Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2017-2019

Om publikationen

Löpnummer: 2017:02

Diarienummer: 503-262-17

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska länsstyrelser och berörda centrala myndigheter ha planer för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om tre år. De ska ses över vid behov, minst en gång varje år. Tillsyns-vägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet, vilka i regel är kommunernas miljökontor och/eller byggnadskontor. Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2017-2019 omfattar de kapitel i miljö-balken där avdelningarna för miljö respektive naturvård inom Länsstyrelsen har huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag och ge en övergripande struktur för vägledningen. För 2017 är tillsyns-vägledningen detaljplanerad, medan planen för 2018 och 2019 endast anger övergripande ramar.

Planen består av två delar - bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder samt planerad tillsynsvägledning 2017-2019.

Tillsynsvägledningen grundar sig på en nära samverkan mellan länets operativa tillsynsmyndigheter och Länsstyrelsen.

Kontakt