Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:16

Diarienummer: 502-1329-2018

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Trender 1998 - 2016 för miljöindikatorer och arter.

Årlig räkning av häckande fåglar på fasta inventeringsrutter är sedan länge en del av Länsstyrelsens miljöövervakning. Övervakningen utförs av lokala ornitologer och i samverkan med Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet och med Naturvårdsverket. Detta är tredje gången en utvärdering av data från regionala fågelrutter görs, nu med nästan 20 års tidshorisont (1998-2016). Populationsindex för mer än 100 arter har beräknats för tre olika tidsperioder inom denna ram och för de två längre perioderna har fågelbaserade miljöindikatorer för olika naturtyper beräknats.

Kontakt