmanland att tillsammans satsa på en regionkoordinator mot prostitution och människohandel. Länen har gemensamt polis- och åklagarområde och kan se viktiga samverkansvinster tillsammans. Från år 2019 har även
Länsstyrelsen Uppsala anslutit och vi har utökat till två heltidstjänster.

Förutom det operativa arbetet så gör regionkoordinatorerna en stor del av länens utbildningsinsatser. Dock har det varit ett fåtal satsningar de senaste åren mot hotellen, vilket föranledde att vi såg ett behov av att kartlägga deras uppfattning om förekomst av prostitution samt behov av stödinsatser.

Med anledning av detta genomförde Länsstyrelsen Västmanland denna kvantitativa kartläggning under början av 2019.

Vår förhoppning är att kartläggningen ska ligga till grund för alla berörda myndigheter samt
hotell och övriga uthyrare för hur de kan fortsätta att utveckla arbetet mot prostitution och
människohandel.

Kontakt