Landlevande snäckor och sniglar vid Årsbäcken

Om publikationen

Löpnummer: 2017:8

Diarienummer: 512-1550-2017

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Naturreservatet Årsbäcken i Skinnskattebergs kommun är ett av länets äldsta och en av huvudanledningarna till att naturreservatet bildades var att området rymmer en blötdjursfauna som innefattar en del exklusiva arter, vilka utgör fullgoda bevis för att den förekommande lövskogsvegetationen har funnits här mycket långt tillbaka i tiden. Med blötdjur eller mollusker menas i detta fallet snäckor och sniglar som i huvudsak är landlevande.

Den tidiga kunskapen om Årsbäckens molluskfauna har inhämtats från den inventering som Henrik W. Waldén genomförde under 1950-talet och som utgjorde del i den stora markfaunainventering som Göteborgs Naturhistoriska Museum har låtit utföra på spridda lokaler över hela Sverige. På uppdrag av Länsstyrelsen genomförde Ulf Gärdenfors år 1981, en systematiskt uppbyggd inventering av molluskfaunan vid Årsbäcken och det är också den, som till stora delar, har legat som grund vid planering och utförande av den inventering som genomfördes av Jonas Roth sommaren 2017 och som beskrivs i denna rapport.

Länsstyrelsen ansvarar för att regelbundet följa upp naturtillståndet i länets naturreservat och Natura 2000-områden. Årets inventering, att följa upp förekomsten av landlevande snäckor och sniglar i naturreservatet Årsbäcken, har genomförts inom ramen för uppföljning av skyddade naturområden.

Kontakt