Bostadsmarknadsanalys 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:09

Diarienummer: 405-2961-2018

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

 • Befolkningen ökar i Västmanland Befolkningen ökar i Västmanland, under 2017 med ca 1,3% vilket är mer än de senaste åren. Ökningen i länet är i linje med rikets ökning av befolkningen som också den låg på ca 1,3 % 2017. I Västmanland ökade antalet män mer än kvinnor under 2017, också i förhållande till riket. I länet ökar också försörjningskvoten, i Västmanland mer än för genomsnittet i riket. I likhet med föregående år hade två av kommunerna i länet en negativ befolkningsutveckling (-0,2 %) medans övriga hade en positiv utveckling.
   
 • Bostadsbrist i länet som helhet Det råder fortsatt brist på bostäder i större delen av länet. Skinnskatteberg uppger, i likhet med 2016, att det råder balans på bostadsmarknaden. För övriga kommuner råder en generell brist på bostäder. Under det senaste året har trenden kring utvecklingen i kommunernas övriga delar brutits. Fem kommuner anger en brist utanför centralorten, fyra balans och en kommun överskott, tillskillnad från föregående år då sju kommuner uppgav underskott och två kommuner balans.
   
 • Bostadsbyggandet ökar kraftigt i länet Antalet färdigställda bostäder i länet ökade från 584 år 2015 till 958 år 2016 och 1 104 färdigställda bostäder under 2017. Det ligger något över det regionala utvecklingsprogrammets mål om 1 000 färdigställda bostäder i länet per år fram till 2020 för året. Antalet påbörjade ökade kraftigt under 2017, ungefär 1 900 nya lägenheter påbörjades länet enligt SCB, vilket är ca 60 % mer än under 2016.
   
 • Det behövs bostäder för alla, särskilt för vissa grupper Det råder generellt underskott på bostäder för särskilda grupper, ett underskott som ökat i länet det senaste året. Det rådet ett generellt underskott av bostäder, som försvårar bostadsförsörjningen för särskilda grupper ytterligare.
   
 • Höga produktionskostnader och brist på attraktiv planlagd mark är hinder för bostadsbyggande Buller, överklagande av detaljplaner och konflikt med övriga allmänna intressen inom PBL är inte begränsande faktorer i länet som helhet. Däremot är höga produktionskostnader, brist på attraktiv planlagd mark, brist på intresse från byggherrar att bygga och svårigheter för privatpersoner att få lån faktorer som begränsar bostadsbyggandet i länet 2017.
   
 • Ökad aktivitet i framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning Totalt anger nio kommuner att de har riktlinjer för bostadsförsörjning, varav sju av länets tio kommuner har riktlinjer för bostadsförsörjningantagna i kommunfullmäktige 2014 eller senare. Gällande användandet av riktlinjer för markanvisning är det ett område som utvecklats väl sedan förra omgången då det undersöktes 2016. 2016 uppfyllde en av länets kommuner kraven i lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, och 2018 anger fem kommuner att de uppfyller samtliga villkor i lagen.
   
 • Råd och information Resultatet av bostadsmarknadsenkäten presenteras traditionellt vid plan- och byggträffar som Länsstyrelsen anordnar för kommunernas tjänstemän inom plan- och bygg. Länsstyrelsen lämnar också synpunkter avseende bostadsfrågor och bostadsförsörjning i planarbeten, översikts- och detaljplaner, samt för dialog och lämnar yttranden kring bostadsförsörjningsprogram.
   
 • Underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjning Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt för att utveckla arbetet med att lämna råd och information samt formerna för mellankommunal samverkan kring bostäder och bostadsförsörjning. Vid samråd om riktlinjer påtalar Länsstyrelsen också behov och möjlighet till samverkan mellan kommuner och bidrar med regionala perspektivet. Länsstyrelsen skulle kunna ha en mer aktiv roll avseende råd och information, tillexempel inom områden som inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga grupper.

Kontakt