Rödlistade och sällsynta kärlväxter i Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:05

Diarienummer: 502-1160-18

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 61

Publikationstyp: Rapport

Intresset för kärlväxter, d.v.s. lummer-, fräken-, ormbunks- och fröväxter, är stort i Västmanland, liksom i resten av landet. Inte ”bara” för deras egen skull, utan också för vad de olika arterna kan säga oss om tillståndet och utvecklingen i miljön i stort. Vissa arter minskar i antal och utbredning medan andra ökar, antingen det nu beror på förändrad markanvändning, förändrat klimat, eller faktorer som ännu är helt okända för oss. Den svenska floran får också årliga till-skott med nya arter, oftast med människans hjälp, och några av dessa kan bli all-varliga konkurrenter till inhemska arter och kraftigt omvandla sina växtmiljöer. Det är därför angeläget att följa utvecklingen för våra kärlväxter, främst för de som bedöms minska och därför har förts upp på den nationella rödlistan.
Sedan 2002 har övervakning av rödlistade och ovanliga kärlväxter bedrivits i Västmanlands län, i form av floraväkteri utfört av frivilliga naturintresserade.

Kontakt