Var ska vi börja? - Prioritering av bebyggelse

Om publikationen

Löpnummer: 2018:04

Diarienummer: 567-3002-2018

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Rapport om prioritering av bebyggelse utifrån lag om allmänna vattentjänster och skyddsvärda vattenförekomster.

I Västmanland finns 92 utpekade områden med samlad bebyggelse av sådan omfattning att ett kommunalt ansvar kan föreligga att förse området med vattentjänster.
Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för att kommunerna uppfyller sitt ansvar att förse sådana områden med vattentjänster.

Denna rapport har tagits fram för att vara ett underlag för kommunerna i deras långsiktiga VA-planering. Rapporten kommer även ligga till grund för Länsstyrelsens planering av tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster. 

Kontakt