Strategi för jämställdhetsintegrering i Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 801-553-17

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 28

Publikationstyp: Strategi

Framsida Strategi för jämställdhetsintegrering

Strategin för jämställdhetsintegrering är länets gemensamma viljeinriktning. Den är framtagen inom länets jämställdhetsråd i samråd med länets samverkanspartner och utgår ifrån regionala förutsättningar och utmaningar. Utvärderingen av den tidigare strategin för jämställdhetsintegrering, samt behovsanalysen kring jämställd regional tillväxt, visar att länet ännu inte utnyttjar sin fulla potential ur ett jämställdhetsperspektiv. Den invånarservice som ges till länets fl ickor och pojkar, kvinnor och män är bra, men varierar i kvalitet och kan därför bli mer likvärdig och rättssäker.

Strategin ska ge vägledning om vilka jämställdhetspolitiska frågor som bör prioriteras och vara ett stöd för länets aktörer vid framtagandet av egna styrdokument.  Jämställdhetsintegrering handlar om att synliggöra och integrera ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie styrning

Kontakt