Tillsyn enligt miljöbalken m.m. 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:03

Diarienummer: 500-672-18

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Denna tillsynsplan beskriver Länsstyrelsens hela tillsynsansvar enligt miljöbalken. Planen omfattar även tillsyn enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) samt terrängkörningslagen (1975:1313).

I miljötillsynsförordningen (2011:13) anges att en operativ tillsynsmyndighet för varje verksamhetsår ska upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västmanlands län har valt att låta tillsynsplanen omfatta även de lagstiftningar som har nära koppling till miljöbalken.

Tillsynen enligt miljöbalken m.m. bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens Avdelning för miljö och Avdelning för naturvård. Viss tillsyn utförs även av Avdelningen för samhällsbyggnad, Avdelningen för samhällsutveckling samt Avdelningen för landsbygdsutveckling. Planen har arbetats fram av dessa avdelningar gemensamt.

Kontakt