Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:05

Diarienummer: 405-3397-119

ISBN/ISSN-nr: 0284-8813

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Framsida på publikation

Varje år har Länsstyrelsen i uppdrag att analysera länets bostadsmarknad och presentera analysen i en skriftlig rapport, även kallad bostadsmarknadsanalysen. Rapporten innehåller en redovisning av hur kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och hur Länsstyrelsen lever upp till lagkravet om att ge kommunerna råd, information och underlag för planeringen av bostadsförsörjningen samt verka för att en mellankommunal samordning ska komma till stånd.

Underlaget till bostadsmarknadsanalysen utgörs huvudsakligen av kommunernas svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som skulle besvaras av kommunerna senast 31 januari 2019. Bostadsmarknadsanalysen bygger också på statistik från SCB, dialog med kommunerna samt Länsstyrelsen i Västmanlands läns redovisning av uppdrag 3.5 i regleringsbrevet för 2018 om kommunernas beredskap och mottagningskapacitet av nyanlända. Resultatet är Länsstyrelsens sammanfattande bedömning av bostadsmarknadsläget i länet.

Kontakt